maironis

Tautos dainius Maironis – geriausias poetas

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prieš keletą mėnesių ,,Draugo” skaitytojai buvo kviečiami išrinkti dešimt geriausių lietuvių poetų (,,Draugas”, 2009 m. kovo 20 d.). Šį sumanymą pasiūlė ,,Draugo” bendradarbis prof. Antanas Klimas, gyvenantis Rochester, NY, su taisyklėmis: gali dalyvauti visi ,,Draugo” skaitytojai; dešimt pavardžių siųsti ,,Draugui”; rašyti tik pavardes; siūlymus pateikti iki 2009 m. liepos 6 d. Buvo pažadėta paskelbti gautus rezultatus. Dabar atėjo laikas duoti ataskaitą.

Suskaičiavus iki duoto termino gautus balsus, paaiškėjo, kad tarp dešimties geriausių poetų pirmoje vietoje yra Tautos dainius Maironis, gavęs 79 proc. atsiųstų balsų. Antroje vietoje yra Aistis ir Brazdžionis, abu gavę po 74 proc. balsų. Trečioje vietoje, gavusioje 68 proc. visų balsų, rikiuojasi Bradūnas. Į geriausių poetų dešimtuką taip pat įeina Putinas (su 42 proc. gautų balsų), Donelaitis (37 proc.), Nagys (32 proc.), Kudirka (32 proc.), Neris (32 proc.) ir Mačernis (32 proc.).

Be jau išvardyto dešimtuko trisdešimt trys kiti poetai bei poetės buvo nominuoti su šalia pavardės duodamų balsų nuošimčiu (vienas balsas lygu maždaug 5 proc.): Degutytė 26 proc., Sutema 26 proc., Baranauskas 21 proc., Inčiūra 21 proc., Marcinkevičius 21 proc., Miškinis 21 proc., Jasmantas 16 proc., Kairys 16 p roc., Radauskas 16 proc., Strielkūnas 16 proc., Vaičaitis 16 proc., Gylienė 11 proc., Grigaitytė 11 proc., Martinaitis 11 proc. Kiti, abėcėlės tvarka, gavo po vieną balsą (5 proc.): Andriekus, Biliūnas, Bložė, Geda, Gustaitis, Kajokas, Kazokas, Kirša, Mackus, Mitkienė, NykaNiliūnas, Pūkelevičiūtė, Santvaras, Švaistas, Umbrasas, Vaičiulaitis, Vaičiūnaitė, Vaičiūnienė ir Žitkevičius.

Iš viso siūlymų sulaukta iš devyniolikos skaitytojų. Kartu sudėjus, jie visi pasiūlė 43 poetus bei poetes. Trisdešimt keturi siūlyti poetai yra vyrai, o likusios devynios poetės – moterys. Siūlytų poetų skaičiaus vidurkis yra 9 pavardės. Kitaip sakant, didelė dauguma siūlė prašytus dešimt kandidatų, bet kai kurie siūlė mažiau. Dauguma siūlytojų buvo moterys (12). Kiti septyni buvo vyrai. Atrodo, kad visi siūlytojai gyvena JAV, nors dviejų gyvenamasis kraštas nebuvo pažymėtas. Iš žinomų gyvenamųjų vietų, septyni siūlytojai buvo iš Illinois, trys iš Michigan, po vieną iš California, Massachusetts, Arizona, New York, New Jersey, Ohio ir Hawaii valstijų.

Konkurso metu gavau vieną elektroninį laišką, kuriame apie patį poetų parinkimo sumanymą atsiliepiama teigiamai. Tuo pačiu laiško rašytoja atsisakė pareikšti savo nuomonę, sakydama, kad ,,Dar yra poetų, kurių nenorėčiau paminėti, o aplenkus – būtų skausmo.” Pora kitų atsakovų pasiaiškino nesą poezijos žinovai, todėl nedrįso rinkti ,,geriausius”, bet siūlė širdžiai arčiausius poetus. Dar viena ištrauka: ,,Nesu nei poetė, nei rašytoja, o tik eilinė poezijos mėgėja ir poetų gerbėja. Pasirenku geriausiais tuos, kurie minties ir vaizdo išraiškai perkelia žodį į muzikines erdves, paliesdami giliausias žmogiškąsias stygas.”

Įdomu, kad pirmajame poetų dešimtuke nebėra nė vieno tarp gyvųjų. Tai parašęs suabejojau, ar taip iš tikrųjų yra. Nebuvau tikras dėl Henriko Nagio. Pasitikrinęs internete sužinojau, kad jis mirė 1996 metais Kanadoje.

Bene keisčiausiai į kvietimą siūlyti geriausius poetus sureagavo Petras Petrutis vienu sakiniu (,,Draugas”, 2009 m. birželio 3 d.). ,,Kaip Jūs norite, taip manykite, bet man atrodo, kad siūlymas ‘Draugo’ skaitytojams (prenumeratoriams) išrinkti 10 geriausių lietuvių poetų kvepia logikos stoka ir kultūros nuosmukiu.” Ačiū už nuomonės išsakymą, bet ji neprisidėjo prie kvietimo išrinkti geriausius poetus. Vis dėlto sunku suprasti, kaip toks kvietimas kvepia kultūros nuosmukiu.

Padėka visiems, sureagavusiems ir išreiškusiems savo nuomonę, siūlant kandidatus. Tikrai nematau kultūros nuosmukio pranešant, kad geriausių ar populiariausių poetų ketvertuke yra Maironis, Aistis, Brazdžionis ir Bradūnas. Jokiu kultūriniu nuosmukiu nedvelkia nei kiti trisdešimt trys ,,Draugo” skaitytojų išvardyti poetai bei poetės. Šią rezultatų suvestinę baigiu vienos skaitytojos – Elenos Rožėnienės iš Tuscon, Arizona – žodžiais: ,,Juk Lietuva – tai poetų šalis. Jų tiek daug ir labai dailiai rašančių.”

Tikiuosi iš poetologų ar literatūrologų susilaukti gilesnės šių čia paskelbtų rezultatų analizės ir išvadų. Kaip visuomet, laukiame ir gerbiamųjų skaitytojų atsiliepimų, įžvalgų bei papildymų.