2013 m. Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komiteto pranešimas


Mieli Lietuvų Fondo nariai ir rėmėjai,

Kiekvienais metais Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komitetas (PSK), patvirtintas Lietuvių Fondo (LF) Direktorių tarybos, susirenka apsvarstyti lėšų paskirstymą. 2013 m. komiteto apsvarstytą lėšų paskirstymą patvirtino Direktorių taryba.

Lietuvių Fondas remia lietuvių švietimą, kultūrą, skiria paramą lietuvių kalbai ir tradicijoms išsaugoti, taip pat suteikia stipendijas lietuvių kilmės jaunimui. Lietuvių Fondas veikia ir skirsto lėšas laikydamasis JAV Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code paragrafo. Skirstant išmokas vadovaujamasi paramos ir stipendijų pirmenybės gairėmis, kurios yra patvirtintos LF Direktorių tarybos. 2013 metais LF Direktorių taryba patvirtino 401,728 dol. išmokų sumą.

Pelno paskirstymo komitetas susitiko 2013 m. gegužės 18 dieną Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL. Posėdyje dalyvavo visi 2013 m. Pelno skirstymo komiteto nariai bei LF Tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas, LF administratorė Jūratė Mereckienė ir podėdžio sekretorius Algis Kasniūnas.

Šiais metais buvo gautos 90 paraiškos paramai. Prašymai buvo apsvarstyti, jiems patvirtinti reikėjo mažiausiai keturių balsų iš šešių. Tada LF Pelno skirstymo komiteto sprendimai buvo perduoti LF Direktorių tarybai galutiniam patvirtinimui. Paramai suteikti patvirtinta 299,063 dol. suma.
Didžiausia lėšų dalis skirta:

• JAV lituanistinėms mokykloms 87,000 dol.

• Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui 24,000 dol.

• Lietuvių išeivijos studentų stažuotėm (LISS) 19,000 dol.

•JAV LB Kultūros tarybos projektams 15,000 dol.

• Pasaulio lietuvių centrui 12,000 dol.

 Stipendijoms, kurios bus išdalintos 2013 m. rudenį, LF Stipendijų pakomitečio posėdžio metu, numatyta 70,042 dol. suma.

Papildomai stipendijoms, pagal specialios paskirties fondų steigėjų nurodymus, tiesiogiai mokslo įstaigoms bus išmokėta 19,952 dol., projektų paramai – 8,826 dol.

Pastaraisiais metais padaugėjo finansinės paramos prašančių projektų, tačiau galimybės paremti juos visus ribotos. Todėl Lietuvių Fondas ieško rėmėjų, kurie padėtų plėsti turimą LF kapitalą. Jūsų papildoma auka labai laukiama ir vertinama. Taip pat laukiame patarimų, kaip galima būtų surinkti daugiau lėšų.

Nuoširdžiai dėkoju visiems Komiteto nariams už jų sunkų darbą ir pasiaukojimą. Jų savanoriškas darbas (net savo kelionių išlaidų padengimas) labai vertinamas. Taip pat mes visi dėkojame LF administracijai už nesuskaičiuojamas pasiruošimo ir organizavimo valandas, be jūsų pagalbos mūsų pastangos nebūtų įgyvendintos. Didelė padėka visiems mūsų nariams ir rėmėjams už jų paramą – visi šie projektai vyksta jūsų dėka.

Vytautas Narutis
LF Pelno skirstymo komiteto pirmininkas.
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: JAV LB atstovė Jurgita Mockutė, LF PSK pirmininkas Vytautas Narutis, JAV LB atstovė Laura Garnytė (antrininkė). Antroje eilėje iš kairės: LF atstovė Rita Kisielienė (antrininkė), LF atstovas Arvydas Tamulis, JAV LB atstovas Virgus Volertas, JAV LB atstovas Robertas Selenis, LF atstovas Dalius F. Vasys.