A. Kazickienės mokyklėlės mokslo metų pabaiga. Snieguolės Furajevienės nuotr.

Gera naujiena – nauja apylinkė New York apygardoje

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Long Island, NY gyvena nemažai lietuvių. Viešėjau pas juos dar prieš šešerius metus – tada buvau pakviesta į Aleksandros Kazickienės vardu pavadintos šeštadieninės mokyklėlės mokslo metų užbaigimo šventę. Gerai atsimenu, kaip nustebau išvydusi gausiai susirinkusius, kurių skaičius siekė 100 žmonių, o mokinių pasirodymu – gražiu koncertu – buvome sužavėti visi ten dalyvavusieji. Buvo smagu pabendrauti su jaunais žmonėmis. Jau tada likau sužavėta jų noro, kad vaikai lankytų lituanistinę mokyklėlę, užsidegimo visiems išlikti lietuviais. Džiaugiausi mokyklos vedėjos Neilos Baumilienės sumanumu ir mokėjimu suburti šaunių mokytojų grupę.

Atidžiai seku šios mokyklėlės veiklą, kuri daug ir išsamiai buvo aprašyta lietuviškoje spaudoje. Taip jau sutapo, kad savo šaunias pažįstamas A. Kazickienės mokyklos mokytojas susitikau šį pavasarį Rytinio pakraščio mokytojų konferencijoje, kurią Jackson, NJ surengė JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė su savo valdyba. Tą kartą kalbėjomės apie mūsų mokyklėlių reikalus, savo šeimas.

Gavusi kvietimą vėl atvykti į A. Kazickienės mokyklėlės mokslo metų uždarymą, kartu vykti pakviečiau Dziną Inkratienę – Vaivos Vėbraitės mokyklos vedėją. Mus abi labai smagiai nuteikė nedidelė, šventiškai paruošta liuteronų bažnyčios parapijos salė. Mokyklos vedėja Baumilienė aprodė klases, kur mokosi trisdešimt mokinukų, pateikė labai daug išsamios informacijos, kaip organizuojama mokyklos veikla. Džiaugėmės A. Kazickienės mokyklėlės mokinių gražiais darbeliais ir geromis mokymosi sąlygomis.

Mokykloje tikrai darniai ir stropiai dirbama su vaikais. Mokyklos dėka susibūrę jauni žmonės sudaro stiprų šio telkinio branduolį. Šventės metu netrūko kalbų, sveikinimų, gėlių ir padėkų mokytojams, aišku, vyko mokyklos diplomų teikimas ir kiti apdovanojimai. Tokiais atvejais man visada norisi padėkoti tėvams, kurie lituanistinių mokyklų lankymą laiko šventu reikalu. Šeštadieninės mokyklos mokytojai, energinga ir kūrybinga vedėja nuveikė tikrai daug. Mokyklėlė sėkmingai gyvuoja, šaunūs jos rėmėjai – gerbiama Kazickų šeima – finansiškai remia ir palaiko jos veiklą.

Po iškilmingo minėjimo vyko vaišės, buvo rodomos nuotraukų skaidrės iš mokyklos gyvenimo – konkursų, varžybų, pamokų.

Tą pačią dieną jauni ir energingi žmonės, aktyviai dalyvaujantys Lietuvių Bendruomenės renginiuose, panoro patys susiburti į apylinkę. Tuoj po mokinių mokyklos šventės Riverhead įvyko steigiamasis apylinkės susirinkimas, kurio metu 34 lietuvaičiai panoro prisijungti prie LB. Pirmąja Rytinio Long Island apylinkės pirmininke tapo Rasa Mitrulevičienė.

Po steigiamojo susirinkimo į konferencijų salę visus besidominčius pakvietėme plačiau sužinoti apie JAV Lietuvių Bendruomenę. Jaunus bendruomenininkus supažindinau su LB organizacija, paaiškinau, kokiu principu ji dirba, daugiau teko pakalbėti apie LB apylinkės funkcijas, apie glaudų LB bendradarbiavimą su Lietuvių Fondu ir jo gražiais darbais, jam remiant lietuvybės išlaikymą. Pakviečiau visus tapti LF nariais ir jo rėmėjais.
 
Praėjus keletui dienų, susiskambinome su Rasa Mitrulevičiene, pokalbio metu uždaviau jai keletą klausimų.

 – Kodėl Jūsų apylinkės lietuviai nusprendė susiburti į JAV LB apylinkę?

 – Rytiniame Long Island gyvena nemažai lietuvių, puikiai veikia šeštadieninė mokyklėlė, kuri apjungia šeimas, turinčias vaikus. Todėl įkūrėme LB apylinkę, kuri apjungtų visus, norinčius puoselėti lietuvių kalbą, papročius ir kultūrą. Jau rugpjūčio mėnesį ruošiame pirmąjį savo pikniką, kuriame ir numatysime tolimesnį mūsų apylinkės veiklos planą. Rugsėjo pradžioje vyksime su palapinėmis prie Lake George. Tariamės su JAV Kultūros tarybos pirmininke Aldona Page, kad pas mus apylinkėje būtų suruoštas Maironio 150mečio minėjimas. Tai būtų pats pirmasis mūsų valdybos ir visų apylinkės lietuvių didelis bendras renginys.

– Miela Rasa, kas, be Jūsų, įeina į apylinkės valdybą?

– Apylinkės valdybos vicepirmininkė yra Renata Cheshire, labai aktyvi narė, buvusi šeštadieninės mokyklėlės tėvų komiteto pirmininkė. Iždininkė – Gerda Vadeikienė, sekretorė – Dana Tarasevičienė, vadovaujanti grožio salonui. Už kultūros reikalus atsakingas Kęstutis Jankūnas, buvęs ilgametis Šiaulių dramos teatro aktorius. Sporto reikalus tvarkys Tomas Mitrulevičius, buvęs boksininkas, baigęs Lietuvos kūno kultūros akademiją Kaune. Vienu žodžiu, visi labai energingai kibs į bendrą darbą.

– Tarkite keletą žodžių apie save.

– Gimiau ir augau Kaune, baigiau Nemuno vidurinę mokyklą. Kauno Technikos kolegijoje įgijau statybos ir verslo specialybę. 2001 m. loterijoje laimėjome ,,Žalią kortelę”, tad su vyru Tomu ir dviem dukromis Migle ir Vilma atvykome į nuostabų Rytinį Long Island ir apsigyvenome. Čia baigiau buhalterės bakalauro studijas Dowling kolegijoje, dirbu elektros bendrovėje.

– Per mūsų susitikimą pati buvai su sugipsuota koja, tik keletą dienų po operacijos. Kas atsitiko?

– Mano geriausias laisvalaikio užsiėmimas – krepšinis, kaip ir visų tikrų lietuvių. Per ŠALFASS rungtynes, žaisdama moterų krepšinio komandoje, gavau traumą. Bet viskas gerai, jau greitai vėl galėsiu bėgioti. Labai didžiuojuosi savo nuostabiomis dukromis Migle (15 metų) ir Vilma (13 metų), kurios seka mano pėdomis ir taip pat žaidžia krepšinį.

Sveikiname dar vieną lietuvių telkinį – Rytinio Long Island LB apylinkę, prisijungusią prie JAV Lietuvių Bendruomenės gretų!Šių metų A. Kazickienės lit. mokyklos abiturientės. Snieguolės Furajevienės nuotr.


Pirmoji Rytinio Long Island pirmininkė Rasa Mitrulevičienė su vyru Tomu ir dukromis.