darirgir

Šventė, skirta Dariui ir Girėnui atminti

VILIJA VAKARYTĖ

Ruošdama Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio šventės programą su Dariaus ir Girėno komiteto pirmininku Algimantu Barniškiu suradome daug informacijos ir medžiagos, rodančios, jog Darius ir Girėnas nebuvo vien lakūnai. Šių metų minėjime, kuris įvyks liepos 17 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos mokyklos salėje (6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, IL. 60629) su Dariumi ir Girėnu norime supažindinti lietuvių vaikus. Norime parodyti lakūnų meilę ir pagarbą savo tėvynei Lietuvai, norą pakeisti jos įvaizdį pasaulyje. Juk šių drąsių herojų pasiaukojimas jaunai Lietuvos valstybei atnešė garbę!

S. Dariaus pasėtas grūdas sudygodarirgir

Didinga Lietuvos praeitis įkvėpė Steponą Darių nuvežti į jaunąją Lietuvą geriausias Amerikos jaunimo sporto tradicijas. Negana to, jis parašė knygutę ,,Basketbolo žaidimas – Lietuvos sporto lygos oficialios krepšinio taisyklės” (1926–1927 metams), kurioje mokoma, kaip žaisti krepšinį. S. Darius 1922 metų balandžio 23 d. dalyvavo pirmose oficialiose Lietuvos krepšinio rungtynėse, kuriose žaidė Fizinio lavinimo sąjunga ir Kauno rinktinė. Jas rezultatu 8:6 laimėjo LFLS žaidėjai (S. Darius, M. Senkus, V. Vokietaitis, J. Gureckas, A. Bulevičius). S. Dariaus pasėti grrūdai plačiai pasklido tarp jaunų lietuvių. Šiandien Lietuvos krepšininkai, nors ir būdami mažos valstybės atstovai, užima svarią vietą pasaulyje. Jaunimas krepšinį Lietuvoje vadina antra religija.

Laukia marga programa

Dariaus ir Girėno šventės programoje bus: 10 val. r. prie Dariaus ir Girėno paminklo privatus gėlių padėjimas; 10:30 val. r. šv. Mišios Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje; 11:30 val. r. bus rodomas filmas apie lakūnus; 1 val. p. p. oficialus šventės atidarymas. 1:20 val. p. p. vyks šventinis koncertas, kurio metu bus skaitomos poetės Irenos Jacevičienės, kuri artimai draugavo su Nijole Dariūte, eilės, skirtos Steponui Dariui. Muzikinį koncertą atliks muzikės Razumienės vadovaujamas lietuvių liaudies ansamblis, jam pritars dainininkai. Dainas, skirtas šiai progai, atliks dainininkai: Loreta Karsokienė, Algimantas ir Ligita Barniškiai, Vladas Kybartas, Vilija Vakarytė, Loreta Kalec ir Deimantė Saudargaitė. Dalyvaus muzikantai Romas Tamašauskas, Vytas Beleška, Vytautas Jurevičius ir Edvardas Jurkevičius.

2 val. p. p. mokyklos sporto salėje įvyks draugiškos vaikų krepšinio varžybos ir baudų metimo konkursas. Treneriai – sporto meistrė Vilija Žilinskienė, krepšininkai Vidmantas Senkevičius ir Vilius Jurgelevičius – vadovaus draugiškoms vaikų krepšinio varžyboms, surengs baudų metimo konkursą. Pertraukoje Bronius Jančiukas rodys jogos pratimus.

4 val. p. p. vyks šventės uždarymas. Geriausiems metikams bus įteikta šventės taurė ir apdovanojimai, skirti Dariaus ir Girėno šventei prisiminti.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti šventėje! Įėjimas nemokamas. Norintys prisidėti prie šventės ruošimo skambinkite tel. 773-776-4600 ir 773-627-2137.

Vilija Vakarytė – Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio komiteto sekretorė.

darirgir
1923 m. LFLS pirmoji komanda (iš kairės): M. Senkus, Vytautas Vokietaitis,
Steponas Darius, J. Gureckas, Albinas Bulvičius. 
         Nuotr. iš knygos ,,Krepšinio kelias į Lietuvą”