Jūratė Švedaitė, Egidijus Stancikas., Ilona Babins­kie­nė.


JAV LB Kultūros taryba spalio mėnesį skelbia Maironio mėnesiu

Maironio 150-ajam gimtadieniui artėjant

ALDONA RASTENTĖ-PAGE

Šiais jubiliejiniais Maironio me­tais švenčiame mūsų Didžiojo Poeto gimtadienį ir jo kūrybą. Ši sukaktis jau nuo šių metų pradžios yra minima parodomis, minėjimais, įvairiais renginiais Lietuvoje ir už jos ribų.

Jonas Mačiulis-Maironis gimė 1862 m. spalio 21 d. Pasandravio dvare, Raseinių apskrityje, caro oku­puotoje Lietuvoje. Užaugęs gražioje Žemaitijos gamtoje, netoli Dubysos krantų, giliai pamilo Lietuvos gamtą ir žmones ir savo jausmus prasmingai išreiškė eilėraščiuose, ba­ladėse ir dramose. Eiliuoti pradėjo dar besimokydamas Kauno gimnazijoje 1873– 1983 metais. Jo pirmas eilėraštis „Lietuvos vargas”, aprašantis Lietu­vos girią ir liūdną Lietuvos dalią, paskelbtas „Aušroje”, Tilžėje, 1885 metais, dar Lietuvos spaudos uždraudimo me­­tais. Baigęs gimnaziją Mai­ronis įstojo į Kijevo universitetą studijuoti literatūros, bet po metų sugrįžo į Kauną ir ėmė studijuoti kunigų seminarijoje. Joje išbuvo iki 1888 metų. Vėliau stu­dijavo Peterburgo Dvasinėje aka­demijoje, kur l892 m. jam buvo suteiktas teologijos magistro, o 1909 m. – teologijos daktaro laips­nis.

Po studijų Maironis profesoriavo Peterburgo Dvasinėje akademijoje (1894–1909), nuo 1909 m. buvo Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, o, įkū­rus Kauno universitetą, 1922 m. išrinktas to universiteto garbės profesoriumi, dėstė moralinę teologiją, lietuvių bei visuotinę li­te­ra­tūrą. Į kunigus Maironis buvo vys­kupo Antano Baranausko įšventintas 1891 m., 1911 m. jam suteiktas garbingas prelato titulas. Dirbdamas Kaune poetas išleido penkis savo „Raš­tų” tomus, kuriuose yra visas li­teratūrinis jo palikimas.

Maironis buvo itin išsilavinęs žmo­gus, daug pasiekęs savo profesijoje bei moksle. Tačiau didžiausią įnašą Lietuvos istorijoje jis paliko kaip draudžiamojo spaudos laikotarpio didysis poe­tas. Savo eilėse jis išreiškė to meto lietuvių tautinius siekimus, padėjo pagrindus lietuviškai poezijai, o savo pavyzdžiu ir kūryba turėjo daugiausia įtakos lietuviškai visuomenei. Jis nusipelnė jam suteikto gar­bin­go Tautinio Atgi­mi­mo Dainiaus vardo.

• • •

Kadangi Maironis gimė spalio mėn., JAV LB Kultūros taryba šį menėsį skelbia Maironio mėnesiu ir šiam jubiliejui paminėti sudarė programą, su kuria aplankys septynias JAV lietuvių apylinkes: spalio 13 d. – Hart­ford, CT, spalio 20 d. – Washin­gton, DC, spalio 21 d. – Philadelphia, PA, spalio 26 d. – New York, NY, spalio 27 d. – Cleveland, OH, spalio 28 d. – Čikagoje, IL ir spalio 28 d. – Riverhead, Long Island.

Programoje dalyvauja Philadel­phia choras „Laisvė” (vadovė Ilona Ba­binskienė), Connecticut Lyric Ope­ra solistė Jūratė Švedaitė ir Kauno Nacionalinio dramos teatro vadovas ir aktorius Egidijus Stancikas su po­kalbiu „Maironis ir Teatras”.

Jūratė Švedaitė, lietuvių kompozitoriaus, dirigento, muzikos pedagogo Jono Švedo anūkė, gimė Vilniu­je, užaugo namuose, kuriuose nuolat skambėjo muzika. Nuo mažų dienų dainavo mergaičių chore „Liepaitės”. Dainininkė studijavo Lietuvos muzi­kos ir teatro akademijoje, kurią baigė 1997 metais. Gyventi į JAV daininin­kė išvyko 1998 metais, kur prasidėjo jos platesnė profesionali veikla. Čia ji atlieka operinius ir koncertinius kū­rinius. Būdama Connecticut Lyric Ope­ra soliste sukūrė 20 operinių vaid­menų. New London laikraštyje „The Day” pasirodžiusioje Amerikos muzikos kritikų kasmetinėje apžvalgoje nuo Boston iki New York miestų dainininkė paskelbta pačia vertingiausia ir įspūdingiausia 2010 metų menininke ir atlikėja.

Egidijus Stancikas, aktorius, Kau­no Valstybinio dramos teatro va­dovas, gimė Tauragėje. Lietuvos mu­zikos ir teatro akademijoje studijavo vaidybą, įgydamas bakalauro laipsnį. 2003 m. baigė magistrantūros studijas Kauno technologijos universiteto Vadybos ir ekonomikos fakultete. Nuo 1990-tųjų – Kauno Valstybinio dra­mos teatro aktorius, o nuo 2008 m. – jo vadovas. Vaidinęs įvairius vaidmenis daugiau nei 40 dramos veikalų. Apdovanotas už sukurtus vaidmenis spektakliuose „Liūd­nas Dievas”, „Kiauliaganis”, „Ir rei­kia eiti”.

Philadelphia „Laisvės” choro va­dovė ir chormeisterė Ilona Babins­kie­nė yra baigusi Juozo Gruodžio aukštesniąją mokyklą Kaune bei Klai­pėdos valstybinę konservatoriją. Kauno Kultūros namuose dirbo meno vadovės pareigose, mokytojavo vaikų muzikos mokykloje, dėstė akordeono klasėje. Su „Laisvės” choru dalyvavo VIII Dainų šventėje Čikagoje; „Lais­vės” choras taip pat dalyvavo 2010 m. Toronto vykusioje IX Dainų šventėje. Philadelphia Ilona žiūrovams pateikė ne vieną itin pa­si­sekusį koncertą, su choru dainavo Baltų suvažiavime Wa­shing­ton, DC, koncertavo New York, Shanendoah, PA, New Britain, CT, Eli­zabeth, NJ, kitose Philadelphia apylinkėse.

• • •

Tikimės, kad, pristatydami me­niš­kai paruoštas Maironio žinomas ir ne tokias žinomas poemas, virtusias liaudies dainomis, ir arčiau su­sipažindami su Maironio asmenybe bei jo įtaka Lietuvos teatrui ir tautiniam susipratimui, toliau skleisime kultū­ri­nę išraišką mūsų kasdieniame gy­venime. Nuoširdžiai bendraudami su Lietuvos menininkais, muziejais, tea­tru, pagyvinsime savo veiklą ir su­stip­rinsime Lietuvos įvaizdį šiame krašte.

Kultūros taryba tęsia pra­ėjusių metų sėkmingą veiklą su kul­tū­rinėmis programomis apsilankyti lietuvių telkiniuose. 2010 m. pavykęs Žalgirio mūšio jubiliejinis minėjimas su Vilniaus universiteto prof. R. Pet­rausko įžvalgia paskaita aplankė pen­kis Amerikos miestus. 2011 m. sėkmingai pavykę Čiurlionio muzikos ir meno koncertai lankėsi dešimtyje JAV ir Kanados miestų, programą at­likus garsiam lietuvių pianistui Ge­diminui Aleknai, o Čiurlionio me­ną lietuvių ir anglų kal­bomis apžvelgus žymiam eseistui Sta­siui Goštautui.

Tikimės, kad ir šiais metais ruo­šiamas Maironio 150-tojo gimtadienio minėjimų ciklas, skirtas arčiau susipažinti su mūsų didžiuoju dainiumi, sėkmingai prisidės prie lietuviškos kultūros ugdymo ir stiprinimo JAV.

A. Rastenytė-Page – JAV LB Kul­tūros tarybos pirmininkė.