dar
Kviečiame dalyvauti ypatingoje šventėje!


Darius ir Girėnas – tai lietuviški ereliai, perskridę vandenyną, įrašę Lietuvos vardą pasaulio garbės knygoje, atnešę tautai lietuvišką viltį. Pulk. inžinierius Antanas Gustaitis yra pastebėjęs: „Ne vien techniškuose pasiekimuose glūdi mūsų didvyrių skridimo vertė. Svarbiausia jų žygio vertė yra tautinės dvasios plotmėje.”

Ši patriotinė šventė turi būti visų lietuvių širdyse, ji turi ateiti į kiekvieno mūsų namus, šeimas ir apylinkes! Kuo daugiau organizacijų ir komitetų, skirtų šiam žygiui pagerbti, tuo daugiau lietuviško patriotizmo nešame į savąsias širdis!

Jau 1933 m. liepos 26 d. Čikagoje buvo įkurtas Dariaus ir Girėno paminklo statymo komitetas, 1933 m. liepos 28 d. Brooklyn išrinktas laikinasis Dariui ir Girėnui minėti komitetas. 1935 m. liepos 28 d. Marquette Park įvyko didžiulės paminklo atidengimo iškilmės, kuriose dalyvavo 60,000 žmonių minia. Programą vedė advokatas A. Olis. Virš parko skraidę penki lietuvių valdomi lėktuvai barstė gėles, gatvėmis žygiavo legiono daliniai su vėliavomis ir tautiniais drabužiais pasipuošusios lietuvaitės, grojo daug orkestrų, lietuviškų parapijų jungtinis choras. Įkurta keliasdešimt Dariaus ir Girėno komitetų paminėti didvyrių žygdarbį, skirtą Jaunajai Lietuvai.

• • •

Visus kviečiame į Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio šventę, kurią pradėsime švęsti su šv. Mišiomis sekmadienį, liepos mėn. 15 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park.

12 val. p. p. Darių ir Girėną pagerbsime padėję gėlių prie jų paminklo, kuris yra California ir 67 gatvių sankryžoje, Marquette Park. Dalyvaus Marquette Park parapijos administratorius kun. Jaunius Kelpšas, Lietuvos Respublikos gen. konsulato atstovai Čikagoje, LR garbės konsulas Stanley Balzekas, jaun., Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas Saulius Kuprys, Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė su vadu Linu Margevičiumi, Jūrų šaulių Teodoro Daukanto kuopa su vadu Sigitu Savicku. Dalyvaus JAV LB Vidurio vakarų apygardos pirmininkė Birutė Kairienė, JAV LB Cicero, Marquette Park, Brighton Park, Lemont, Šiaurės Waukegan apylinkių atstovai, ALIAS atstovai. Jeigu bus karšta diena ar jei dėl sveikatos negalėsite dalyvauti, atvykite į Jaunimo centrą (5620 S. Claremont, Čikagoje), kur kavinėje jau 12 val. p. p. galėsite atsigaivinti, papietauti Čia tarsime sveikinimo žodžius, skirtus didvyriams paminėti, žiūrėsime istorinius filmus apie ,,Lituanica” skrydį, dainuosime dainas, deklamuosime eilėraščius, skirtus Dariui ir Girėnui. Kviečiame visus  dalyvauti šioje ypatingoje patriotiškoje šventėje!

2012 m. Dariaus ir Girėno metinės šventės naujai išrinktą valdybą sudaro: pirmininkas Algimantas Barniškis, sekretorė Vilija Vakarytė, iždinininkas Jurgis Vidžiūnas, meno programos organizatorė Ligita Barniškienė, ALIAS pirmininkė Aurelija Dobrovolskienė, Vytauto Didžiojo šaulių atstovė moterų vadė Dalė Blekienė, T. Daukanto jūrų šaulių atstovas, vado pavaduotojas Severinas Dubininkas.

Dariaus ir Girėno komiteto info

dar