Kvietimas iš naujo svarstyti Dvigubos pilietybės įstatymąKą tik surengtas Lietuvos gyventojų surašymas akivaizdžiai patvirtino liūdną statistiką – mūsų vis mažiau ir mažiau... Trijų milijonų skaičius vis tiek netrukus ištirps ir daugelį dalykų, kaip ir Seimo narių skaičių, administracinį paskirstymą, reikės keisti – kai kuriose apylinkėse nebebus kam balsuoti... O kai kur nebesigirdės lietuvių kalbos. Tai negali nejaudinti Lietuvos žmonių, kad ir kur jie begyventų.

Tad kviečiame LR Seimo narius neatidėliotinai iš naujo svarstyti Pilietybės įstatymą, įsigaliojusį š.m. balandžio 1 d.

LR Konstitucijos 12 str. teigia: ,,Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant”. LR Konstitucijos 32 str.: ,,Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos. Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą.”

2006 m. lapkričio 13 d. sprendimu LR Konstitucinis Teismas (KT) vienu kirčiu LR pilietybę atėmė didelei daliai Lietuvos piliečių, kurie dėl įvairiausių objektyvių priežasčių išvyko dirbti ir gyventi už Lietuvos ribų.

 2008 m. birželio 30 d. LR Seimo priimtas naujas dvigubos pilietybės įstatymas iš dalies ištaisė KT klaidą. Tačiau Prezidento veto, įstatymo pataisos ir jų priėmimas parodė, kad nei LR Seimas, nei Prezidentas nesiekė, kaip teigiama LR Konstitucijos įvade, ,,atviros, teisingos ir darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės”. Jiems nerūpėjo Lietuvos piliečių vientisumas ir valstybės išlikimas.

 2009 m. gegužės 5 d. viltį įžiebė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri dar iki išrinkimo prezidente, teigė: ,,Esame per maža tauta, kad galėtume leisti sau prabangą ignoruoti po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Mes turime saugoti savo žmones, todėl dviguba pilietybė turėtų būti tas įrankis, kuris padėtų tautiečiams, kad ir kur jie begyventų, išsaugoti ryšį su Tėvyne.” (PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė, 2011 m. sausio 6 d., Bernardinai.lt).

Deja, už Tėvynės ribų gyvenančių Lietuvos piliečių viltį – dvigubą pilietybę išplečiantį Pilietybės įstatymą (LR Seimas priėmė 2010 m. lapkričio 4 d.) – ,,nusinešė” Prezidentės veto (2010 m. gruodžio 2 d.), dėl kurio spaudė LR Konstitucinio Teismo pirmininkas bei jo bendraminčiai.

 1997 m. Europos konvencija dėl pilietybės (toliau – Konvencija) patvirtina, kad pilietybės reglamentavimas iš esmės yra valstybės vidaus arba išskirtinės kompetencijos reikalas. Daugelio Europos valstybių praktika dėl dvigubos pilietybės yra labai įvairi. Konvencija pripažįsta, kad kiekviena valstybė turi teisę skirtingai, atsižvelgiant į jos individualią padėtį, nustatyti dvigubos pilietybės toleravimo principus.

 Lietuvos piliečių pastangomis įsikūręs JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę (toliau – Komitetas), išnagrinėjęs priimto Pilietybės įstatymo nuostatas, siūlo jį tobulinti – trumpinti, supaprastinti ir keisti į:

 ,,Lietuvos Respublikos pilietybė išsaugoma, įgijusiems kitos šalies pilietybę asmenims (bei jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio 15 d.”

 Priėmus mūsų siūlomą įstatymo pataisą, reikėtų keisti ir Įstatymo septintąjį straipsnį, kuriuo nustatyti atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, pvz., dvigubą pilietybę galėtų turėti ištremti ir išvykusieji iš Lietuvos iki 1990 metų kovo 11 dienos, jų palikuonys ir t. t. Nepamirškime, kad masinis Lietuvos piliečių pasitraukimas vyko dar karui nesibaigus (apie 1944 m. pavasarį), todėl vėliau išvykusieji iš Lietuvos (tremtiniams galioja pagrindinė nuostata – kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio 15 d.), t. y. iki 1990 m. kovo 11 d., tėra atskiri atvejai.

Konvencijos 5 straipsnis draudžia, reglamentuojant pilietybę, diskriminuoti asmenis etninės kilmės pagrindu. Todėl galiojančiame įstatyme suformuluotas pilietybės įgijimas supaprastinta tvarka lietuvių kilmės asmenims nėra teisingas teisiniu požiūriu.

 Šiandien neturime teisės reikalauti dvigubos pilietybės ,,tik etniniams lietuviams, turintiems prigimtinę teisę”. Lietuvoje šimtmečiais gyveno ir sugyveno ne tik lietuviai, bet ir totoriai, karaimai, lenkai, žydai, rusai ir kitos tautybės. Todėl mes, JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę, nesutinkame su š. m. birželio mėn. 15 d. šiaurinėje Čikagos dalyje susikūrusiu ,,Judėjimo Lietuvos pilietybei išsaugoti” pagrindiniu šūkiu–laikysena paskelbtu birželio 19 d. Pasaulio lietuvių centre Lemont, kur Joninių švęsti susirinko apie tūkstantis lietuvių: ,,Visi lietuviai, bet ne rusai, ne lenkai ir t. t., turi prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę”.

 Priėmus mūsų siūlomą pataisytą Pilietybės įstatymą, apsaugosite Lietuvos valstybingumą. Dvigubos pilietybės galimybė skatins kilusių iš Lietuvos žmonių pasitikėjimą Tėvyne, išlaikant jai pagarbą ir meilę, norą sugrįžti, norą jai priklausyti. O perfrazuojant Prezidentę, dviguba pilietybė padėtų tautiečiams, kad ir kur jie begyventų, išsaugoti ir sustiprinti ryšį su Tėvyne.

Prašome, svarstant Pilietybės įstatymą, suteikti galimybę dalyvauti Komiteto atstovui, kuris visas išlaidas, susijusias su atvykimu į Lietuvą, pasidengs pats.

JAV lietuvių visuomeninis komitetas už dvigubą pilietybę

Prof. dr. Rimtautas Marcinkevičius, pirmininkas, JAV LB LA pirmininkas, CA; Ligija Tautkuvienė, pavaduotoja, choreografė, žurnalistė (Biciulyste.com vyr. redaktorė), IL; Edvinas Giedrimas, inžinierius (Litua. com įkūrėjas), CT; dr. Dalia Kairiūkštienė, architektė, PA; Juozas Karsokas, žurnalistas, Sausio 13osios medalininkas, IL; kun. Jaunius Kelpšas, Marquette Park parapija, Čikaga, IL; Rūta Kuncienė, istorikė, visuomenininkė, IL; Zita Lenkaitė-Masley, anglų k. specialistė, visuomenininkė (Biciulyste.com korespondentė), TX; Jolita ParadnytėVlahos, finansininkė, ilgametė JAV lietuvių verslo tarybos narė, IL; Pranas Povilaitis, inžinierius, Lietuvių krikščionių demokratų partijos generalinis sekretorius išeivijoje, laikraščio ,,Draugas” direktorių tarybos narys, IL; Algimantas Šutinas, teisininkas, Sausio 13osios medalininkas, IL; Stefa Tamoševičienė, žurnalistė (Biciulystė.com redaktorė), Vilnius, Čikaga; Jurga Tautkutė-Heininga, odontologė, visuomenininkė (Biciulyste.com korespondentė, atsakinga už Komiteto ,,Facebook”), RI.

JAV, 2011 m. liepos 10 d.

Laiškas nusiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo pirmininkei Irenai Degutienei, LR Ministrų tarybos pirmininkui Andriui Kubiliui, LR Seimo nariams, žiniasklaidai.