Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui –
moksleivių sukurti pašto ženklai ir vokai


Laima Apanavičienė

Kai, berods, pačioje praėjusių metų pabaigoje Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas pakvietė Čikagos visuomenininkus, kultūrininkus, lituanistinių mokyklų ir įvairių organizacijų vadovus į Balzeko lietuvių kultūros muziejų pasitarti, kaip čikagiečiai galėtų paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 80-metį, pasiūlymų buvo įvairiausių. Tarp jų nuskambėjo ir Lietuvių filatelistų draugijos (LFD) ,,Lietuva” pirmininko Jono Variakojo mintis apie galimybę išleisti pašto ženklą šiai sukakčiai paminėti. Man, sėdinčiai šiame posėdyje, kilo mintis surengti JAV lituanistinių mokyklų mokinių piešinių konkursą šiai svarbiai datai paminėti ir išleisti šio konkurso nugalėtojų pašto ženklus ir vokus. Pasiūlymui pritarė LFD pirmininkas. Trys organizacijos –  JAV LB Kultūros taryba, LFD ,,Lietuva” ir Čiurlionio galerija – suvienijo jėgas ir kibo į darbą. Čiurlionio galerija ,,Drauge”, ,,Amerikos lietuvyje” ir ,,Čikagos aide” paskelbė konkurso sąlygas, JAV LB Kultūros taryba ėmėsi ieškoti finansavimo, o draugija ,,Lietuva” – būdų šio projekto galutiniam įgyvendinimui.

Konkurso rengėjai norėjo paskatinti mokinius prisiminti šią Lietuvos valstybei reikšmingą sukaktį, suvokti ir kūryboje atspindėti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną svarbą, domėtis Lietuvos istorija ir jos mokytis. Balandžio pabaigoje jau turėjome 49 dalyvių piešinius. Savo darbus konkursui pateikė Aleksandros Kazickienės (New York, NY), ,,Baltijos kranto” (Grand Rapids, MI), Čikagos lituanistinės mokyklos (Chicago, IL), Dr. Vinco Kudirkos (Elizabeth, NJ), Gedimino (Mundelein, IL) Maironio (Lemont, IL), ,,Saulutės” (St. Petersburg, FL), Šv. Kazimiero (Cleveland, OH) ir ,,Tėvynės žiburėlių” (Mentor, OH) lituanistinių mokyklų mokiniai.

Pašto ženklo konkurso dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes: ikimokyklinukai (šioje grupėje visus ,,laurus” nuskynė Gedimino lituanistinės mokyklos, Mundelein, IL mokiniai), vaikai iki 10 metų ir vyresni nei 10 metų moksleiviai. Vaikų darbus vertino ,,Meno parko” galerijos Kaune vadovas dailininkas Arvydas Žalpys (gražiu sutapimu tuo metu kaip tik viešėjęs Čikagoje), LFD ,,Lietuva” pirmininkas J. Variakojis, FFD ,,Lietuva” vicepirmininkė Violeta Rutkauskienė ir Čiurlionio galerijos direktorė Laima Apanavičienė.

Kadangi daugelis konkurso dalyvių ant piešinio nepažymėjo, kam siunčia piešinį – pašto ženklo ar voko konkursui, tai vertinimo komisija savo nuožiūra atrinko 3 labiausiais tinkamus vokui piešinius ir laimėjimus skyrė: I vietą – Vestai Visockas (A. Kazickienės lituanistinė m-la, New York, NY), II vietą – Lukui Mikulėnui (Dr. Vinco Kudirkos lituanistinė m-la, Elizabeth, NJ) ir III vietą – Saulei Vėgėlytei (ČLM, Chicago, IL).

Pašto ženklų piešinio konkurse I grupėje laimėtojai pasiskirstė: I vieta – Emilija  Siman; II vieta – Matilda Petkus; III vieta – Ema Adakauskas (kaip minėta anksčiau, visos mergaitės yra GLM, Mundelein, IL, darželio klasės mokinės).

II grupėje nugalėtojais tapo: I vieta – Andrius Dalakūras MLM, Lemont, IL; II vieta – Paulius Gustys, ČLM, Chicago, IL; III vieta – Kotryn Haynes, ,,Saulutės”  m-la, St. Petersburg, FL.


Vyriausiųjų grupėje laimėjimai teko: I vieta – James O'Meara, ,,Tėvynės žiburėliai”, Mentor, OH;  II vieta –  Ūlai Baranauskaitei, MLM,  Lemont, IL ir III vieta – Indrei Dukauskaitei, ČLM, Chicago, IL.

Paskelbti nugalėtojus – tai tik vienas darbas. Atrinkus piešinius, rengėjų dar laukė didžiulis darbas – paruošti piešinius pašto ženklų ir vokų spausdinimui. Pašto ženklų maketus pagal vaikų piešinius sukūrė V. Rutkauskienė, vokų – Ina Stankevičienė. Visi darbai atlikti laiku, pašto ženklai ir vokai, skirti gražiai datai paminėti, jau atspausdinti. Pirmieji juos pamatys ir galės įvertinti čikagiečiai liepos 14 d. vyksiančio Dariaus ir Girėno skrydžio 80 metų sukakties minėjimo Čikagoje metu. Rugsėjo viduryje (tikslią datą pranešime vėliau) Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre vyks šio konkurso dalyvių darbų parodos atidarymas. Žiūrovai čia galės pamatyti konkursui atsiųstus vaikų piešinius ir pagal juos pagamintus bei išleistus pašto ženklus ir vokus. Visi konkurso nugalėtojai dovanų gaus pačių sukurtus asmeninius pašto ženklus ir vokus, kuriuos galės panaudoti siųsdami laiškus draugams bei giminaičiams. Norintys įsigyti šių tikrai puikių pašto ženklų ir vokų, gali kreiptis į J. Variakojį el. paštu: jonasvariakojis@gmail.com arba į V. Rutkauskienę el. paštu: aviv2008@att.net.

Konkurso rengėjai nuoširdžiai dėkoja mecenatui – Lietuvių Fondui, parėmusiam šį konkursą ir padėjusiam išleisti JAV lituanistinių mokyklų mokinių sukurtus pašto ženklus ir vokus, bei sveikina visus konkurso nugalėtojus.