Liepos 14 d. įvairių Čikagos lietuvių organizacijų atstovai vieningai susirinko prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo Marquette Park pažymėti Atlanto nugalėtojų skrydžio 80 metų sukaktį.   Jono Kuprio nuotraukos

Čikagoje vieningai paminėtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydis

VIDA KUPRYTĖ

Sekmadienį, liepos 14 d. Čikagos lietuviai iškilmingai ir vieningai paminėjo S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80 metų sukaktį. Minėjimas buvo pradėtas iškilmėmis prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo Marquette Park.  Vėliavų eisenoje dalyvavo šauliai, skautai ir Dariaus Girėno veteranų postas. Minėjimą vedė ALT’o pirmininkas adv. Saulius Kuprys. Gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas pasveikino susirinkusius ir pabrėžė, kad tuo pačiu metu paminėti didvyrių žygį lietuviai rinkosi žūties vietoje Soldino miške.

Čikagos miesto tarybos atstovė Lona Lane savo šiltame žodyje prisiminė S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbį ir lietuvių įnašą į Čikagos gyvenimą apskritai. Ji pažadėjo toliau aktyviai atstovauti lietuviams ir remti jų užsimojimus. Tarybos atstovė L. Lane kartu su kita nare Toni Foulkes Čikagos miesto tarybai pristatė rezoliuciją, skelbiančią liepą S. Dariaus ir S. Girėno mėnesiu Čikagoje. Rezoliucija buvo vieningai priimta miesto tarybos ir patvirtinta Čikagos mero Rahm Emanuel parašu. Adv. Vytenis Kirvelaitis anglų kalba perskaitė rezoliucijos tekstą. Gerb. Lane įteikė rezoliucijos originalus gen. konsului Marijui Gudynui, garbės konsului Stanley Balzekui, Jr. ir ALT’o pirmininkui Sauliui Kupriui. Pritardami Jūratės Lukminienės vadovaujam parapijos chorui iškilmių dalyviai sugiedojo JAV ir Lietuvos himnus. 

Susirinkusius sveikino garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr. ir LB Vidurio Vakarų apygardos atstovė Milda Šatienė. Vainiką prie paminklo padėjo generalinis konsulas M. Gudynas, o Šaulių sąjungos vainiką atnešė jaunimas. Po iškilmių visi dalyviai, vedami vėliavų sargybos, nužygiavo į Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovę, kur šv. Mišias atnašavo kun. Jaunius Kelpšas.

Po pamaldų į parapijos salę rinkosi tautiečiai dalyvauti iškilminguose pietuose. Meninėje programoje Leonas Gogelis deklamavo savo eilėraštį apie S. Darių ir S. Girėną. Eilėraštį jis sukūrė, kai buvo įkalintas Lukiškių kalėjime.

Laima Apanavičienė pristatė sėkmingai įvykdytą projektą – vaikų piešimo konkursą sukurti pašto ženklą S. Dariaus ir S. Girėno tema. Ji konsului M. Gudynui įteikė pavyzdinius ženklų komplektus. Dalyviai galėjo įsigyti ženklų iš Filatelistų draugijos pirmininko Jono Variakojo.

Pagrindinė programos dalis – teatro ,,Viltis” S. Dariaus ir S. Girėno išleistuvių Čikagoje inscenizacija. Sugrįžome į 1933 metus. Kai vyko atsisveikinimo vakarienė, žiūrovai tapo vaidinimo dalyviais. Raiškiai pritaikyta muzika, humoras bei taiklus istorinių asmenybių pavaizdavimas sužavėjo žiūrovus. Steponą Darių vaidino Jonas Platakis, Stasį Girėną – Saulius Dzenkauskas, Šv. Jurgio parapijos kleboną, prel. Mykolą Krušą – Viktoras Kelmelis, o generalinį konsulą Čikagoje Antaną Kalvaitį – Gintaras Ilevičius.  Stepono Dariaus mamą Augustiną vaidino Apolonija Steponavičienė (scenarijaus autorė ir vaidinimo režisierė). Kitus gimines ir draugus įkūnijo Ligita Jesinauskienė, Inesa Makaras, Auksuolė Kišonaitė ir Vilma Jarulienė. Teatro ,,Viltis” meno vadovas yra Petras Steponavičius, jam talkina Dalia Urbonienė ir Giedrė Kliarskis.

Tarp žiūrovų buvo lakūnas Juozas Malevskis, kuris įsitraukė į vaidinimą, supažindindamas dalyvius su lakūnų sunkumais skrendant per Atlantą – juos labai kankino nemiga; kad abu kartu neužmigtų, vienas skrido stovėdamas, o kai krisdavo nuo nuovargio, kitas paimdavo vairą. Ir sėdėti buvo nelengva: lėktuvo sėdynės buvo išimtos, į jų vietas pastatyti indai su benzinu. Tokiomis sunkiomis sąlygomis lakūnai skrido be pertraukos 37 valandas. Į spektaklį buvo įtraukti ir istoriniai S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio kadrai. Nemažai žiūrovų sujaudino šie vaizdai, jie atsistojimu bei audringais plojimais įvertino teatro ,,Viltis” darbą.

Sukakties proga buvo išleistas spalvotas leidinys, kuriame buvo sudėti sveikinimai, Čikagos miesto rezoliucija ir istorinės nuotraukos.

Pasirodo, kad ne vienas lietuvis seka S. Dariaus ir S. Girėno pėdomis. Veteranas lakūnas Juozas Malevskis yra pagaminęs ,,Lituanicos” lėktuvo modelį, kurį parodė minėjimo dalyviams. Jo dukros Vaida ir Andželika yra baigusios Embry Riddle astronautikos universitetą (Florida valstija) ir abi sėkmingai dirba aviacijos srityje. Minėjime dalyvavo Lietuvių Romos katalikų labdarių sąjungos pirmininkas dr. Linas Sidrys su žmona Rima. Jų sūnus, Gintas Sidrys, šį pavasarį baigęs universitetą, jau kurį laiką pilotuoja lėktuvus ir JAV marinų korpuse yra karininkas. Kun. Jaunius Kelpšas minėjimo metu pristatė jauną lakūną Ainorą Pečaitį, kuris iš Midway oro uosto pilotuoja lėktuvus ir yra aktyviai įsijungęs į parapijos tarnystę.

Reikia pasidžiaugti sklandžiu minėjimu, kuriuo rūpinosi ALT’as, Lietuvos Šauliai, JAV Lietuvių Bendruomenė ir kitų organizacijų atstovai bei parapijos vadovybė – administratorius kun. Jaunius Kelpšas ir nenuilstanti sekretorė Audra Zakarauskienė.
Teatras ,,Viltis” inscenizavo prieš 80 metų vykusias S. Dariaus ir S. Girėno išleistuves Čikagoje. Iš k: lakūnas Juozas Malevskis, scenarijaus autorė ir vaidinimo režisierė Apolonija Steponavičienė, Inesa Makaras, Auksuolė Kišonaitė, Jonas Platakis (Steponas Darius), Viktoras Kelmelis (Šv. Jurgio parapijos klebonas, prel. M. Krušas), Saulius Dzenkauskas (Stasys Girėnas), Gintaras Ilevičius (gen. konsulas Čikagoje A. Kalvaitis), Ligita Jesinauskienė ir Vilma Jarulienė.Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas įteikia kun. Jauniui Kelpšui Čikagos miesto rezoliuciją, skelbiančią liepą S. Dariaus ir S. Girėno mėnesiu.Čiurlionio galerijos direktorė Laima Apanavičienė dovanojo LR generaliniam konsului Čikagoje Marijui Gudynui vaikų sukurtų pašto ženklų, skirtų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-mečiui, lakštus.


S. Dariaus ir S. Girėno minėjimo iškilmėse. Iš k.: Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr., Čikagos 18-to rajono atstovė Lona Lane ir ALT’o pirmininkas adv. Saulius Kuprys


.
J. Kuprio nuotraukos