mich

JAV LB Michigan apygardos suvažiavimo dalyviai Dievo Apvaizdos Kultūros centre, Southfield, MI, 2010 m. birželio 27 d.

,,Baltijos krantas” netoli Michigan ežero

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Valandėlę kelio į rytus nuo Michigan ežero, Grand Rapids mieste, savo pirmuosius mokslo metus sėkmingai užbaigė lituanistinė mokykla, pavadinta ,,Baltijos krantas” vardu. Tai buvo vienas iš JAV LB Grand Rapids apylinkės pasiekimų, paminėtų Jolantos Paalksnienės pranešime, duotame JAV LB Michigan apygardos suvažiavime, įvykusiame 2010 m. birželio 27 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre, Southfield, MI.

Prieš suvažiavimą, bet jau po šv. Mišių, kurias atnašavo kun. Gintaras Jonikas, prie podiumo tarti žodį buvo pakviestas Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga. Daugelis bažnyčioje buvusių pirmą kartą iš jo išgirdome apie buvusio Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko mirtį. Savo trumpame žodyje LR ambasadorius pagarbiai prisiminė šią istorinę asmenybę. Jis taip pat nuoširdžiai padėkojo visiems Amerikos lietuviams už jų gražias pastangas išlaikant lietuvybę, palaikant jį jo besibaigiančiose pareigose. Po šv. Mišių skubėjome į svetainę pasistiprinti Reginos virtuvės skanėstais, bet sužinojome, kad virtuvė uždaryta, nes Regina atostogaujanti. Mano nediplomatiška reakcija buvo, kad mums nereikia Reginos, bet norime jos cepelinų. Toliau LR garbės konsulas Algis Zaparackas jau Kultūros centro salėje prie mikrofono vėl kvietė garbingą svečią tęsti pradėtą žodį bažnyčioje. A. Brūzga suteikė galimybę dalyviams klausti klausimus bei pasisakyti jiems rūpimais klausimais. Deja, iki pradėto pokalbio pabaigos neteko būti, nes reikėjo skubėti į apygardos suvažiavimą, vykusį keletą žingsnių nuo salės.

Suvažiavimą atidarė ir jam pirmininkavo naujoji Michigan apygardos valdybos pirmininkė Janina Udrienė. Ji pažadėjo trumpą ir dalykišką suvažiavimą, kuris turėtų tęstis vieną valandą. Iš tikrųjų, suvažiavimas užtruko visa dešimčia minučių ilgiau, bet į tą laiką įėjo užkandžiavimas ir bendra dalyvių nuotrauka. Posėdžiui sekretoriavo apygardos sekretorė Gražina Kriaučiūnienė. Invokaciją sukalbėjo kun. Jonikas, padėkojęs Dievui už švenčiamus Lietuvos laisvės metus ir paprašęs palaimos visiems lietuviams pasaulyje ir susirinkusiems šiame suvažiavime. Mandatų komisijos sudarymas buvo atidėtas, nes nebuvo žinoma, ar jos iš viso reikės. Jos nereikėjo.

Pernai metų suvažiavimo protokolas, perskaitytas pirmininkaujančios, buvo priimtas be pataisymų. Suvažiavime dalyvavo šešiolika dalyviųatstovų iš Detroit, Grand Rapids, Lansing apylinkių ir svečiai. Atsistatydinus apygardos iždininkui Vytui Raguckui, šioms pareigoms buvo pasiūlytas Valdas Piestys, kurį atstovai patvirtino nuoširdžiu paplojimu. Su dėmesiu buvo išklausyti pranešimai apie tris Michigan apygardą sudarančias apylinkes. Lansing apylinkė, kuriai pirmininkauja Saulius Anužis, daugiau ar mažiau ribojasi proginiu lietuvių atstovavimu amerikiečių politiniuose sluoksniuose bei institucijose. Kitų dviejų apylinkių veikla yra gana panaši į kitas JAV esančias apylinkes: rūpinamasi lituanistiniu švietimu, tautinių švenčių paminėjimu, gegužinėmis, jaunimo veikla, dviguba pilietybe ir kt.

Apie Grand Rapids apylinkės darbus kalbėjo jos pirmininkė J. Paalksnienė, o apie Detroit apylinkės pasiekimus pranešė buvęs jos valdybos pirmininkas Vytas Rugienius. Man buvo tikra atgaiva išgirsti apie Gražinos Kamantienės naujai suorganizuotą lituanistinę mokyklą Grand Rapids mieste. Mokyklai vadovauja buvusi detroitietė Svaja Mikulionytė. Jos ir jos talkininkių globodami pirmuosius mokslo metus baigė dvylika vaikų. Detroit apylinkės veiklai kartais pritrūkdavo reikiamų lėšų, o jų nesant reikėjo atsisakyti kai kurių renginių. Apygardos valdybos pirmininkės pranešime buvo paminėta keletas jos atliktų darbų, darbelių. Ji taip pat pristatė apygardos iždininko finansinę apyskaitą. 2009 m. lapkričio 11 d. likutis banke buvo 2,517.08 dol. Nuo tada iki suvažiavimo dienos pajamų turėta 175.00 dol. Per tą patį laiką išleista 202.50 dol. Dabar banke yra 2,489.58 dol. Visi apylinkių ir apygardos pranešimai buvo priimti be pataisų. Po to Liūda Rugienienė pasiūlė paruošti rezoliuciją dėl besitęsiančio dvigubos pilietybės reikalo. Suvažiavimas tam pritarė. Suvažiavimas taip pat pritarė Rigondos Savickienės siūlymui artimiau bendradarbiauti su Grand Rapids apylinke ir iš ten pakviesti ne tik suaugusius, bet ir ten gyvenančius mokinukus į Detroit apylinkėje vykstančius renginius.
Po suvažiavimo iš toliau atvykusieji Janinos ir Narimanto Udrių buvo pakviesti toliau pabendrauti prie užkandžių.

mich

Grand Rapids apylinkės valdybos pirmininkė Jolanta Paalksnienė. Janina Udrienė, apygardos valdybos pirmininkė.


mich

Iš kairės: Romualdas Kriaučiūnas, LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga ir Algis Rugienius Dievo Apvaizdos Kultūros centre 2010 m. birželio 27 d. Gražinos Kriaučiūnienės nuotr.

mich
Iš kairės: Narimantas Udrys, kun. Gintaras Jonikas, Algis Zaparackas, Liūda Rugienienė ir kiti JAV LB Michigan apygardos suvažiavimo dalyviai. Romualdo Kriaučiūno ir Algio Rugieniaus nuotraukos
.