Jungtinė paroda ,,Lithpex–Polpex 2010”


stampŽalgirio mūšio  600 metų pergalės minėjimo ir jungtinės lietuvių filatelistų draugijos ,,Lietuva” ir lenkų filatelistų draugijos ,,Polonus” jubiliejinės parodos ,,Lithpex–Polpex 2010” renginiai ir numatoma programa.

Renginį globoja Amerikos Lietuvių Taryba.

Jungtinė paroda ,,Lithpex–Polpex 2010” vyks  2010 m. spalio mėn. 15–17 dienomis Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) Čikagoje, JAV.


Parodos renginių laikas ir datos

Spalio 15 d., penktadienis. 10 val. r. – 8 val. v. – paroda. 6:30 val. v. – oficialus renginio ir parodos atidarymas

Spalio 16 d., šeštadienis. 10 val. r. – 6 val. v.:

1. Paskaitas Žalgirio mūšio tema skaitys Lietuvos, Lenkijos ir JAV istorikai, karybos ir  mūšių specialistai. Paskaitų laikas ir temos  bus skelbiamos lietuvių ir lenkų žiniasklaidoje.

2. Meninių, dokumentinių filmų Žalgirio mūšio 600 m. jubiliejinei pergalei atminti peržiūra.

3. Iškilmingas  renginio dalyvių ir svečių pokylis 6:30 val. v. Parodos ir renginio dalyvių apdovanojimai, diplomų/pažymėjimų įteikimas.

Spalio 17 d., sekmadienis, 10 val. r. – 6 val. v. –  parodos lankymas. 4 val. p. p. oficialus renginio/parodos uždarymas.

Parodos temos, grupės, išdėstymas

I grupė: pašto ženklai, vokai – Lietuva, Lenkija ir kt. valstybių filatelijos pašto ženklų ir vokų serijos atspindinčios Žalgirio mūšio temą, Žalgirio mūšio vadovai:  Jogaila ir Vytautas Didysis, mūšio dalyviai, simboliai, ženklai, ginklai, to laikmečio kariniai ordinai (Teutonų, Kalavijuočių) jų istorija, Viduramžių mūšiai ir jų specifika, Kryžiaus karai Baltijos kraštuose, lietuvių, lenkų, rusų, ukrainiečių ir kt. tautų kova prieš pavergėjus, laisvės  ir nepriklausomybės siekiai ir ir pan. temos.

II grupė: Medaliai, monetos, apdovanojimai, ženkliukai, atspindintys Žalgirio mūšio temą ir  600 m. jubiliejaus paminėjimą bei aktualijas.

III  grupė:  Knygos, leidiniai, foto albumai, žurnalai ir kt. rašytinė informacija, leista lietuvių, lenkų, ir kt. pasaulio tautų kalbomis, atspindinti Žalgirio mūšį ir jo istorinę reikšmę.

IV grupė: istorinė iliustracinė medžiaga, dokumentai, istorijos ir meno rodiniai, paveikslai, liaudies meistrų ir tautodailininkų kūryba, pagalbiniai šaltiniai ir t. t. Žalgirio mūšio tema.

Apdovanojimai: parodos dalyviams bus įteiktas specialus šio renginio pažymėjimas.

Pokylis: spalio 16 d., šeštadienį, 6 val. v. (būtinas  išankstinis vietų užsisakymas).

Papildoma informacija

Jubiliejinei jungtinei lietuvių ir lenkų filatelistų parodai ,,Lithpex– Polpex 2010” filatelijos rodinių išdėstymui turime 40 standartinių rėmų. 20 rėmų bus skirta lietuvių filatelistų paruoštiems rinkiniams, 20 – lenkų draugijos ,,Polonus” atstovų rodiniams. Kitiems parodos rodiniams papildomai bus paruošti stendai, vitrinos, stalai. Meno kūriniai, paveikslai bus kabinami ant sienų ar išdėstomi stenduose.

Kadangi muziejaus patalpos gali priimti ribotą skaičių rodinių, o turimų rėmų yra tik 40, parodos organizatoriai iš anksto nori žinoti parodos dalyvių ir jų pristatomų rinkinių skaičių. Todėl prašome apie ketinimą dalyvauti parodoje pranešti iki  2010 m. rugpjūčio 1 d. telefonu, laišku ar elektronine žinute žemiau nurodytiems parodos organizatoriams, pranešant  parodos dalyvio vardą, adresą, telefoną, el. pašto adresą. Jums bus išsiųsta parodos registracijos forma. Ją užpildžius, grąžinti iki 2010 m. rugsėjo 10 d. su 30 dol. registracijos mokesčiu. Užmokėjus registracijos mokestį kiekvienas parodos dalyvis nemokamai gaus 1 rėmą. Kiti rėmai įsigyjami už papildomą mokestį: 1 rėmas – 10 dol. Papildomai galima bus įsigyti dar 4 rėmus. Dalyvaujant daugiau dalyvių organizatoriai pasilieka teisę sumažinti skiriamų rėmų skaičių dalyviams.

Iškilmingo pokylio  kaina – 40 dol. asmeniui.

Parama, aukos renginiui organizuoti

Parodos organizavimui komitetas buvo pateikęs 2 paraiškas finansinei pagalbai gauti, tačiau jokios papildomos paramos negavome. Todėl kreipiamės į kiekvieną geranorį asmenį, verslininką, verslo atstovą, draugijas, bendruomenes, visuomeninius būrelius prisidėti aukomis ir paremti mūsų pastangas, skirtas  Žalgirio mūšio 600 m. jubiliejui paminėti. Kiekvieno aukotojo pavardė bus paskelbta renginio programos leidiniuose ir spaudoje.

Taip pat kviečiame visus, norinčius aktyviai prisidėti savo asmeniniu darbu, ruošiant šį svarbų istorinio įvykio paminėjimą. Aukų čekius prašome rašyti: Lithuania Philatelic Society. Siųsti adresu: Violeta Rutkauskienė, 2833 W. Grove Ave., Waukegan, IL 60085.

Išsamesnė informacija, renginių detalės, tikslesnis laikas bus skelbiami papildomai lietuvių ir lenkų spaudoje. Sekite pranešimus. Kilus klausimams, dėl papildomos informacijos, susijusios su Žalgirio mūšio paminėjimu Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 2010 m. spalio 15–17 dienomis, prašome kreiptis į komiteto narius: Chester Schafer tel. 773-545-7007; Violetą Rutkauskienę, el. pašto adresu aviv2008@att.net arba tel. 847-244-4943 ir į Joną Variakojį el. pašto adresu variakojis@sbcglobal. net arba tel. 773-585-8649.

Filatelistų draugijos ,,Lietuva” info

zenk