at

at
Linos Vaitiekūnaitės nuotraukos

Lietuvoje prasidėjo Ateitininkų

federacijos prieškongresinė stovykla


Lietuvoje prasidėjo didžiausi Ateitininkijos šimtmečio renginiai. Rugpjūčio 2–6 d. jubiliejinė prieškongresinė stovykla Berčiūnuose, o rugpjūčio 6–8 d. – jubiliejinis Ateitininkų kongresas Vilniuje. ,,Draugo” žurnalistė iš Lietuvos Lina Vaitiekūnaitė seka ir praneša apie svarbiausius šios istorinės sukakties įvykius.

Rugpjūčio 2 d., pirmadienį, Berčiūnuose, Panevėžio rajone, prasidėjo prieškongresinė ateitininkijos šimtmečio stovykla, į kurią susirinko apie 300 ateitininkų ir jų bičiulių. Renginyje kartu su Lietuvos ateitininkų kuopų nariais dalyvauja ir JAV, Kanados, Belgijos, Vokietijos ir kitų šalių atstovai. Pirmą kartą suorganizuota stovykla, kurioje poilsiauja visų kartų ateitininkai – tiek jaunučiai, tiek ir moksleiviai, studentai bei sendraugiai, jiems padedantys skautai. JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos narys, valdybos vicepirmininkas Vytas Maciūnas pasidžiaugė, kad kartu susirinko žmonės iš skirtingų kraštų ir juos visus vienija ateitininkystė, kiekvienam esanti puiki dvasinė mokykla, leidžianti tobulėti ir pasisemti naujų idėjų įvairiomis, kartais net labai sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis.

Kvietė bendram darbui

Per stovyklos atidarymą Ateitininkų federacijos vadovas ir valdybos pirmininkas Vygantas Malinauskas visus dalyvius ragino aktyviai dalyvauti stovyklos užsiėmimuose: „Susirinkome tam, kad dirbtume, bendrautumėme, melstumėmės kartu ir paruoštumėme savo širdis bei naujomis jėgomis pasitiktumėme naująjį Ateitininkų organizacijos šimtmetį.” Federacijos vadovas kvietė tai daryti kiekvieną jauną žmogų. V. Malinauskas pažymėjo, kad beveik 300 susirinkusių dalyvių yra iššūkis tiek Ateitininkų federacijai, tiek ir Berčiūnų stovyklavietei. Todėl didelį darbą joje jau atliko daugiau kaip 70 savanorių ir organizacinė komanda, kuri, pasak V. Malinausko, nebijojo drąsių, o kartais ir beprotiškų sumanymų.

Lietuvos ateitis – ateitininkų rankose

Stovyklos atidaryme taip pat dalyvavo ir dalyvius sveikino Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius bei Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Dvasininkas pabrėžė, kad Lietuvos ateitis yra būtent ateitininkų rankose. J. Kauneckas kaip pavyzdį prisiminė prieškario Lietuvą, kuri po spaudos draudimo buvo labai vargana, o joje įsikūrę ateitininkai ją taip suvienijo, kad išugdė drąsiausius jos vadus – prezidentą, ministrą, poetus ir įvairių organizacijų atstovus. „Prašau Viešpatį, kad taip stiprintų jus – Lietuvos šviesą – ir toliau, nes jūs ateičiai nubrėžiate aiškias tautos gaires ir padedate ją prikelti dar gražesnei ateičiai. Ačiū jums!”, – dėkojo vyskupas.

Ateitininkų stovyklos Lietuvoje

Renkantis teminę grupę, kur buvo galima diskutuoti ir įgyti kitų dalyvių patirties bei žinių tam tikru ateitininkijos klausimu, JAV lietuviams ateitininkams viena aktualiausių temų buvo „Ateitininkų stovyklos Lietuvoje ir išeivijoje: ko vieni iš kitų galime pasimokyti?” Šiaurės Amerikoje kasmet organizuojamos „Dainavos” vasaros stovyklos. Atkūrus Ateitininkų federaciją Lietuvoje, čia taip pat buvo pradėtos rengti ateitininkų stovyklos, leidžiančios ateitininkams susitikti ir kartu leisti laisvalaikį, geriau vienas kitą pažinti, susigyventi ir rasti bendrų pomėgių, taip rutuliojant ir tobulinant ateitininkijos veiklą.

Išeivijos indėlis

Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė Vilhelmina Raubaitė prisiminė, kad tokių stovyklų patirtis į Lietuvą visų pirma atėjo iš JAV. Ją su dideliu entuziazmu ir noru atgaivinti ateitininkijos principus skleidė Šiaurės Amerikos ateitininkų valdybos pirmininkė Birutė Bublienė ir kunigas ateitininkas Arvydas Žygas. Nuo 1992 metų VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla” pradėjo rengti vasaros poilsio stovyklas 7–18 m. vaikams Lietuvoje, taip prisidėdama prie turiningo vaikų laisvalaikio praleidimo bei užimtumo organizavimo. Į stovyklas Berčiūnuose kviečiami ne tik ateitininkai, bet ir organizacijai nepriklausantys moksleiviai. Dalis stovyklautojų, norinčių katalikiškoje aplinkoje praleisti laisvalaikį, yra socialiai remtinų šeimų vaikai.

Pasiruošimas prasideda prieš metus

V. Raubaitė, turėdama 20ties metų stovyklų organizavimo patirtį, pasakojo, kad Lietuvoje pasiruošiamieji darbai prasideda jau rugsėjo mėnesį – tik pasibaigus vasaros stovyklų darbams. Pirmame susitikime yra aptariami buvusių stovyklų rezultatai ir pradedama ieškoti naujų temų kitų metų užsiėmimams. Stovyklų vadovų mokymai ir susitikimai vyksta ankstyvą pavasarį ir vasaros pradžioje – prieš stovyklų pradžią.

Vadovais gali tapti tik pilnamečiai – ne jaunesni nei 18 m. amžiaus jaunuoliai. Dažniausiai iš pradžių jie vadovauja jaunučių ateitininkų stovyklose, o vėliau gali pereiti ir į moksleivių ateitininkų užsiėmimus. Organizatoriai džiaugiasi, kad šiuo metu didėja jaunuolių skaičius – vis daugiau yra tiek norinčių dalyvauti stovyklose, tiek jose dirbti vadovais. Visų vadovų darbas yra savanoriškas. Kartu savanoriškai stovyklose dalyvauja ir tėvai, naktimis saugojantys poilsiavietės teritoriją.

Ką vaikai veikia stovyklose?

Berčiūnuose vykstančiose ateitininkų stovyklose vadovaujamasi ateitininkų principais: katalikiškumu, visuomeniškumu, inteligentiškumu, šeimyniškumu ir tautiškumu. Čia skatinama vaikų saviraiška, kūrybiškumas, kritiškas mąstymas, tolerancija, teigiamas savęs vertinimas, plėtojamas tautinis, socialinis sąmoningumas, bendradarbiavimas bei draugystė.

Poilsiavietėje vyksta įvairūs užsiėmimai. Vienos stovyklos metu suorganizuojama iki 15 vis skirtingų paskaitų, pavyzdžiui, keramikos, dekupažo, šokių, dramos, žurnalistikos ir kt. būrelių. Vaikai mokosi iš vadovų ir vieni iš kitų. Stovyklautojai visada dalyvauja liturgijos ir tikėjimo užsiėmimuose, pamokose apie ateitininkus ir sportuoja. Vakarais stovyklose organizuojami liaudiškų dainų pasirodymai, talentų vakarai ir kt. renginiai.

Šiemet stovyklautojai, minėdami ateitininkijos 100metį, audė šimtmečio juostą, kurioje yra sudėta beveik 100 skirtingų raštų. Savaitgalį Vilniuje vyksiančiame kongrese 100mečio juostą galės išvysti visi kongreso dalyviai.

Svečiai iš užsienio

Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė pasidžiaugė, kad stovyklose su vaikais dirba ne tik jaunimas iš įvairių Lietuvos miestų. Jau kelerius metus savo patirtimi su lietuviais dalijosi svečiai iš Belgijos. „Mūsų šalyje, deja, dar kol kas nėra taip išsamiai rengiamų vadovų kursų, tačiau dabar dalyvaujant prieškongresinės stovyklos diskusijose ir užsiėmimuose mums susidaro įspūdis, kad jie tikrai yra įdomūs ir mums verta iš jų semtis patirties,” – įspūdžiais dalinasi Šiaurės Amerikos moksleivių ateitininkų pirmininkė D. Quinn.

Parengė Lina Vaitiekūnaitė


at

at

at

at