andkaz
Šv. Andriejaus ir Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Philadelphia, PA.

Pasikeitimai Philadelphia miesto lietuvių parapijose

ALGIMANTAS S. GEČYS
 
Iki šių metų liepos mėnesio pradžios JAV tebuvo viena vietovė, turinti net tris lietuvių parapijas. Tai Philadelphia miestas su Šv. Kazimiero, Šv. Jurgio ir Šv. Andriejaus lietuvių parapijomis. Arkivyskupijos sąrašuose šios parapijos buvo įrašytos ,,Lithuanian personal parishes” vardu.

Kad iki šių dienų lietuviais negausi Philadelphia turėjo tris lietuvių vardą pabrėžiančias parapijas, nuopelnai ir padėka priklauso ilgus metus arkivyskupiją valdžiusiam kardinolui John Krol. Šis lenkų kilmės arkivyskupas suprato tautinių parapijų reikalus, buvo artimas Šv. Tėvo Jono Pauliaus II bičiulis, aktyviai rėmė vietos Lietuvių Bendruomenės narių pastangas primenant amerikiečiams lietuvių tautos kančias sovietinės okupacijos replėse. Sulaukusį garbaus amžiaus kard. Krol pakeitė arkivyskupas kardinolas Anthony Bevilacqua. Būdamas Pittsburgh, PA vyskupijos valdytoju A. Bevilacqua sulaukė didelio visuomenės triukšmo, kai jis uždarė penkias tautines parapijas, tarp jų ir vieną lietuvių. Paaukštintas į Philadelphia arkivyskupus, arkivysk. Bevilacqua vengė susidūrimo ir tautinių parapijų neuždarinėjo. Arkivyskupijai pradėjus trūkti kunigų, jis pavesdavo vienam klebonui administruoti dvi katalikų parapijas. Tokiu sprendimu Šv. Andriejaus ir Šv. Kazimiero parapijos prieš 16 metų tapo ,,dvynukėmis” (twinned), klebonui kun. Petrui Burkauskui aptarnaujant penkiolikos minučių automobiliu atstumu nutolusias dvi lietuvių parapijas.

2003 metais Philadelphia arkivyskupijai vadovauti buvo paskirtas kardinolas Justin Rigali. Matydamas mažėjantį kunigų skaičių ir didėjančias parapijų išlaikymo išlaidas, paskutiniaisias metais jis ėmėsi pastangų apjungti tikinčiaisiais negausias parapijas, panaikinant parapijos bažnyčią ir paverčiant ją šventovekoplyčia (worship site). Pagal š. m. liepos mėnesio pradžioje priimtą arkivyskupijos vadovybės nutarimą, prieš 118 metų (1893 m.) įkurta Šv. Kazimiero lietuvių parapija yra uždaroma, o jos parapijiečiai priskiriami Šv. Andriejaus lietuvių parapijai.

Arkivyskupijos savaitraščio ,,The Catholic Standard & Times” (liepos 14 d. laida) pranešimu, nuo 2010 metų Šv. Kazimiero parapijiečių skaičius krito septyniais nuošimčiais (nuo 195 iki 182), kai tuo tarpu Šv. Andriejaus parapijiečių skaičius pakilo 59 nuošimčiais (nuo 479 iki 761). Arkivyskupijos potvarkiu, Šv. Kazimiero šventovėje savaitgaliais ir toliau bus atnašaujamos šv. Mišios, vyks laidotuvių apeigos. Visi kiti Bažnyčios teikiami sakramentai – sutvirtinimo, krikšto, pirmosios komunijos, atgailos – privalės vykti Šv. Andriejaus lietuvių parapijos bažnyčioje. Arkivyskupijos sprendimas patvirtina svarbą lietuvių kilmės asmenims įsirašyti į gyvenamosios vietovės lietuvių parapiją.

Pranešdamas Šv. Kazimiero parapijiečiams apie arkivyskupijos priimtą sprendimą, klebonas kun. Burkauskas guodėsi, kad bažnyčios pastatui-koplyčiai paliekamas Šv. Kazimiero vardas. Prijungimą prie amžiumi jauniausios Šv. Andriejaus lietuvių parapijos (įkurtos 1924 metais) jis palygino su 118 metų sulaukusios senutės motinos atsidavimu gerokai jaunesnės dukters globai. ,,Tarp šeimos narių taip ir privalo būti”, sakė klebonas. Kun. Burkauskas buvusių Šv. Kazimiero parapijos klebonų, vikarų ir parapijiečių pasišventimą, parapiją ugdant ir išlaikant, prilygino paminklo, liudijančio lietuvių tautos tikėjimą ir pasiaukojimą, pastatymui.

Prieš 118 metų steigiant Šv. Kazimiero lietuvių parapiją, dar neturint savo bažnyčios pastato, kun. Juozas Kaulakis pirmąsias šv. Mišias lietuvių kalba atnašavo kaimynystėje buvusioje Šv. Alfonso vokiečių parapijos bažnyčioje. Šios vokiečių parapijos jau keli dešimtmečiai nebėra. Lietuvių aukomis pastatytai Šv. Kazimiero bažnyčiai teko išgyventi gaisrus 1930 ir 1951 metais. Dviejų gaisrų stipriai nuniokota bažnyčia buvo atstatyta. Paskutiniojo gaisro metu to meto klebonas prel. Ignas Valančiūnas iš degančios bažnyčios išnešė Šv. Sakramentą. Daug artimo meilės klebonas I. Valančiūnas parodė Antrojo pasaulinio karo lietuviams pabėgėliams: skolino jiems pinigus įsigyti būstus, jų vaikus glaudė seserų kazimieriečių vadovaujamoje parapijos mokykloje, ,,įgaliojo” parapijos vikarą kun. Stasį Railą padėti ,,dypukams” įsidarbinant Amerikoje. Nepailstantis kun. Raila savo patirtį, ieškant darbo naujiesiems ateiviams, vėliau sėkmingai pritaikė atėjęs vadovauti į Brooklyn, NY veikiančią Lietuvių religinę šalpą.

Klebonas kun. P. Burkauskas jau 16 metų yra pasišventęs Šv. Kazimiero ir Šv. Andriejaus lietuvių parapijų administratorius. Šv. Kazimiero parapiją uždarant ir bažnyčios pastatą paliekant šventovekoplyčia, siekiama apeiti kliūtis ir tarpusavio susipriešinimus, kurie dažnai iškyla parapijas visiškai panaikinant. Klebonas yra pažadėjęs nemažinti laikomų šv. Mišių skaičiaus prijungiamoje Šv. Kazimiero koplyčioje. Arkivyskupijos vadovai savo ruožtu yra pritarę kleb. kun. Burkausko prašymui neužkrauti Šv. Andriejaus parapijai Šv. Kazimiero parapijos turimų įsiskolinimų Philadelphia arkivyskupijai. Tai skolos, užsitrauktos Šv. Kazimiero parapijai bandant išlaikyti parapijinę mokyklą. Pereitais metais po daugiau kaip šimtmečio gyvavimo mokykla buvo uždaryta.

Neseniai buvo parduotas seselių mokytojų gyvenamasis namas. Šiuo metu parduodamas Šv. Kazimiero mokyklos pastatas. Tikimasi, kad gauti pinigai padengs Šv. Kazimiero parapijos įsiskolinimus arkivyskupijai.

Šv. Andriejaus parapijai tegalime palinkėti ir toliau tarnauti lietuvių sielovadai. Kleb. kun. Burkauskas tenestokoja sveikatos, ištvermės ir gausaus lietuvių parapijiečių būrio. Visų Šv. Andriejaus parapijiečių siekis tebūna išlaikyti tvirtą tikėjimą ir stiprią meilę tėvynei Lietuvai.

altorius
Šv. Andriejaus lietuvių parapija