bs

Čikagos ir Beverly Shores lietuviai Dariaus ir Girėno žygdarbį paminėjo ,,Lituanica” parke.
Inos Stankevičienės nuotraukos

Dariaus ir Girėno 79-ųjų metinių minėjimas

bei paplūdimio tinklinio taurės varžybos

Beverly Shores, IN esantis parkas ,,Lituanica” yra vienintelis šiuo vardu pavadintas parkas visame pasaulyje, esantis už Lietuvos ribų. Vienas pagrindinių šio parko steigėjų ir kūrėjų buvo architektas Erdvilas Masiulis. Parke 1971 m. pastatyta skulptoriaus iš Kanados Juozo Bakio stilizuota skulptūra, skirta ,,Lituanicos” skrydžiui atminti. Šį unikalų gamtos ir žmogaus sukurtą paminklą iš užmaršties norintys prikelti Čikagos ir Beverly Shores lietuviai pasiūlė įtraukti į Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos paruoštą renginių, skirtų Dariaus ir Girėno skrydžio 80mečiui, planą.

trphŠiame parke vietoje liepos 15 d., sekmadienį, vyko 79-osios lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygio 79-ųjų metinių minėjimas ir šių metų renginio naujovė – paplūdimio tinklinio varžybos Dariaus ir Girėno taurei laimėti, kuriose susirungė net 8 komandos.

Po oficialios dalies prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Park, Čikagoje, kur, be lietuvių didvyrių lakūnų, tylos minute buvo pagerbtas neseniai į Amžinybę iškeliavęs žymus JAV lietuvių veikėjas, žurnalistas, visuomenininkas, Dariaus ir Girėno žygdarbio propoguotojas Petras Petrutis, minėjimo dalyviai vyko į Šv. Onos bažnyčią, kur buvo aukojamos Mišios už Darių ir Girėną. Parke ,,Lithuanica” vykusiame minėjime dalyvavo Beverly Shores miestelio valdžios atstovai, JAV ir LR kariuomenės veteranai, lietuviškų organizacijų atstovai, bendruomenininkai, vietos lietuviai ir svečiai. Minėjime kalbėjęs Beverly Shores miestelio tarybos prezidentas Geof Benson pakvietė visus lietuvius 80 metų jubiliejų sutikti ne kur kitur, o ,,Lituanicos” parke. Trumpai kalbėjęs renginį organizavęs Ernestas Lukoševičius susirinkusiems priminė tris vertybes, kuriomis vadovavosi lakūnai ir kurios neprarado vertės ir yra aktualios šiuolaikinei Lietuvai ir lietuvių tautai. Tai – tiesa, šviesa ir vienybė.

Sveikinimą minėjimo dalyviams atsiuntė Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Mazuronis, miestelio vadovus ir lietuvius pasveikino LR gynybos atašė iš Washignton, DC plk. Antanas Jurgaitis. Sveikinimus lietuvių ir anglų kalba perskaitė Miglė Tauragytė.

Po minėjimo vyko bendravimas, maudynės Michigan ežere, paplūdimio tinklinio varžybos. Varžybose dalyvavusios 8 komandos žaidė porose. Varžybas laimėjo Mindaugo  Jankūno ir Nerijaus Makselio komanda, kuriai ir atiteko pagrindinė taurė, įsteigta Dariaus ir Girėno 79ųjų metinių šventinio organizacinio komiteto.

Šventinio komiteto nario Makselio iniciatyva buvo įsteigti ir kiti, ir net paguodos prizas, tad nuskriaustų tikrai nebuvo. Šventės organizatoriai ir dalyviai po varžybų sutarė, jog ši taurė taps pereinamoji. Organizatoriai neatmeta galimybės, jog tokios paplūdimio tinklinio varžybos Dariaus ir Girėno taurei laimėti taps nauja gražia tradicija, minint dviejų lakūnų skrydį per Atlantą.

Dariaus ir Girėno šventės organizacinį komitetą sudarė: Beverly Shores Lietuvių klubas, Baltijos jūros šaulių kuopa, Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė, Klaipėdos jūros šaulių kuopa, Amerikos legiono Dariaus ir Girėno postas 271, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos Čikagos skyrius, JAV dim. plk. S. Paulauskas, JAV LB XXI Tarybos narys Rimantas Pažemeckas.  

,,Draugo” informacija


bs
Minėjimo Beverly Shores dalyviai (iš k. į d.): Parko ,,Lituanica” tarybos prezidentė Debbie Hood, Beverly Shores miestelio tarybos prezidentas Geof Benson su jam lietuvių įteikta dovanėle, lietuvis aviatorius Jonas Daraška, Beverly Shores tarybos viceprezidentas Craig Nordstrom ir minėjimo rengėjas Ernestas
Lukoševičius.

bs

bs

bs


bs

bs

bs