Netekome kunigo Ričardo Repšio

2009 m. liepos 28 d. nuskendo 59 metų kunigas Ričardas Repšys, Detroit mieste, Michigan valstijojerepsys esančios Dievo Apvaizdos parapijos administratorius.

Jis plaukė laivu su dviem sūnėnais St. Clair ežere, kai įvyko nelaimė. Kun. R. Repšys paskendo su savo jauniausiu sūnėnu, 13 metų Tautvydu Skudu, kurį kunigas bandė gelbėti. Kai trylikametis šoko į ežero vandenį ir pradėjo skęsti, kitas R. Repšio 29 metų sūnėnas, irgi atvykęs iš Lietuvos, maudėsi netoliese. Brolį ir dėdę bandė gelbėti ir vyresnysis T. Skudo brolis, tačiau nesėkmingai. Nė vienas iš jų nevilkėjo gelbėjimo liemenių. Pagalbą pakvietė laivu kartu plaukusi 72 metų moteris. Atskubėjusi Pakrančių apsaugos tarnyba padėti begalėjo tik vyresniajam broliui, 29 metų vyrą pavyko išgelbėti.

Kunigas R. Repšys gimė 1950 m. Kaune. 1981 m. buvo įšventintas į Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardo kongregacijos (tėvų marijonų) ordiną. Vėliau jis kunigavo Kauno arkivyskupijoje. Nuo 2004 m. balandžio mėn. tarnavo gyvybingoje Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje Southfield, kuri įkurta dar 1908 m. Jis buvo aktyvus Amerikos Lietuvių Bendruomenės narys, priklausė Amerikos Lietuvių Bendruomenės Religinių reikalų komitetui.

Maldos prie velionio karsto bus kalbamos šiandien, liepos 31 d., 7 v. v. Dievo Apvaizdos parapijoje (Divine Providence Lithuanian Catholic Church), 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield MI. Laidotuvių šv. Mišios parapijoje bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 1 d., 10 v. r. Sudeginti palaikai bus parvežti į Lietuvą ir ten palaidoti.

Prelatas Edmundas Putrimas Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Užsienio lietuvių katalikų sielovados vardu bei asmeniškai išreiškė gilią užuojautą kunigo R. Repšio giminėms, draugams ir parapijiečiams netekties metu.

Kunigas R. Repšys visų jį pažinojusių atmintyje išliks kaip nuoširdus, mylėjęs Dievą ir jo žmones, mokėjęs žadinti viltį ir palaikyti žmonių tikėjimą.

,,Draugo” info/lrytas.lt