baz
Our Lady of the Sorrows ba­zilika Dainos Čyvienės nuotraukos

Pokalbis su kun. A. Kulbiu

DAINA ČYVIENĖ
baz
Birželio 21 d., ketvirtadienį, pen­ki Pal. Jurgio Matulaičio misijos nariai lan­­kėsi Our Lady of the Sorrows ba­zilikoje, kurioje gyvena ir dirba buvęs Servitų vienuolijos provincijolas kunigas Augustinas Kul­bis. Įdomi buvo ne tik bazilikos, bet ir apie ją pasakojusio kun. Kulbio istorija.

– Kunige, priklausote Marijos tarnų ordinui (angl. Friar Sevants of Mary), dar kitaip vadinamiems servitams. Ar gali­te papasakoti, kodėl pasirin­kote būtent šią vienuoliją? Kadangi Lietuvoje šio ordino nėra, gal galite daugiau papasakoti apie servitus?

– Servitų vienuolija buvo įkurta XIII amžiuje, 1233 metais, kada Katalikų bažnyčioje buvo juntamas noras atsinaujinti. Judėjimas prasidėjo tarp paprastų tikinčiųjų; sunku buvo jiems tapti ,,bažnytiniais”, nes tie vy­rai nenorėjo gyventi vienuolynuose, o norėjo gyventi ir pamokslauti, gyvendami tarp žmo­­nių kaip broliai. Tarp jų buvo kareivių, verslininkų ir kitų profesijų žmonių. Jie – paprasti tikintieji, broliai, itališkai fratelli (iš čia ir kilo sutrumpintas žodis fra, angliškai – friar). Todėl mes esame ,,Friar Servants of Mary”.

Marijos vardas mums buvo žmonių duotas, nes kop­lytėlė, kur pirmieji servitai susitikdavo mal­dai, buvo Šv. Marijos. Jie pa­tys nepasirinko to vardo – žmo­nės pradėjo kalbėti apie brolius, susi­rin­ku­sius Šv. Marijos koplytėlėje, ku­ri priklausė verslininkų gildai. Visi tų laikų vienuoliai labai ger­bė Mari­ją.

Lietuvoje servitų nebuvo. Bet jų buvo Len­kijoje ir Bohemijoje (dabar – Čeki­jos Respublika). Prahos mieste, ant tilto per didžiąją upę, tarp kitų didžiūnų statulų yra ir mū­sų Šv. Philip Benizi, servitų gen. vy­resniojo, statula.

– Kur Jūs gimėte? Kur augote? Kada tapote kunigu?

baz– Gimiau Čikagoje 1931 m. spalio 3 d. lietuvių imigrantų Kazimiero Kulbio (iš Miežiškų) ir Julijonos Dau­garavičiūtės (Raguvėlės parapija) šei­moje. Tėvas į JAV atvyko 1906 m., motina – 1924 metais. Abu priklausė Aušros Var­tų parapijai (tarp Wes­tern Ave. ir Oakley Ave.), kurioje bu­vau pakrikštytas Kazimiero vardu. Mūsų parapiją aptarnavo tėvai marijonai, jie turėjo savo vienuolyną ir ,,Drau­go” spaustuvę Oakley gatvėje. Jaunas būdamas dirbau ,,Draugo” spaustuvėje. Pradinę mokyklą lankiau Aušros Vartuose, vidurinę – Holy Trinity (Holy Cross Brothers, Chicago). Trejus me­tus dirbau ,,Chicago Tribune”, vaka­rais lankiau Loyola University. Visą jau­­nystę praleidau vakarinėje Čika­go­je.

Į servitų vienuoliją įstojau 1950 m. rugsėjo 15 d. Naujoky­ną lan­kiau vienuolijos na­muose Milwaukee, WI, kur daviau įža­dus, gaudamas vienuolio vardą Au­gus­tinas. 1952 m. buvau pasiųstas į Airiją (šiaurinę jos dalį) mokytis filosofijos, 1954 m. – į Romą, mūsų servitų fakultetą Marianum, kur apsigyniau daktaro laipsnį teolo­gijos srityje. Pasilikau Romoje dėsty­ti moralinę teologiją, pri­žiū­rėti studentus, patarti mūsų dalyviams Va­tikano suvažiavime.

Į Čikagą grįžau 1965 m., kur dėsčiau servitų ir ki­tose seminarijose, Loyola Universi­ty, Notre Dame University ir įvairio­se kolegijose. Dirbau parapijose Detroit, Hillside, IL, Čikagos mieste, New Jersey, Ore­gon, CO. Vienuolijos reikalais teko pagyventi Europoje, Pietų Af­ri­koje, Australijoje, Tolimuosiuose Ry­tuose ir Pietų Amerikoje, Kanado­je ir Meksikoje. Teko ir savoje šalyje pra­­leisti nemažai laiko. Dabar jau 8 metai, kai kaip pensininkas gy­venu Our Lady of Sorrows bazilikoje, dirbu ten, kur esu kviečiamas, kur vienuolijos provincijolas paskiria.

– Our Lady of Sorrows bazilika yra nuostabi bažnyčia! Kokios Jūsų pareigos bazilikoje?

– Bazilikoje darbuojuosi įvairių iškilmių arba savaitinių misijų metu. Dažnai įvairiais tikslais esu kviečiamas giminės ir vaikystės draugų, neretai – palaidoti. Man einant 81 metus, manau, kad yra ,,norma­lu” tokius dalykus atlikti.

– Kada galima apsilankyti bazilikoje?

 – Baziliką galima lankyti kasdie­ną, tik įėjimas yra per vienuolijos du­ris, nes bazilikos durys bū­na užrakin­tos. Šeštadieniais bazilika atida­ry­­­ta 11 val. r., po pietų – susitarus. Sek­­madienį šv. Mišios laikomos 8:30 ir 10:30 val. ryte, po pietų galima lankyti susitarus. Jeigu kas nori priva­čiai apžiūrėti baziliką, tai galima pa­daryti susitarus. Skambinkite į pa­ra­piją tel. 773-638-0159.

baz


baz
baz