JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės studento stažuotojo akimis

Globalios Lietuvos projektas

EGLĖ GINTAUTAITĖ

Kaip pritraukti Lietuvius atgal į gimtinę? Kaip sukurti palankias bendradarbiavimo tarp išeivijos lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių žmonių sąlygas? Į šiuos klausimus atsakyti praeitais metais LR Užsienio reikalų ministerijoje (URM) buvo įsteigtas naujas departamentas, pasivadinęs URM Užsienio lietuvių departamentu. Naujasis skyrius perėmė panaikintų Tautinių mažumų ir išeivijos prie LR Vyriausybės ir Lietuvių grįžimo į Tėvynę departamentų veiklą. Naujame skyriuje darbuojasi valstybės institucijų, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ir akademinės bendruomenės atstovai, kurių misija skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, padėti puoselėti lietuvišką tapatybę, prisidėti prie Lietuvos gerovės, pažangos ir nacionalinių interesų užtikrinimo. Misija išties sunki ir gana nauja, bet tikrai daug žadanti. Planuojami projektai skatina ne tik ilgalaikį sugrįžimą į Lietuvą, bet ir ryšių atnaujinimą, investavimą, trumpalaikes studijas bei stažuotes.

Po visą pasaulį išsibarstę lietuviai yra didelis turtas, nes jų sukauptos žinios, patirtis ir mintys turi daug galimybių įsišaknyti Lietuvoje. Globalios Lietuvos strategija nori paskatinti išeiviją dalintis savo sumanymais, atvykti į Lietuvą ne tik atostogoms, bet ir rimtesnei veiklai. Departamentas kartu su lietuvių bendruomenėmis, diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis stengiasi įgyvendinti Globalios Lietuvos strategiją skatindamas lituanistinio švietimo plėtrą, tautinio tapatumo išsaugojimą, lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų išlaikymą užsienyje.

Už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių galimybės toli gražu nėra dar panaudotos valstybės naudai. Diasporos patirtis gali padėti iškelti Lietuvos bylą į visai kitą plotmę, – Globalios Lietuvos strategiją komentavo LR ambasadorė Kanadai Gintė Damušytė. Jos įsitikinimu, reikia plėtoti ryšius, įsigilinti į Lietuvos politinę ir ekonominę padėtį ir kurti globalią Lietuvą.

• • •

Liepos 2 d. URM įvyko svarbus posėdis, kuriame teko dalyvauti ir man. Posėdyje buvo svarstomi Globalios Lietuvos strategijos planai, įtrauktos pastabos, gautos iš įvairių Lietuvos ministerijų bei PLB, kuriai Lietuvoje atstovauja Vida Bandis. Į posėdį atvyko ir LISS programos direktorė, JAV LB Krašto valdybos vykdomoji vicepirmininkė Birutė Bublienė, susitikimo metu pasidalijusi mintimis dėl tolimesnių globalios Lietuvos strategijos planų. Susirinkime dalyvavo ir užsienio reikalų viceministras, Šarūnas Adomavičius, pritaręs pasiūlymui šį projektą kuo greičiau sukonkretinti ir siųsti Vyriausybei patvirtinti.

Posėdis buvo vaisingas, jo metu buvo priimta Globalios Lietuvos strategija, nuspręsta iki liepos galo šį projektą paviešinti. Buvo svarstomas ir lituanistinis švietimas užsienio šalyse. Čia dauguma sutiko, kad tokios programos turėtų tapti nacionaline Lietuvos dalimi. Posėdyje kalbėta ne tik apie strategiją, dalyviai komentavo ir konkretesnius dalykus kaip kūno kultūros ir sporto, stovyklų bei stažuočių įtraukimas į globalios Lietuvos planus. Posėdyje taip pat buvo išsakytas pageidavimas suteikti kuo daugiau naudingos informacijos išeivijos atstovams, kurie ketina grįžti į gimtinę.