Mūsų dvasinės ir kultūrinės patirties statinys – Neringos stovykla

GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

Tikriausiai ne vienas esate girdėję apie Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Seserų, mums gerai žinomų kaip Putnam seselių, prieš daug metų įkurtą Neringos stovyklą, iki šios dienos kviečiančią joje stovyklauti. Per trumpą Vermont valstijos vasarą Neringoje vyksta daug įvairių stovyklų: šeimų (lietuvių ir anglų kalbomis), vaikų (lietuvių ir anglų kalbomis), paauglių (lietuvių ir anglų kalbomis) bei suaugusių (lietuvių kalba).

Čia norėčiau pasidalinti įspūdžiais apie šių metų lietuviškai kalbančių vaikų stovyklą. Greičiausiai ne vienas iš tėvų per dvi savaites trukusią stovyklą brūkštelėjo vienas kitam žinutę: „Ar girdėjai, kaip sekasi vaikams?” Tuo metu, kai vaikai buvo stovykloje, tėvams rūpėjo, ar jie sveiki, nesusižeidę, ar jiems neliūdna. Dabar, kai vaikai jau sugrįžo, greičiausiai jau žinome, ką jie veikė stovykloje, kas jiems patiko, o kas – ne.

Džiaugiamės, kad savo atžaloms suteikėme prasmingų akimirkų, joms augant, bręstant ir pasaulį pažįstant. Ir, patikėkite manimi, tai buvo atlikta labiau negu puikiai! Daugiausia apie stovyklos programą sužinome iš vaikų pasakojimų. Šį jų patyrimą noriu papildyti savo, mokytojos ir stovyklautojo mamos, nuomone.* * *

Jau daugelį metų už lietuviškai kalbančių vaikų stovyklą yra atsakinga dr. Aldona Lingertaitienė. Ji paprastai numato įvairių programų gaires ir temas, taip pat padeda šias programas įgyvendinti. Šių metų pagrindinės temos buvo: Maironio kūryba, partizaninis judėjimas Lietuvoje, lietuviškų vestuvių tradicijos ir papročiai, žmogiškosios dorybės, lietuvių tautiniai šokiai ir lietuviška daina, Palaimintojo Jurgio Matulaičio asmenybė bei jo nuopelnai Lietuvai. Visas šias temas padėjo įgyvendinti gausus būrys specialistų ir jaunimo.

Kiekvienas rytas Neringoje prasidėjo su Lingertaitienės režisuotu vaidinimu, kuriame stovyklautojai vaidino Senojo testamento epizodus. Po vaidinimo kun. Aldonas Gudaitis, specialiai pakviestas į šią stovyklą iš Lietuvos, paaiškindavo vaidinto teksto prasmę ir amžinųjų tiesų pritaikomumą šiuolaikiniame gyvenime. Negalėjau atsidžiaugti kunigo paprastumu, šviesumu ir gebėjimu kalbėti vaikams jiems suprantama kalba. Dvasinio auklėjimo barus šiais metais padėjo puoselėti nenuilstančios seselės Laimutė, Margarita ir Ignė. Keletą dienų stovykloje svečiavosi ir Boston lietuvių parapijos klebonas Steponas Žukas. Stovyklos vakarai baigdavosi vakaro malda, kurios metu apžvelgdavome visą dieną ir jos prasmę.

Kylančius nesklandumus tarp stovyklautojų jautriai išklausydavo ir vaikams padėdavo išspręsti New York viešųjų mokyklų sistemoje dirbanti mokytoja metodininkė Dana Račiūnas Norvilienė. Nors, stebėdama daugiau negu 100 vaikų, turiu pasidžiaugti, kad mūsų vaikai puikiai įsilies į visuomenės gretas, atsinešdami geriausias elgesio savybes: jautrumą kitam, paslaugumą, atidumą.


Šv. Mišių procesija. Manto Lingertaičio nuotr.

* * *

Lietuvių liaudies šokių ir muzikos šiais metais mokė du mokytojai specialistai, šiam tikslui pakviesti iš Lietuvos. Edgaras Šnipaitis ir Gintaras Vilčiauskas – patyrę savo profesijų „vilkai”. Šnipaitis, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto tautinių šokių ansamblio „Žilvitis” meno vadovas, jau trečią vasarą mokė mūsų vaikus šokti. Malonu, kad Edgaro asmenyje puikūs pedagoginiai sugebėjimai dera su šokio menininkovizionieriaus talentu.

Vilčiauskas vaikams, greta dainavimo pamokų, kurių metu vaikai išmoko nuotaikingų šiuolaikinių dainų, suteikė stulbinančių muzikinių akimirkų, pagrodamas mūsų tradiciniu instrumentu birbyne. Šv. Mišių metu arba tiesiog salėje nuščiūdavo ypatinga tyla, Gintarui subtiliai prisilietus prie šio instrumento. Mūsų vaikai taip pat išgirdo, kad tradiciškai ir gana siaurai suvokiamas liaudies instrumentas puikiai gali galynėtis su smuiku, saksofonu ar bet kuriuo kitu instrumentu. Išgirdome birbynės solo liaudiškose, roko, džiazo ir klasikinėse kompozicijose. Pastaruoju metu Vilčiauskas vadovauja keletui liaudiškos muzikos ansamblių, yra Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių ansamblio „Ave Vita” liaudies kapelos vadovas.
 
Abiejų mokytojų darbo vaisius suskambo ir subangavo Putnam pikniko metu, kur vaikai tėveliams ir visiems svečiams parodė valandos ilgumo programą „Graži, tu mano, brangi tėvyne”, paruoštą per neįtikėtinai trumpą – dviejų savaičių – laikotarpį. Programa buvo skirta Maironio 150osioms gimimo ir Jurgio Matulaičio paskelbimo Palaimintuoju 25osioms metinėms. Ačiū Gintarai, Edgarai, visa stovykla. Bravo!


Putnam piknikas. Sauliaus Vainausko nuotr.

* * *

Istorijos aruodus sėjo ir akėjo du jauni vadovai Elena Landsbergytė ir Dovilas Bukauskas. Šie du medicinos ir žurnalistikos studentai savo žinias sumetė draugėn ir paruošė istorijos pamokų ciklą apie partizanų kovas Antrojo pasaulinio karo ir pokario Lietuvoje. Jų pamokų ciklą apvainikavo Istorijos diena, kurios metu mūsų vaikai sužinojo apie partizanų rinktines, apie jų kovos būdus prieš tarybinę okupaciją miškuose ir kaimuose. Vadovaujami Vyto Baziko, stovyklautojai miške iškasė bunkerį, kad galėtų prisiliesti prie kuo autentiškesnio partizanų gyvenimo. Šiame projekte stovyklautojams talkino gausus būrys jaunų vadovų: Dainius Bukauskas, Tadas Buivydas, Darius Veršelis, Tomas Kerikas, Rimas Grybauskas, Egidijus Jankevičius ir Mantas Lingertaitis.

Partizaninio karo tema buvo gvildenama ir Dramos vakaro metu. Ilgametis dramų kūrėjas Norbertas Lingertaitis sukūrė specialiai vaikams pritaikytą pjesę, kurią jam režisuoti padėjo Kotryna Gecaitė, šiais metais baigusi aktorinio meistriškumo studijas Rutgers University.


Partizanų maldos už tėvynę Danos Vainauskienės nuotr.

* * *

Stovyklos metrikus ir visus jaunuosius metraštininkus globojo Ieva Narkevičiūtė. Vaikai užrašinėjo ir piešė įvairias stovyklinio gyvenimo akimirkas. Jos visos puikuojasi į namus parsivežtame Neringos laikraštėlyje. Ievai Narkevičiūtei linkime sėkmės cheminės inžinerijos magistrėsdoktorantės studijose Stanford University!

Meno namelyje virė kūrybinės dirbtuvėlės, vadovaujamos dailininkės grafikės Danguolės Kuolienės ir New York muziką mokinančios mokytojos Gintarės Bukauskienės, kuri Neringoje savo muzikinį amplua pakeičia į meną. Vaikai atliko keletą projektų: piešė gamtoje, paprasčiausiai įsižiūrėdami į jos subtilybes; studijavo augalus, naudodami tik juodą „marker”; kūrė šventųjų korteles, prašydami padėti vaikų di džiausiose svajonėse; atpasakojo Maironio legendą „Jūratė ir Kastytis”, tapydami akriliniais dažais ir sudėdami šį atpasakojimą į kelis sluoksnius.

Tautinio meno vaikus kruopščiai mokė Audra AlksninytėHolden, jau daugelį metų besidalinanti audimo paslaptimis. Šis amatas reikalauja nepaprastai daug kantrybės ir kruopštumo. Greta individualių juostelių ir papuošalų audimo, Audra kiekvienais savo buvimo Neringoje metais nuaudžia audinį, į kurį savo darbą ir dvasią yra pakviečiamas įausti kiekvienas Neringos stovyklautojas, darbuotojas, savanoris ir svečias. Tai nuostabus Audros sumanymas, kurį įgyvendinus, stovykloje lieka visos šios mažos bendruomenės ne tik medžiaginis, bet ir dvasinis audinys.

Šmaikščias, jaunatviškas ir energingas vakaro programas vedė puikūs vadovai, dauguma studijuojantys Lietuvos, Kanados arba JAV aukštosiose mokyklose: Gabija Pileikaitė, Aistė Blaudžiūnaitė, Gabriella Bobelytė, Andrius Balsys Spencer, Monika Girniūtė, Rūta Strazdytė ir Indrė Jankevičiūtė.* * *

Specialaus įvertinimo, manau, reikia Neringos savanoriams. Tokia programų gausa išsekina. Juk dauguma vadovų tuo pačiu metu yra atsakingi ir už stovyklautojų grupę/ namelį. Todėl kiekvieno padėjėjo gera valia yra itini brangintina. Jau daugelį metų Jūratė Aukštikalnienė padeda sukurti Istorijos dienos įvaizdį, padėdama aprengti aktorius vienos ar kitos istorinės epochos kostiumais.

Ilgametis stovyklos vadovas, o dabar – tiesiog entuziastingas Neringos palaikytojas Simonas Žmuidzinas talkina vaikams ir vadovams, kada tik gali. Jo kūrybiškumo dėka daugelis vadovų susipažino su jo sukurtu projektu „Nuo tilto iki tilto”, kurio metu stovyklautojai, lydimi poros vadovų, keliauja prie Neringos kūdros ir į ją įtekančios upės. Šios kelionės metu jie susipažįsta su šių vandens telkinių dugnu, augmenija ir išbando savo ištvermę.

Kiekvienais metais liekame dėkingi Neringos senbūviui, gydytojui iš New York Arūnui Čiuberkiui už jo dvasinįjausminį gylį, perduodamą mūsų stovyklautojams bei vadovams. Šiais metais prie padėjėjų gretų prisijungė ir Boston lituanistinės mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė, daug laiko atidavusi mūsų jaunesniesiems stovyklautojams.

JAV LB Boston apylinkės pirmininkė Rima Girniuvienė skyrė savo laiką supažindinant stovyklautojus su lietuvškos literatūros korifėjais. Jos pastangų dėka Neringoje vyksta mergaičių ir berniukų draugiškų susirėmimų vakaras, be to, Rima daug laiko paskiria mokindama stovyklautojus giesmių.

Ypatingą padėką turėtume tarti seselėms Ignei, Laimutei ir Margaritai, nuolat besirūpinančiomis stovykla bei stovyklautojais. Ypač esame dėkingi už pagalbą rengiant susikaupimo vakarus, vedant tikybos pamokas, ruošiantis šv. Mišioms.

* * *Iš mano aprašymo galima pagalvoti, kad vaikai stovykloje tik ir bėga tekinomis. Bet tai būtų netiesa. Laikas sustoja, kai reikia papildyti sudegintas kalorijas. Virtuvei jau antrus metus vadovauja Arnas Gasparonis. Tiesiog reikėtų giedoti ditirambus Arnui ir jo štabui: Indrei Matulaitytei, Aisčiui Juškai, Renatai Bazikienei ir Starcie Grout. Neringos virtuvė – nepriekaištinga! Ji maistinga, sveika, apgalvota ir puikiai suplanuota.

Vaikų sveikata nepaprastai nuoširdžiai, šiltai ir profesionaliai rūpinosi slaugė Nijolė Klimik. Neretai jos patarimų prireikė ir suaugusiems. Išminties Nijolė negailėjo niekam. Jautėmės saugiai ne tik todėl, kad slaugė Nijolė taip moka mumis rūpintis, bet ir todėl, kad gydytojai Kimberly ir Jeffrey Markuns visą savaitę padėjo savo patarimais ir savanoriška pagalba.

O kur dar laikas prie kūdros, uogavimas, grybavimas, žuvavimas, diskusijos, maisto gaminimas, žaidimai, mažos iškylos, sporto užsiėmimai, galvosūkių sprendimai!?

Šią vasarą į lietuviškai kalbančių vaikų stovyklą suvažiavo stovyklautojai bei vadovai iš įvairių valstijų ir kraštų: California, Texas, Šiaurės Carolina, Massachusetts, Maine, Connecticut, Florida, New Jersey, Rhode Island, Delaware, Washington DC, New York, Illinois, Kanados ir net Kinijos.

Visų tėvų vardu noriu padėkoti Neringos stovyklos vedlėms Reginai KulbyteiMarino ir Danai Vainauskienei bei stovyklos komendantei Aleksandrai Spencer, puikiai vairuojančioms šį milžinišką, mūsų dvasinės ir kultūrinės patirties kupiną statinį, vadinamą Neringos stovykla. Ačiū! Kviečiu visus sugrįžti kitais metais.Sporto diena. Danos Vainauskienės nuotr.