Muzikas S. Sližys – pagaliau pensininkas

ROŽÈ RAŽAUSKIENĖ

Sekmadieniais po šv. Mišių mes, Dievo Apvaizdos parapijos parapijiečiai, taip ir žygiuojame visi vorele į parapijos kavinę. Karšta kava, švieži riestainiai laukia visų. Dar ir Reginos cepelinai ir kitokie jos pagaminti skanumynai. Tikrai ne visi eina ten prisivalgyti. Dauguma mūsų eina, kaip sakome, pasižmonėti, pasikalbėti su draugais. Kartais įdomu netikėtai susidurti ir su kokiu nepažįstamu. Gyvenimas yra įdomus.

Neapsiriksiu sakydama, kad visos našlelės mėgsta, tai yra, mėgstame, turėti kompanioną muz. Stasį Sližį. Atrodo, kad muziko gyvenimo žingsniukus lydi gražiausios melodijos. Tikėtina, su aukščiausiomis ir žemiausiomis natomis. Į tokį žmogaus gyvenimą senatvė nelenda. Toks žmogus pasilieka jaunas visą gyvenimą.

Praeitą sekmadienį parapijos kavinėje prie mūsų stalo su kavos puoduku atsisėdo ir muz. Stasys, kaip visuomet – su gera nuotaika. Pradėjus kalbėti apie jo proanūkius, prisiminė, kad turi jų nuotraukėles, parodė. Nuotraukos darytos Motinos dienos proga kapinėse, prie muziko žmonos – promočiutės – kapo.

Man nepaprastai patiko muziko jauniausia ketverių metukų proanūkė, sujaudino, kaip ji meldžiasi prie to kapo. Didelis noras mane apėmė, kad ir kiti galėtų pamatyti tą nuostabiai besimeldžiančią mergytę. Sugalvojau nuotrauką atsiųsti į spaudą. Kartu noriu pridėti ir muz. Sližio nueito gyvenimo kelio, tikrai su kaupu užtarnauto, o šiuo metu – jau pensininko, gyvenimo aprašymą.

Stasys Sližys (g. 1918 m. lapkričio 20 d. Traupio mst., Panevėžio aps.), muzikos mokytojas, chorvedys. Groti fortepijonu ir vargonais iš pradžių mokėsi pas tėvą. Vėliau mokėsi pas A. Piesiną, M. Karką ir J. Motiekaitį. Švietimo ministerijos kursuose įgijęs mokytojo cenzą, mokytojavo Ukmergės ir Panevėžio apskrityse, vadovavo mokinių chorams. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, dirbo Weiden lietuvių progimnazijos mokytoju, inspektoriumi, mokinių chorų akompanuotoju ir vargonininku.

Atvykęs į JAV, Detroit, 1957 m. baigė Wurlitzer vargonų kursus, 1958–1967 m. Detroit konservatorijoje įgijo vokalinės muzikos pedagogo ir muzikologo diplomus. 1967 m. Michigan universitete studijavo chorinę discipliną, kurią 1974 m. baigė diplomu. Nuo 1974 m. yra Michigan Operos teatro profesionalus choristas.

Dirbo su šeštadieninės mokyklos mokinių chorais. Vadovavo Birutiečių mergaičių ir mišriam jaunimo chorams. Suorganizavo Detroit jaunimo chorą, kuriam vadovavo 6 metus. Pastatė operetę ,,Piršlybos Sapnagiuos”. Nuo 1970 m. Šv. Petro lietuvių parapijos vargonininkas ir chorvedys. IV Dainų šventėje (Čikagoje) buvo jaunimo jungtinio choro dirigentas. Mokytojų studijų savaitėje Dainavoje daugelį metų buvo kursų dalyvių dainavimo instruktorius ir baigimo programų su studentais chorų atlikėjas.

Yra sukūręs dainų ir giesmių jaunimo ir mišriam chorui. Harmonizavo liaudies dainas, pritaikydamas jas jaunimo, bažnytiniam kvartetui, vėliau – Moterų vokaliniam vienetui.

Šia žinias suradau ,,Lietuvių enciklopedijoje”, pasinaudojau ir seno laikraščio iškarpa. Skaitant apie jo nueitą gyvenimo kelią, negali nenusistebėti, kiek žmogus gali. Turėjo būti jau gimęs muziku. Tinginiavimui, jaunystės svajonėms, išdykavimui – tikriausiai nedaug laiko skirta. Esant užtarnautoje pensijoje dabar pats laikas užpildyti šias spragas.