plb
PLB XIII seimą liepos 8-osios rytmetį Vilniuje atidarė R. Narušienė ir G. Žemkalnis.
Eug. Misevičienės nuotr.


PLB seime JAV atstovai patyrė savotišką nesėkmę
Liepos 8–10 d. LR Seimo III rūmuose vyko XIII PLB seimas

LAURYNAS R. MISEVIČIUS
Specialiai ,,Draugui” iš Vilniaus

Po trejų metų pertraukos liepos 8 d. į Lietuvos sostinę vėl sugužėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) atstovai – šios organizacijos XIII seimo nariai. Trečiadienio, liepos 8osios rytmetį, prie LR Seimo pastato PLB vėliavą oficialiai iškėlusius jau 41 mūsų planetos šalį jungiančios visuomeninės bendrijos narius pasveikino naujai išinkta Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas ir ministrui pirmininkui Audriui Kubiliui atstovavęs Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. „Nors daug mūsų išbarstytų po pasaulį, tačiau vis sugrįžtame čia – prie Neries ir Nemuno – į savo pradžią. Šnekame gimtąja kalba, dainuojame savo dainas, švenčiame savo šventes, gyvename savo rūpesčiais ir džiaugsmais. O kad visa tai išsaugotume, reikėjo daug pastangų ir čia – Lietuvoje, ir ten – užjūriuose, kur gyvena mūsų tautiečiai”, – sakė LR Seimo pirmininkas, sveikindamas savo tautiečius. A. Valinskas pastebėjo, kad šiuo metu užsienyje veikia arti 50 Lietuvių Bendruomenių, 177 lituanistinės mokyklos, 20 išeivijos radijo stočių bei 35 periodiniai leidiniai.

Pirmąją PLB seimo dieną Prezidiumo pirmininku išrinkus JAV atstovą Juozą Polikaitį, netrukus užvirė diskusijos dėl darbotvarkės ir reglamento priėmimo. Labiausiai ginčytasi dėl kitos PLB valdybos rinkimų, galiausiai nutarta rinkti vėl 11 narių, bet individualiai, ne pagal sąrašą. Vėliau išklausėme PLB valdybos pirmininkės Reginos Narušienės, taip pat Kontrolės komisijos bei Garbės teismo pirmininko pranešimų. Kalbėjo ir Pasaulio jaunimo sąjungos valdybos pirmininkas Stasys Kuliavas.

Po pietų apie PLB prasmę pasisakė Amerikos lietuviai Leonas Narbutis ir Algimantas Gečys, bendradarbiavimą komentavo Vitalija Palubaitytė-Kolesnikova iš Baltarusijos. Kas yra lietuvis, gyvenantis užsienyje, pabandė atsakyti JAV LB tarybos narė Liūda Rugienienė bei Vokietijoje gyvenanti Dalia Henke. Pirmosios Seimo dienos darbą vainikavo užsienio lietuviams specialiai organizuota kelionė į Valdovų rūmus.
Liepos 9osios rytmetį XIII PLB seimas prasidėjo Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės Jūratės Caspersen pranešimu apie lituanistinio švietimo užsienio šalyse ypatumus bei iššūkius. Anglijoje gyvenantis lietuvis Jaras Alkis papasakojo susirinkusiems apie kraštų Lietuvių Bendruomenių archyvų padėtį, sielovados veiklą apžvelgė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas ir Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Vėliau kalbėta apie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės pertvarkymą – pranešimus skaitė šios institucijos generalinis direktorius Arvydas Daunoravičius bei Užsienio reikalų ministras V. Ušackas.

Apie PLB finansinę padėtį duomenis pateikė dabartinė organizacijos vadovė R. Narušienė, pristačiusi PLB iždininką Ramutį Pliūrą. Kokia parama reikalinga iš Lietuvos, kad galėtume išlaikyti lietuvybę užsienyje? Šia tema savo nuomonę išsakė Argentinos LB atstovas Jose Ruben Repšys, Kanados LB pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, Ukrainos LB vadovė Džiulija Fedirkienė ir Vokietijos LB pirmininkas Antanas Šiugždinis. Į klausimą, ar PLB yra kompetentinga spręsti kraštų Lietuvių Bendruomenių vidaus problemas, pabandė atsakyti PLB Garbės teismui pirmininkavęs Algis Rugienius. Apie PLB atstovybės reikalingumą, galimybes ir išlaidas pasakojo ilgametis šios organizacijos atstovas Lietuvoje, beje, į Australiją po 12 metų sugrįžtantis, Gabrielius Žemkalnis, kurį gražiai pagerbė dabartinė PLB vadovė R. Narušienė, nuo XIII seimo atstovų įteikusi gėlių puokštę.

Diskutuota ir dėl bendradarbiavimo su Lietuvos visuomeninėmis organizacijomis. Ilgokai užtrukome pasisakydami dėl oficialaus PLB leidinio – mėnesinio žurnalo ,,Pasaulio lietuvis”, kuris, kaip ir beveik kiekvienas spaudos leidinys, šiuo metu išgyvena toli gražu ne geriausius laikus. Antroji PLB seimo diena baigėsi knygos ,,‘Draugui’–100. Žygis už krikščionybę ir lietuvybę” Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje pristatymu, kuriame be kitų garbingų svečių dalyvavo ir savo kadenciją baigiantis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Trečioji, paskutinė XIII PLB seimo darbo diena prasidėjo bene svarbiausio, LR pilietybės išlaikymo klausimo nagrinėjimu. Po pirmininkės R. Narušienės pranešimo pasisakyti norėjo vos ne kiekvienos iš beveik pusšimčio suvažiavusių Lietuvių Bendruomenių atstovai. Ir delegatų pačiam pirmam posėdžiui liepos 10-ąją užsiregistravo 140 – daugiau nei per abi prieš tai buvusias dienas. Daugiau nei valandą vykusios diskusijos ,,pagimdė” vieną svarbiausių iš 17 PLB narių šiemet priimtų rezoliucijų, kuri išreiškia išeivijos laikyseną, kad kuo greičiau būtų parengta nauja Lietuvos Pilietybės įstatymo redakcija, leidžianti mūsų šalies pilietybę išlaikyti visiems lietuvių kilmės asmenims.

Patvirtinus LR Seimo ir PLB komisijos nuostatus, buvo pristatyti kandidatai į kitą organizacijos valdybą, Kontrolės komisiją ir Garbės teismą. Po slaptų rinkimų paaiškėjo, kad iš 5 kandidatų į Kontrolės komisiją išrinkti trys: G. Ručys (Vokietija), A. Nelsienė (JAV) ir K. R. Klepšys (Latvija); Garbės teismui atstovaus A. Gečys ir A. Rugienius (abu – iš JAV) bei M. Dambriūnaitė-Šmitienė (Vokietija). Didžiausio dėmesio susilaukė kandidatai į naują PLB valdybą, kurių buvo pristatyta gerokai didesnis skaičius, nei 11 reikiamų. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad išrinkti 6 ankstesnės valdybos nariai: vienintelė JAV atstovė naujoje PLB valdyboje R. Narušienė, D. Henke, gyvenanti Vokietijoje, Antanas Rasiulis iš Rusijos, Angelė Vaičiūnienė iš Kanados, V. PalubaitytėKolesnikova, atstovavusi Baltarusijai, ir Petras Maksimavičius, gyvenantis Lenkijoje, bei 5 nauji: daugiausia balsų kartu su D. Henke gavusi J. Caspersen iš Šveicarijos, J. I. IgnacioKalvelis, atstovavęs Argentinai, Arūnas Pabedinskas iš Kanados, Rimas Čuplinskas iš Vokietijos bei posėdyje nedalyvavusi A. Goris-Norienė, gyvenanti Belgijoje. Savotišką nesėkmę patyrė amerikiečių delegacija, po ilgalaikio vyravimo PLB valdyboje šiemet ,,nepramušusi” nė vieno kandidato, neskaitant tik ,,ant popieriaus” JAV atstovavusios dabartinės organizacijos pirmininkės, kuri net atsisakė po baigiamojo XIII PLB seimo posėdžio kartu nusifotografuoti su savo kolegomis iš Jungtinių Valstijų.

Suvažiavimą apibūdinęs Prezidiumo pirmininkas J. Polikaitis pasidžiaugė gausiu ir aktyviu visų šalių delegatų dalyvavimu sprendžiant aktualias lietuvybės išsaugojimo užsienyje problemas ir išreiškė viltį, kad kitame PLB seime (kurio darbui jau bus skiriamos ne trys, bet keturios dienos) bus atlikta dar daugiau.

Iškilmingas uždarymo vakaras buvo surengtas M. K. Čiurlionio menų mokyklos šokio teatro salėje, kurio metu ,,Aukso fondo” programą atliko Valstybinis dainų ir šokių ansamblis ,,Lietuva”. Po koncerto XIII PLB seimo nariai ir svečiams buvo surengtos vaišės.

plb

XIII PLB seimo petraukos metu JAV atstovės – Aušrelė Sakalaitė (centre) ir Dalia Puškorienė – bendrauja su TMID darbuotoja Violeta Raulynaitiene. Žilvino Beliausko nuotr.