KOMENTARAS

angl

Norėčiau prikelti nors vieną angliakasį senelį iš kapų milžinų,


Lietuvių Bendruomenė Amerikoje


ROŽĖ RAŽAUSKIENĖ

Šia tema parašyti mane paskatino A. Turauskytės laiškas ,,Uždaryta dar viena lietuviška parapija” ,,Draugo” laiškų skyriuje (2009 m. liepos 2 d.). Ši žinia mane pritrenkė.

Juk nieko kito vietos arkivyskupija ir negalėjo padaryti, jei toje parapijoje neliko lietuvių. Ar liko vos keli ar keliolika. Kodėl taip atsitiko? Lietuvių yra daug Amerikoje. Tikriausiai jų nelabai sumažėjo nuo pirmabangių, kurie atvažiavo užsidirbti pinigų ir grįžti į savo mylimą tėvynę Lietuvą, laikų. Jie nebuvo diplomuoti, pasitenkino darbais anglių kasyklose, bet jie buvo Lietuvos patriotai. Jie suprato, kad reikia statyti parapijas ir mokyklas, suprato, kad jų vaikai turi būti auklėjami lietuviškai. Juk tik lietuviškose parapijose tai buvo ir yra įmanoma.

Suvažiavę antrabangiai tikrai galėjo didžiuotis tuo, ką rado lietuvybei išlaikyti. Reikėjo tik sekti tų angliakasių patriotų pramintu keliu. Diplomuoti antrabangiai suprato, kad reikia jungti visus lietuvius į vieną organizaciją. Tik tada lietuvybės išlaikymas ir pagalba Lietuvai bus vaisingesni.

Detroit mieste buvo sudaryta komisija steigiamajam susirinkimui sušaukti. Dar vienas iš tos komisijos narių prof. Justinas Pikūnas gyvena Hawaii. Susirinkimas įvyko 1953 m. balandžio 12 d. buvusiuose lietuvių namuose, skersai gatvės nuo Šv. Antano parapijos bažnyčios. Salė buvo sausakimša. Tame susirinkime dalyvavo ir pirmabangių, jau Amerikoje gimusių. Kažkaip jie nujautė būsimą antrabangių pasimetimą.

Prisimenu, kaip Elzbieta Paurazienė, gimusi Amerikoje, atsistojo ir rimtu tonu pasakė: ,,Lietuvių susijungimas į vieną organizaciją, kuri numatyta lietuvybei išlaikyti, yra priimtina, jei tik nepanorės griauti jau esamų veiksnių, organizacijų...”

Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT’as), įsteigtos Amerikos lietuvių, paskirtis buvo rūpintis Lietuvos Nepriklausomybe. Ji sutartinai dirbo su VLIK’u. Vasario 16-osios minėjimų aukos būdavo skiriamos ALT’ui.

Iš pradžių veiklos kamuolys riedėjo, kaip ir buvo numatyta. Susirinkimų salė visuomet būdavo pilna, nes visi žinojo, kad tai mūsų susirinkimas. Visiems buvo labai įdomu išgirsti, kas turi dar kokį nors sumanymą ir ar dar kur piketuosime prieš Staliną, visokius Molotovus ir pan. Vardan tos Lietuvos, vargan papuolusio lietuvio. Mylėjom Lietuvą iš tolo.

Bet greitai Bendruomenėje prasidėjo skilimas dėl Vasario 16-osios minėjime suaukotų pinigų. Atsirado Bendruomenės valdžioje tokių, kurie pradėjo tvirtinti, kad tos aukos priklauso Lietuvių Bendruomenei. Pagaliau, smarkuoliai bendruomenininkai valdyboje sugalvojo, kad po LB sparnu turi būti ir pats ALT’as, ne tik jam skiriamos aukotojų aukos. ALT’o valdžia nepasidavė LB valdžiai. Tada Bendruomenės valdžia tuo pačiu savo reikalu pradėjo pulti VLIK’ą. Buvo gandų, kad tą patį darys ir su BALF’u. Po tokio poelgio LB skilo. Žmonės pradėjo nebeaukoti, nebesidomėti susirinkimais, nebesidomėti Bendruomenės valdžia visiškai.

Kai kurie lietuviai atsiskyrė. Pasivadino reorganizuota Bendruomene. Šis Bendruomenės skilimas ir palaidojo LB gerą vardą. Ir aukas. Gerai, kad daktarui Razmai atėjo į galvą mintis įsteigti Lietuvių Fondą, kuris rūpintųsi lietuvybės išlaikymu.

Jeigu LB valdžia būtų ėjusi tuo keliu, kuris buvo nurodytas steigiamajame susirinkime, tai antrabangių istorija nebūtų tokia purvina. Lietuvių parapijos nebūtų buvusios uždarytos.

Kas vyksta dabar? Neseniai ,,Drauge” perskaičiau JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkės Sigitos Šimkuvienės-Rosen straipsnį ,,Laikas keičiasi, laikas keistis ir Lietuvių Bendruomenei”. Savo straipsnį ji užbaigė tokiais žodžiais: ,,Tikėsime, kad nauja JAV LB XIX Taryba įneš naujų, įdomių pasiūlymų ir pakeitimų į Lietuvos Bendruomenės gyvenimą.” Vicepirmininkė taip pat rašo: ,,Žinau gerai, kad apylinkės – tai pati svarbiausia grandis visoje LB sistemoje, be jų sunku būtų įsivaizduoti lietuvišką veiklą šiame krašte. Įdomu, kas nutiktų, jei užsidarytų apylinkės...” Krašto valdybos vicepirmininkės susirūpinimas yra labai rimtas. Juk su tomis uždarytomis parapijomis užsidaryti turėjo ir tos apylinkės.

Kur LB? Kur ji yra? Ką ji daro? Ji iš inercijos atsirado Lietuvos Seime. Tikriausiai ten skiepija seimūnams daugiau lietuviškumo. Gal ir darbas ten garbingesnis, ne kokiame nors apylinkės kieme Amerikoje. Ar tikrai reikalinga Pasaulio valdyba? Kiekvienas kraštas turi savo ir tvarkosi be jokio diktato iš Amerikos. Ryšininkas su pasauliu prie krašto valdybos – ar to neužtektų? Tada ir pilietybės klausimui būtų ramybė.

Kiek LB valdžia rūpinasi padėti Lietuvos žmonėms šiuo ypatingai Lietuvai sunkiu laiku? Elgiasi priešingai, priekaištaudama Lietuvai, kad per mažai rūpinasi išeivija.

Dabartinė Lietuvos prezidentė, atrodo, viso to netoleruos. Tikriausiai paragins sugrįžti prie savo tiesioginio darbo. Ji turėtų JAV LB valdžiai duoti didelį papeikimą už savo tiesioginio darbo apleidimą, už tiek daug lietuviškų parapijų praradimą.

Norėčiau prikelti nors vieną angliakasį senelį iš kapų milžinų,

Kad ištartų nors vieną žodelį, šių dienų LB – nes darbų...