la

Metai buvo turiningi ir turtingi
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės šeštadieninės mokyklos 2008-09 metų apžvalga


MARYTĖ SANDANAVIČIŪTĖ-NEWSOM
mokyklos direktorė

Jaučiasi tam tikras pasitenkinimas, kai įvykiai seka įprastą tvarką, kai darbas vyksta numatyta eiga. Taip ir su mūsų šeštadienine mokykla. Kiekvieni sėkmingai užbaigti metai sužiba saulės spindėjimu Los Angeles lietuvių gyvenimo mozaikoje.

Šiais metais į mokyklą užsiregistravo didžiausias skaičius mokinių – 140! Džiaugiamės ir didžiuojamės susipratusiais tėveliais, kurie pratina vaikus prie lietuviško visuomeninio gyvenimo nuo pat mažens. Dėkojame mokytojoms ir mokytojams, kurie kiekvieną šeštadienį – o jų per metus yra trisdešimt trys – bando vaikus sudominti, sugalvoti įvairius mokymo būdus, suruošti konkursus, programėles, šventes su tikslu juos supažindinti su Lietuva ir Dievu. Mokykloje dėstė: Kristina Bandziulienė, Kristina Kazlauskienė, Žydra Van der Sluys, Dalia Černienė, Vida Radvenienė, Vėjūnė Baltrušaitytė, Vitalija Virbukienė, Gitana Delekienė, Diana McKenna, Gida Urbonienė, Aldona Kudirkienė, Jolanta Bačiulytė, Justė Grumšlytė Brazdžionienė, Rolandas Giedraitis, Juozas Venckus, Vytas Černius, Jūratė Venckienė, Audra Narbutienė, Rūta Habanek, Dalilė Polikaitienė, Danguolė Varnienė; talkininkavo Aušra Venckutė, Giedrė Petraitienė, Kristina Bartašiūtė ir Viktoras Ralys. Raštinei vadovavo Laima Gajauskienė. Mokyklos globėjas kun. Tomas Karanauskas; direktorė Marytė Newsom.

Dėkojame ir mokyklos steigėjui, prelatui Jonui Kučingiui už jo įžvalgumą steigiant šią mokyklą 1949 metais. Su džiaugsmu gruodžio mėnesį jį pasveikinome 100-tojo gimtadienio proga, su ašaromis atsisveikinome sausio mėnesį, jam iškeliavus pas Dievulį.

* * *

Jau nuo pat šių mokslo metų pradžios mokiniai įsijungė į bendruomeninę veiklą, vyresnieji dalyvaudami Los Angeles arkivyskupijos Migrantų Mišiose katedroje. Pasipuošę tautiniais rūbais, jie Mišių apeigose ir programoje atstovavo visiems lietuviams. Mokslo programai įsibėgėjus, mokytojos tvirtino savo profesines žinias JAV LB Švietimo tarybos Vakarinio pakraščio mokytojų konferencijoje, į kurią atvyko Čikagos Xavier University profesorius dr. Algis Norvilas, kalbėjęs tema „Lietuvių kalba, tautybė ir jų likimas išeivijoje”. Lapkričio mėnesį, sekant pas mus jau ilgai nusistovėjusia tradicija, mokiniai lankė ir puošė lietuvių kapus Forest Lawn kapinėse. Kalėdų eglutės programą šįmet praturtino aktorė ir seminaro literatūros mokytoja Justė Grumšlytė, parengusi spalvingą ir linksmą mokinių pasirodymą. Po Kalėdų mokiniai ruošėsi Vasario 16-sios progai skirtam istorijos-geografijos konkursui „Ką kiekvienas lietuvis turėtų žinoti”. Smagiai komandomis varžėsi visi mokiniai, leisdami net ir tėveliams parodyti savo išmintį. Lietuvos nepriklausomybės atgavimo šventę – kovo 11-tąją – praleidome linksmoje sporto šventėje.

* * *

Mūsų mokykla pasižymi šeimyniška nuotaika ir darniu bendradarbiavimu. Dvasinis auklėjimas taip pat glaudžiai susijęs su mokslo programa, tad džiaugiamės paruošę mokinius sakramentams. Vyresniems mokiniams Sutvirtinimo sakramentą suteikė iš New York atvykęs vyskupas Paulius Baltakis, o mažieji gegužės mėnesį priėjo prie Susitaikymo sakramento ir priėmė Pirmąją komuniją. Mamytes pasveikinome Motinos dieną vėl su daina, eilėmis, gėlėmis ir tėvelių vaišėmis. Sveikindami Lietuvą jos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga, iškirpome popierinius paukščiukus, surašėm savo linkėjimus ir pasiuntėm į tėvynę, kur Lietuvos ir išeivijos mokinių sparnuočiai bus suverti į ilgą paukščių taką, puošiantį Vilnių. Anksčiau vyresnės klasės, istorijos ir literatūros mokytojų Dalilės Polikaitienės ir Jolantos Bačiulytės parengtos, suvaidino Lietuvos vardo istorijoje paminėjimo vaizdelį. Kunigaikščiai kalbėjosi, buvo skaitomos ištraukos iš tų laikų metraščių, atpasakota Medvėgalio kalno istorija. Dar šiais metais minėjome Dariaus ir Girėno skrydžio sukaktuves, rašėm Lietuvos kariams sveikinimus, sunešėme beveik šimtą porų batų labdaros vajui „Nauji metai, nauji batai”, priėmėm svečius – seselę Ignę Marijošiūtę, kun. Virginijų Kazaitį, atstoves iš Lietuvos universitetų, keliaujantį dainių Hokshilą, vyskupą Baltakį ir kitus. Pasveikinome mokyklos globėją, kun. Tomą, 10-tojo kunigystės jubiliejaus proga, šeimininkę Dalią Ragauskienę 75-tojo gimtadienio proga, o Justę Grumšlytę-Brazdžionienę – sutuoktuvių proga. Pasidžiaugėm naujai gimusiais, pasimeldėm už sergančius ir mirusius ir tęsėme Šiluvos Marijos paveikslo kelionę į mokinių namus. Metai buvo turiningi ir turtingi.

* * *

Mokslo metus užbaigėm birželio 6 dieną su iškilminga baigimo akademija ir abiturientų išleistuvėmis. Visi mokiniai, mokytojai, tėveliai ir svečiai pripildė pagrindinę parapijos salę. Pagerbus Amerikos ir Lietuvos vėliavas, kun. Karanauskas, parapijos administratorius, sukalbėjo maldą. Direktorė pasveikino susirinkusius ir paskaitė metų apžvalgą. Į garbės prezidiumą pakviesti LR garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas, kun. Karanauskas, LB Vakarų apygardos pirmininkas Antanas Polikaitis, tėvų komiteto pirmininkas Virgis Kasputis, seminaro mokytojai Justė Brazdžionienė ir dr. Rolandas Giedraitis ir mokyklos direktorė Marytė Newsom. Prie to paties stalo garbės vietas užėmė keturios abiturientės, šiemet baigusios dvylikos metų kursą: Liana Bandziulytė, Ringailė Barysaitė, Karina Jogaitė ir Regina Žmuidzinaitė.

Jų tėveliai buvo pagerbti plojimais, įteiktos gėlės. Pristatytos mokytojos ir tėvų komiteto nariai. Abiturientėms atestatus įteikė V. Čekanauskas ir M. Newsom, o tėvų komitetas jas apdovanojo stiklo meistro Lapšio pagamintais papuošalais su Vytim. Savo atsisveikinimo žodžiuose abiturientės priminė, kad nors jos užbaigė oficialų dvylikos metų mokslo kursą, mokyklą jos lankė daug ilgiau – nuo 3 metukų amžiaus. Merginos padėkojo tėveliams ir mokytojams, linkėdamos jaunesniems mokiniams nepasiduoti ir ištęsėti visus dvylika metų. Devintos ir dešimtos klasių draugai palinkėjo abiturientėms sėkmės ateityje.

Toliau, einant įprasta tvarka, kiekvieną klasę – nuo Kiškių iki dešimtos – pristatė klasės auklėtoja, įteikdama pažymių knygutes, pagyrimo lapus ir dovanėles geriausiems mokiniams. Švietimo tarybos metiniame piešinių konkurse pirmąsias vietas laimėjusios sesės Rūta ir Daina Bandziulytės buvo apdovanotos stambesne pinigine premija.

Salė buvo išpuošta to konkurso mokinių piešiniais. Scenos šone  – graži a+a Rūtos Anelauskienės, ilgametės mokyklos bendradarbės ir dviejų anksčiau mokyklą baigusių sūnų motinos, nuotrauka. Jai neseniai iškeliavus į amžinybę, Anelauskų šeima: vyras Rimas, sūnūs Danius ir Marius ir marti Indrė, įsteigė jos vardo stipendiją, skiriamą nusipelniusiai abiturientei. Pirmoji stipendija šiais metais paskirta Lianai Bandziulytei.

Programos pabaigoje atsisveikinta su išeinančiomis mokytojomis: Dalia Černiene, Vida Radveniene, Vėjūne Baltrušaityte (išdirbus 7 metus) ir nepailstančia Dalile Polikaitiene, kuri šioje mokykloje mokė daugiau nei 35 metus. Pereitais metais ją pagerbė Švietimo taryba su ypatingu žymeniu. Dar kartą visiems padėkojo Virgis Kasputis ir M. Newsom, ypatingą ačiū tardama dr. Kristinai Kazlauskienei už metraščio paruošimą. Išbandyta naujovė – metraštis, spalvingas, nuotraukų kupinas, kaip kompaktinė plokštelė padovanota kiekvienai šeimai.

Laukiame rudens, kada džiaugsmingai ir iškilmingai atšvęsime mūsų mokyklos garbingą 60 metų jubiliejų! Tegyvuoja mokykla!

abi


Liana Marija Bandziulytė. Baigė Paraclete High School, Lancaster, California Magna Cum Laude ir gavo 12 metų atestatą iš Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos. Lianos meilė yra muzika ir menas. Nuo pat mažens pasirodė lietuviškos mokyklos renginiuose, vaidino filmuose ,,Mes dainuojame” ir ,,Gintarėlė” (auksinės žuvytės vaidmuo). Gimnazijoje dalyvavo ir pasižymėjo chore, kasmet dalyvauja Music Ministry Alive kursuose, kuriuose mokosi liturginės muzikos ir vadovavimo. Dalyvauja rinktiniame jaunimo chore, garsiame Religious Education kongrese. Šiais metais su kitais lietuviais jaunuoliais įsteigė etnografinės muzikos grupę, kurią žada toliau puoselėti. Nuo mažens aktyvi ateitininkė; lankė stovyklas Santa Barbara ir Dainavoje, dalyvavo Žiemos kursuose. Skautuose įgijo vyr. skautės laipsnį, stovyklauja Rambyne. Šoka ,,LB Spindulio” ansamblyje, dalyvauja dainų ir šokių šventėse. Su draugais įsteigė savo kūrybos marškinėlių kompaniją. Pradės muzikos/ balso ir grafikos studijas Loyola Marymount University, Los Angeles.

Lina Arija Polikaitytė 2009 m. birželio 3 d. baigė Saugus gimnaziją, Saugus, California. Gimnazijoje Lina pasižymėjo rašymu ir meniniais gabumais. Šiais metais vienas iš Linos parašytų eilėraščių ir viena iš jos nuotraukų buvo išspausdinti jos gimnazijos premijuotame ,,Literary Magazine”.

Šių metų rugpjūčio mėn. Lina pradės lankyti California Lutheran University, kur planuoja studijuoti sociologiją.

Lina yra labai veikli lietuvaitė. 2008 m. birželio mėn. baigė Los Angeles lituanistinės mokyklos 12 metų kursą. Nuo mažens ji veikli skautė ir ateitininkė. 2007 m. lankė skautų Gintaro/Ąžuolo vadovų mokyklą, 2008 m. sėkmingai baigė Gintaro/Ąžuolo vadovų kursus. Jau dvejus metus Lina eina skaučių draugininkės pareigas. Lina yra vadovavusi skautų ir ateitininkų stovyklose. Trylika metų ji šoka su Los Angeles ,,LB Spindulio” tautinių šokių grupe. Lina yra dalyvavusi kiekvienoje Tautinių šokių šventėje išeivijoje nuo 1996 m. ir šią vasarą kartu su grupe dalyva vo Lietuvos vardo tūkstantmečio šventėje Lietuvoje. Po šventės Lina atliks stažuotę Vilniaus našlaičių namuose.

abi


Malvina Milliron, John Milliron ir Birutės Jocaitės Milliron dukra, sėkmingai baigė St. Monica gimnaziją ir 10 klasių Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje. Priklausė mergaičių dainavimo vienetui ,,Banga”, su kuriuo giedojo Mišių ir renginių metu. Nuo mažų dienų Malvina kūrybinga ir sumani; mėgo piešti, tapyti, kurti. Rudenį pradės studijas garsiame OTIS dailės institute, Westchester, California.

Ringailė Barysaitė atvyko su tėveliais iš Lietuvos būdama 4 metų. Per tuos 13 metų, praleistus Los Angeles, jos pagrindinis darbas buvo mokytis, plėsti akiratį. Nuo pat pradinės mokyklos buvo GATE programoje. Šioje programoje baigė „Journalism Career Path”, buvo aktyvi EPA (Environmental Protection Agency) narė. Per tuos ilgus mokymosi metus Ringailė baigė 2 mokyklas: lietuvišką šeštadieninę ir Valencia HS. Yra skautė, „LB Spindulio” narė, priklausė Ateitininkų organizacijai.

 Ringailė domisi psichologija, mėgsta skaityti, piešti, fotografuoti. Kaip pati sako: „Patinka menas, bet užsidirbti vis tiek reikės...” Tad kol kas tęs mokslus College of the Canyons Valencia, kol nuspręs, kokį kelią pasirinkti.