Dainava, mažas žemės kampeli…

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šio savo straipsnio pavadinime parafrazuoju mano labai mėgstamą dainą, kuri baigiasi žodžiais: „Lietuva, mažas žemės kampeli, koks brangus tu lietuviui esi.” Ši mintis, įleista į Dainavos jaunimo stovyklos erdvę, jau 55-ąją vasarą vis giliau ir giliau skverbiasi į išeivijos pasąmonę. Kitas galimas straipsnio pavadinimas atėjo iš sūnaus Aldo, kuris, paskaitęs Dainavos metinę ataskaitą, pasiūlė rašinį pavadinti – „Dainava pragyvena iš naftos!” Bet apie tai vėliau.

Liepos 29 d. Dainavos jaunimo stovykloje prie Manchester, MI, vyks tradicinė stovyklos metinė šventė-gegužinė, kuri prasidės 12 val. po pietų (EDT – Rytinio JAV pakraščio laiku). Visų laukia gražios gamtos atgaiva, viliojantis Spyglio ežerėlis, seni ir būsimi draugai, skanus maistas, loterija bei žaidimai. Tereikia Jūsų gausaus dalyvavimo!

Iš Dainavos stovyklos vadovybės išsiuntinėto pranešimo jos rėmėjams sužinome, kad metinis rėmėjų suvažiavimas įvyks tą pačią dieną 2 val. po pietų (EDT). Dienotvarkėje numatyti: Direktorių tarybos ir Revizijos komisijos pranešimai, pasisakymai dėl pranešimų, bus aptarti ateities darbai ir einamieji reikalai. Suvažiavimo metu vyks Revizijos komisijos rinkimai. Tai tam tikra naujovė, nes praeityje Tarybos ir Revizijos komisijos rinkimai vykdavo tuo pačiu laiku. Paprastai suvažiavime dalyvauja apie 30 rėmėjų, atstovaujančių sau ir juos įgaliojusiems nariams. Už kiekvieną paaukotą 100 dol. duodamas vienas balsas.

Dainavos tarybą sudaro: dvasios vadai kun. Gintaras Jonikas ir br. Lukas Laniauskas, SJ, pirmininkas Kastytis Giedraitis, vicepirmininkas dr. Audrius Polikaitis, iždininkė Dana Rugieniūtė, sekretorius dr. Marius Laniauskas; kiti tarybos nariai: Marija Domanskytė, Marius Kasniūnas, dr. Teresė Kazlauskienė, dr. Eligijus Lelis, Algis Petrulis, Kęstutis Sušinskas ir dr. Kristina Žvinakytė. Tai darni, vadovavimo ir nesibaigiančio darbo nebijanti komanda, susilaukianti paramos iš stovyklaujančių grupių ir plačiosios visuomenės. Padėka jiems visiems!

Vadovybės pranešime primenama, kad Taryba stengiasi atlikti visus stovyklai reikalingus pataisymus bei pagerinimus. Šį pavssarį buvo atlikta daug svarbių darbų: kelių taisymas, pliažo ir tinklinio aikštės pagerinimai, žolių naikinimas Spyglio ežere, naujų lovų pirkimas ir 40 senų lovų taisymas. „Nepaisant, kad įplaukos atsiranda vasaros sezono metu, išlaidos pralenkia įplaukas. Be nuoširdžių aukotojų kasos papildymą sunku būtų atlikti, tad vėl kreipiamės į Jus [prašydami] prisidėti prie Dainavos ateities išlaikymo!”, – rašoma pranešime. Jo pabaigoje siūlomi du aukojimo objektai. Aišku, galima aukoti ir abiems. Vienas yra „Camp Dainava”, čekius siųsti: Dana Rugieniūtė, 10 Algonquin Road, Clarendon Hills, IL 60514. Kitas – „Camp Dainava Foundation”, Dr. Marius Laniauskas, 6604 Ivana Court, Mentor, OH 44060. Aukojant „Camp Dainava”, aukos skiriamos stovyklai išlaikyti. Aukojant „Camp Dainava Foundation” vardu, aukos kaupiamos galimoms rimtoms statyboms ateityje bei atsargai nelaimės atveju.

Prie vadovybės pranešimo pridėta metinė pajamų ir išlaidų ataskaita. Palyginimui duodamos 2010 m. ir 2011 m. sumos. Kartas nuo karto savo korespondencijose apie Dainavos finansus pakomentuoju, kad Dainavos metinis biudžetas yra labai panašus į JAV viduriniosios klasės šeimos biudžetą. Ši pastaba, mano manymu, vis dar galioja. Pernai metais turėta 111,395 dol. pajamų ir 95,575 dol. išlaidų. Čia noriu įterpti dar vieną pastabą. Dainava daug geriau ir atsakingiau su pinigais tvarkosi nei vidutinė viduriniosios klasės šeima Amerikoje. Pastaroji yra prasiskolinusi ir leidžia dar neuždirbtus pinigus. Dainava elgiasi priešingai: ji labai atidžiai ir kruopščiai žiūri į įplaukas ir išlaidas. Todėl visada turi atsidėjusi krūvelę doleriukų netikėtumams. Tai gražus bei sektinas pavyzdys.

Pernai metais didžiausias Dainavos pajamų šaltinis buvo stovyklaujančios grupės, atnešusios arti 61,000 dol. Antroje vietoje buvo „kiti šaltiniai” – 18,414 dol. iš tos sumos 11,000 dol. gauta iš „Energy Exploration” už alyvos eksploatavimo teises Dainavos plote. Neaišku, ar tai vienkartinė, ar metinė sutarties suma. Prieš 30 metų, man būnant arčiau Dainavos „virtuvinių” reikalų, kasmet už alyvos teisių perleidimą kitiems buvo gaunama apie 200 dol. Neseniai amerikietiškoje spaudoje skaičiau, kad alyvos šaltinių ieškantys goeologai lyg kažką konkrečiau aptiko netoli Dainavos esančiuose plotuose. Tradicinės rėmėjų aukos sudarė 15,219 dol. sumą. Iš svetainės gauta 6,629 dol. pajamų, o metinė gegužinė iždą papildė 1,311 dol. suma.

Išlaidų stulpelyje didžiausia suma – 25,903 dol. – išleista pagrindiniams remontams. Kasdieniniams remontams bei turto priežiūrai išleista beveik 16,000 dol. Valymui – apie 19,000 dol., draudimams – 7,696 dol., svetainės išlaidoms – 3,085 dol. Mažesnės sumos teko sunkvežimio išlaikymui, virtuvei, šiukšlių išvežimui, elektrai, dujoms, telefonui ir vandeniui. Mažiausia išlaidų suma buvo skirta administracijai – vos 153 dol. visiems metams. Pernai metais ta suma irgi buvo mikroskopiškai maža – 190 dol.

Pabaigai skaitytojus noriu pakviesti nors mintyse užkopti į Dainavoje esantį Rambyno kalną. Ten užlipus atsiveria visa Dainavos panorama ir magija, kuri gana tiksliai, mano manymu, yra išsakyta vienoje Stuart K. Hine sukurtoje giesmėje „How Great Thou Art!”. Savo džiaugsmui į lietuvių kalbą išsiverčiau tos giesmės antrąjį posmelį: „Kai bastausi po mišką/ ir girdžiu paukščių čiulbėjimą,/ kai žvelgiu žemyn nuo kalno viršūnės,/ girdžiu upelį ir jaučiu švelnų vėjelį,/ jaučiu Tvėrėjo didybę!” Tai mūsų brangioji Dainava, mažas žemės kampelis!