Lituanistinių mokyklų mokytojų kursai Dainavoje 2013 m. vasarą

Šiuolaikinės lituanistinės mokyklos džiaugsmai ir lūkesčiai

NEILA BAUMILIENĖ

Dar ne šią vasarą, bet 2013 metų rugpjūčio 4–11 dienomis Dainavos stovykla, Michigan, nuostabioje lietuviškoje aplinkoje ir vėl lauks mokytojų, mokyklų administratorių ir visų, kuriems svarbios lituanistinės mokyklos. JAV LB Švietimo taryba rengia metodinę medžiagą, organizuoja mokytojų tobulinimo kursus ir padeda JAV lituanistinėms mokykloms susikurti, išlikti, augti.
 
Lietuviai – ne vieni...

Lituanistinės mokyklos tarnauja ne tik lietuvių šeimoms ir lietuvių tautai, išsaugant lietuvių kalbą, kultūrą ir tapatybę. JAV paveldo kalbų vystymo sąjungos (Alliance for the Advancement of Heritage Language in the US), vienijančios įvairių tautų, organizuojančių savo kalbų mokymus JAV, pranešimuose rašoma, jog bendruomenių sukurtos organizacijos ir kalbų kursai vertingi ne tik ta kalba kalbančiai tautai, jos kalbai išsaugoti ir tapatybei išauginti, bet ir vietinėms bendruomenėms bei plačiajai visuomenei. Smagu žinoti, kad, kaip ir lietuviai, savo kalbą, kultūrą, papročius, istoriją, geografiją bendruomenių, organizacijų, vasaros ar mokyklų kursuose, darželiuose ir mokyklose moko ir graikai, lenkai, italai, ukrainiečiai, ispanai, žydai ir dar dešimtys kitų tautų.

Mokytojais gimstama ar tampama?

Kaip žymūs menininkai ir profesionalūs sportininkai, taip ir puikūs mokytojai turi turėti pašaukimą, tačiau tas pašaukimas tegali būti išpuoselėtas nuolatiniu mokymusi ne tik ką, bet ir kaip mokyti. Koks bebūtų charizmatiškas ir iš prigimties talentingas mokytojas, kiek savo mokomo dalyko žinių jis beturėtų, jam visada reikės tobulėti pedagogikos srityje. Apklausos ir tyrimai mokyklose ir universitetuose rodo, kad vaikai bei studentai pačiais geriausiais ir veiksmingiausiais mokytojais išrenka ne mokytojuspaskaitininkus, bet pedagogus, kurie pamokų metu sugeba suderinti kuo didesnę mokymo metodų, kurie nuolat keičiasi ir tobulėja, įvairovę. Kaip dainininkai turi vokalo mokytojus, kaip sportininkai turi kasdien treniruotis ir panaudoti trenerių žinias ir patirtį, taip ir mokytojai turi mokytis mokymo meno.

Daugiau kaip 40 metų patirtis ir pėdsakas

Palikime pėdsaką ir mes, XXI amžiuje kurdami naujas, išlaikydami daug metų veikiančias, tobulindami neseniai įkurtas lituanistines mokyklas. Perimkime žinias, patirtį, išmintį, kurias nenuilstamu darbu ir pasiaukojimu paliko kelios lietuvių švietėjų kartos.

Pirmieji įminti pėdsakai buvo 1967 m. vasarą, kai JAV LB Švietimo taryba suorganizavo pirmąją mokytojų studijų savaitę Dainavoje. Kursus rėmė Lietuvių Fondas, vadovaujamas dr. Antano Razmos, ir JAV LB Centro valdyba, vadovaujama Jono Jasaičio. Tuometinis JAV LB Švietimo tarybos pirmininkas J. Ignatonis pavedė šiuos kursus suorganizuoti Jonui Kavaliūnui, kurio palikti detalūs aprašymai, istorinė medžiaga net ir šiandien ne tik stebina mus savo aktualumu bei informatyvumu, tačiau kartu ir įpareigoja. Kelias pramintas, kryptis parodyta, tad palikime ir mes pėdsaką ateinančioms kartoms!

Informaciją apie 2013 m. rugpjūčio 4–11 d. Dainavoje vyksiančius lituanistinių mokyklų mokytojų kursus galite rasti JAV LB Švietimo tarybos tinklalapyje adresu: www. svietimotaryba.org. Kursų rengimo komitetas laukia norinčiųjų prisijungti prie šio renginio organizavimo.