svant
Kun. Alfonsas Babonas ir dalis parapijiečių prie šv. Antano bažnyčios altoriaus.

Koks bus šv. Antano parapijos likimas

Š. m. liepos 20 d., pirmadienį, ilgamečiui klebonui kun. Alfonsui Babonui išvykstant į Lietuvą ir nežinant, kas nutiks su parapija, Šv. Antano parapijos salėje įvyko susirinkimas. Jame dalyvavo: kun. Alfonsas Babonas ir parapijos taryba – Antanas Strakšys, Algis ir Patricia Kauneliai, Leonas Petronis ir Regina Juškaitė-Švobienė. Šiame svarbiame posėdyje buvo pakviesti ir dalyvavo prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, ir kun. Ričardas Repšys, Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Southfield, Michigan, administratorius. Taip pat atvyko Detroit arkivyskupijos direktoriaus atstovė parapijų gyvavimo reikalams (Archdiocese of Detroit Associate Director of Parish Life) Lory McGlinnen.

Prieš pradėdamas posėdį, prelatas E. Putrimas padėkojo kun. Babonui už jo ilgametę tarnystę Šv. Antano parapijoje. Kun. Babonui išvykus, Šv. Antano parapijos ateitis yra nežinoma. Tam ir buvo sušauktas šis svarbus posėdis. Lory McGlinnen visiems dalyviams pateikė ,,Together in Faith” dokumentus apie Michigan pietvakarinių vikariatų veiklą. Michigan valstijoje yra 18 vikariatų ir 280 parapijų. Nuo 2006 m. šiuose dokumentuose rašoma, kad kai Šv. Antano lietuvių parapijos klebonas išeis į pensiją ar dėl sveikatos būklės jau negalės aptarnauti šios lietuvių šventovės, mūsų parapija gali būti sujungta su kita parapija ar visiškai uždaryta. Lory McGlinnen teigė, kad jei mūsų parapija dar nori gyvuoti, ji privalo įgyvendinti šias sąlygas: 1. Parapija turi turėti kunigą, kuris būtų teigiamai vertinamas (in good standing) Detroit arkivyskupijoje, taip pat turi priimti paskyrimą šioje parapijoje ir privalo apsigyventi klebonijoje; 2. Bažnyčios ižde turi būti pakankamai lėšų apmokėti parapijos sąskaitas, įskaitant kunigo algą.

Toliau Lory McGlinnen sakė, jog jei šios sąlygos bus įgyvendintos, Detroit arkivyskupija gali priimti Šv. Antano parapijos pasiūlymą bei pateikti arkivyskupijos rekomendacijas dėl parapijos ir jos gyvavimo ateityje. Vėliau prelatas E. Putrimas pareiškė, kad jis tarpininkaus ir bendraus su Kauno arkivyskupija ir Detroit arkivyskupija, sprendžiant parapijos ateities klausimą. Lory McGlinnen pabrėžė, kad jei tinkamas kunigas atsiras, viskas turi būti pristatyta Detroit arkivyskupijai iki kun. Babono išėjimo į pensiją datos, t. y. iki rugpjūčio 17 d.

Lietuviai yra stiprūs žmonės. Jie yra užsispyrę ir nepasiduoda. Turime stiprią ir gilią viltį, kad prelatas Putrimas padės mums ir kad Šv. Antano lietuvių parapijos, kuri jau artėja prie 89 metų gyvavimo datos, dar neuždarys. Tvirtai tikimės, kad mūsų ,,Antaninė”, sekdama gerbiamo dienraščio ,,Draugas” pavyzdžiu, sulauks savo gyvavimo šimtmečio.

Su begaline viltimi ir ryžtu,
Regina Juškaitė-Švobienė