dainava

Viena Dainavos banga skuba paskui kitą

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Straipsnio antraštė yra parafrazė iš Shakespeare posmelio ,,Kaip vandenynas bangą po bangos/ į akmenuotą krantą nuolat rita,/ Taip nenutrūkstamai be atvangos/ Viena minutė skuba paskui kitą.” Tokia nuotaika mane pagavo dalyvaujant metiniame Dainavos jaunimo stovyklos rėmėjų suvažiavime. Gal padariau klaidą, sėdėdamas pirmoje eilėje, nes negalėjau atidžiai visų dalyvių matyti. Tačiau viena buvo aišku – nauja karta, nauja banga iš Dainavos statytojų, rėmėjų, stovyklautojų kartos perima Dainavos vadžias, Dainavos vairą, Dainavos ateitį. Po suvažiavimą pasidairius matėsi Polikaičių, Zarankų, Laniauskų, Petrulių, Staniškių ir gal kitų šeimų bent dvejetas kartų. Vien išvardytų šeimų atstovai sudarė apie 70 proc. visų suvažiavimo dalyvių. Taigi, viena Dainavos banga skuba paskui kitą.

Suvažiavimas įvyko rugpjūčio 2 d. Dainavoje. Jį laiku pradėjo ir jam pirmininkavo Direktorių tarybos vicepirmininkas Gintautas Gaška. Dėl kitų įsipareigojimų Tarybos pirmininkas Kastytis Giedraitis negalėjo dalyvauti. Pačioje suvažiavimo pradžioje tylos minute buvo prisimintas ir pagerbtas Amžinybėn iškeliavęs ilgametis Tarybos direktorius Bronius Polikaitis.

Pernai metų suvažiavimo protokolą perskaitė dr. Marius Laniauskas. Tame suvažiavime nebuvusiems buvo įdomu pasiklausyti, kas prieš metus buvo sakyta ir nutarta. Protokolas priimtas be pataisų. 2009 metų suvažiavime formalaus Direktorių tarybos pranešimo nebuvo. Dr. M. Laniauskas pastebėjo, kad šiuo metu ižde yra deficitas. Šių metų pavasarį buvo įdėtos naujos grindys svetainėje, prie paplūdimio. Taip pat baigiamas remontuoti skalbimo kambarys ir ten esanti įranga.

Tarybos iždininko Jono Karoso pranešime buvo pristatyta stovyklos 2008 metų finansinė padėtis. Pernai, kaip ir užpernai, turėta daugiau išlaidų negu pajamų. 2008 metais tas skirtumas buvo beveik 32,000 dol. Pernai iš stovyklaujančių grupių buvo gauta apie 43,000 dol. Beveik tokia pat suma (40,000 dol.) gauta iš Jono ir Laimos Šalčių. Iš viso pajamų gauta beveik 106,000 dol. Išlaidų stulpelyje didžiausia suma (41,635 dol.) buvo išleista virtuvei ir stovyklautojų nameliams atnaujinti. Tam remontui ir buvo panaudota jau minėta Šalčių auka. Pernai iš viso susidarė beveik 138,000 dol. išlaidų. Taip pat buvo pranešta, kad krašto finansinė krizė palietė ir Dainavos finansus. Vėliau vykusioje diskusijoje buvo pabrėžtas skirtumas tarp Dainavos jaunimo stovyklos finansų ir Dainavos stovyklos fondo telkiamų lėšų. Tai yra dvi skirtingos, viena nuo kitos nepriklausomos, bet viena kitai draugiškos pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios savo valdymo struktūras bei tikslus. Taip pat buvo paminėta, kad 2009 metais numatomas 10,000 dol. deficitas.

Mariaus Polikaičio Revizijos komisijos pranešime teigta, kad turimi dokumentai pateisina visas turėtas išlaidas ir kad iždo knygos vedamos tvarkingai. Padėkota Jonui Karosui už stropiai atliktą darbą.

Likęs suvažiavimo laikas buvo skirtas pasisakymams apie girdėtus pranešimus bei siūlymams. Išreikšta padėka Kastyčiui Giedraičiui, jau daugelį metų vadovaujančiam Dainavos Tarybai bei stovyklos administracijai. Buvo pastebėta, kad esant deficitui, nereikėtų vengti visuomenės apie susidariusią padėtį informuoti. Esant opiam reikalui, Dainavos rėmėjai visada atskuba talkon savo darbu ar su auka. Taura Underienė trumpai apibūdino jos vadovaujamo Grožio komiteto darbus ir planus. Jos žodžiais, kartais pritrūkstama ištvermės. Šalia stovyklos gražinimo darbų dar prisidėjo taisyklių paruošimas stovyklaujančioms grupėms. Kartais pasigendama Tarybos užnugario. Vienos stovyklos vadovė – Rima Birutienė – padėkojo ir įvertino stovyklos peržiūros pastangas, kurios atliekamos Grožio komiteto vardu. Taip pat buvo pranešta, kad spalio 16–17 savaitgalį įvyks Grožio komiteto organizuojamas stovyklos gražinimo savaitgalis.

Išsakytas susirūpinimas dėl tuščių pareigų Taryboje užpildymo. Šiuo metu tokių vietų yra trys. Buvo paaiškinta, kad Taryba tuo rūpinasi ir bus susisiekta su atsakingais asmenimis, kad esama spraga būtų užpildyta. Prisiminta, kad Dainavai įsikūrus pirmuosius dešimtį ar daugiau metų stovyklai administravo Putnamo seselės. Vėliau jų pačių įkurta Neringos stovykla Vermont valstijoje šįmet švenčia savo 40tuosius metus. Suvažiavimas pritarė siūlymui Neringai pasiųsti nuoširdžiausius sveikinimus. Suvažiavime dalyvavo ir Dainavos Tarybos dvasios vadas kun. Alfonsas Babonas. Netrukus jis grįžta į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui. Suvažiavimas jam padėkojo už jo įnašą į Dainavą ir linkėjo gausių Dievo malonių.

Dar prieš suvažiavimą, jo metu ir po jo prie ežero esančioje svetainėje vyko metinė Dainavos rėmėjų gegužinė. Nors oras pasitaikė labai malonus, dalyvių skaičius galėjo būti gausesnis. Atsilankiusieji vaišinosi skaniu maistu, pirko loterijos bilietėlius, galėjo įsigyti ,,DAINAVA 50” sukaktuvinį albumą. Dar svarbiau, kad atsilankę galėjo gamtoje pabendrauti su savo draugais, seniau matytais bičiuliais bei pasidžiaugti, kaip viena Dainavos banga skuba paskui kitą.

dainava