aerchy
Iš Lietuvių moterų klubų federacijos archyvo. Padidinti

Lietuvių moterų klubų federacijos archyvas ir auka LTSC

Neseniai Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTCS) gavo didelį Lietuvių moterų klubų federacijos (LMKF) archyvą, kurį iš West Milford, NJ persiuntė daugijos pirmininkė Aldona Noakaitė-Pintsch. Kartu Pintsch LTSC atsiuntė 1,000 dol. auką su prierašu: ,,Tai atlikę pinigai, kai mūsų organizacija užsidarė, ir tuo Lietuvių moterų klubą federacijos vardu prisidedame prie Pasaulio lietuvių archyvo išlaikymo. (...) Linkiu sėkmės dirbant labai svarbų ir vertingą darbą puoselėjant Lietuvos istoriją.”

Lietuvių moterų klubų federacija buvo įsteigta Vokietijoje, Esslingene, 1947 m. kovo 8 d. Tuomet ji vadinta Lietuvių moterų atstovybe. Įspūdinga veiklos istorija nuo 1947 m. iki 2002 metų: kovota už geresnes gyvenomo sąlygas DP stovyklose, už pavergtos Lietuvos laisvę, žmogaus teises, rengti įvairūs minėjimai. Klubas dėjo daug pastangų gelbėjant politinius kalinius ir disidentus –1978 m. įkurtas LMKF Žmogaus teisių komitetas. LMKF klubo veikla buvo išties įtakinga, mat ji neapsiribojo vietinėmis lietuvių bendruomenėmis – nuo 1954 m. Klubas priklausė tarptautinei organizacijai ,,General Federation of Women Clubs”. Savo veikla Klubas įkvėpė ir talkino Lietuvoje atsikuriančioms moterų draugijoms.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių moterų klubų federacijai ir jos pirmininkei Noakaitei-Pintsch už perduotus archyvus. Norinčius plačiau susipažinti su šios organizacijos archyvais kviečiame apsilankyti LTSC (5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) arba susisiekti internetu: info@lithuanianresearch.org.

Taip pat skatiname kitas organizacijas ir pavienius asmenis perduoti savo turimus archyvus LTSC globai, kur jie bus prieinami tyrinėtojams.

LTSC info

moteris
Lieuvių moterų klubų federacijos New York klubo valdyba su prelegentu V. K. Jonynu, kalbėjusiu Atvelykio renginyje, ,,Kultūros židinyje”. Iš kairės: P. J. Vytuvienė, M. Noreikienė, G. Kulpienė, pirmininkė P. Ivašauskienė, Šileikienė, Legeckienė, Rutenienė; gilumoje, aukščiau, stovi Skobeikienė ir V. K. Jonynas.       ,,Draugo” archyvų nuotr.