Amerikos Pilietinių laisvių sąjunga nemiega!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


Kaip ir daugelis mūsų, paštu gaunu įvairių prašymų, tiesiog maldavimų padėti, prie kurių, laikui bėgant, pripratau. Į kai kuriuos jų sureaguoju ir pasiunčiu čekį, vis dėlto apsiriboju labdaringų ir lietuviškų organizacijų prašymais. Gaunu raginimų ir iš politinių organizacijų, bet į juos beveik nereaguoju. Neseniai gavau laišką iš Amerikos Pilietinių laisvių sąjungos (American Civil Liberties Union –ACLU), kuriame esu vadinamas ,,Mielu draugu”.

ACLU savo laišką pradeda cituodama JAV Aukščiausiojo Teismo teisėją Louis D. Brandeis, kuris teigia, kad svarbiausia JAV Konstitucijos apsaugota teisė yra teisė būti paliktam ramybėje. Toliau rašoma, kad ACLU rūpinasi, jog ši teisė nebūtų apkarpyta, todėl reikia budėti, kad kraštutinieji tų teisių nepažeistų. Esu kviečiamas paremti ACLU pastangas žodžiu ir auka. Pridėtoje Asmeninės laisvės apklausoje klausimų forma išdėstyti ACLU siekiai ir kryptis. Laiške primenami ACLU tikslai. Tarp jų minima dauginimosi kontrolės teisė, evoliucijos mokymas mokyklose, homoseksualų ir giminingų grupių teisių apsauga, religinių užuominų naikinimas valdiškose mokyklose, privatumo užtikrinimas, net ir esant karui ir t. t.

Aiškiai įvardijami ACLU priešai – vietinių mokyklų ideologai ir dešiniojo sparno ekstremistai aukščiausiose valdžios viršūnėse. Jie visi esą pavojingi, nes kėsinasi į žmonių asmeninę laisvę. Pasipriešinimas šiems pavojams tegali ateiti tik iš ACLU ir manęs – šio laiško gavėjo. ,,Jūs priklausote mūsų pusėje ir esate mums reikalingas”, – savo laišką baigia Anthony D. Romero, ACLU vykdomasis direktorius. Kas nutiko su mano konstitucine teise būti paliktam ramybėje?

Šiandien bažnyčioje pasiėmiau vėliausią OSV savaitraštį. Jo vedamajame kaip tik ir kalbama apie religinę laisvę ir vedybas. Minimas atvejis Illinois valstijoje, kur valstijos gubernatorius pranešė vyskupijų labdaringoms organizacijoms, kad nuo 2012 m. valstija neatnaujins sutarčių, skirtų įvaikinimo ir laikinos tėvystės paslaugoms. Priežastis – Katalikų Bažnyčia nepritaria nevedusių porų įvaikinimams bei laikinosioms tėvystėms. Ši nuostata, anot gubernatoriaus, prieštarauja valstijos naujam civilinės metrikacijos įstatymui.

Vedamasis čia įžvelgia daug ironijų ir prieštaravimų. Pirmiausia, gubernatorius yra praktikuojantis (vedamajame sakoma, Mišias išklausantis) katalikas, tačiau jis prieštarauja valstijos vyskupams bei katalikų labdaros organizacijoms, daug prisidedančiomis prie gyventojų gerovės kėlimo.

Kitas pavyzdys yra iš New York valstijos. Ten prieš mėnesį buvo priimtas įstatymas, legalizuojantis tos pačios lyties atstovų vedybas. Įstatymo rėmėjai vis tiek liko nepatenkinti, nes naujame įstatyme daroma išimtis religinėms bendruomenėms ir giminingoms pelno nesiekiančioms organizacijoms. Dienraštis ,,The New York Times” savo vedamajame šį įstatymą pasmerkė kaip diskriminuojantį, nes religinės organizacijos, atleistos nuo mokesčių, gali atsisakyti sutuokti tos pačios lyties asmenis arba atsisakyti bažnyčią nuomoti sutuoktuvių apeigoms ar bažnyčiai priklausančią salę vestuvių puotai. NYT vedamasis norėtų priversti katalikų kunigus sutuokti tos pačios lyties asmenis, o Bažnyčiai priklausančius pastatus (bažnyčią, sales) atidaryti jų poreikiams. Tie, kurie praeityje baiminosi, kad tos pačios lyties santuokos įstatymai prives prie religinių teisių suvaržymo, mato, jog baimintasi ne be reikalo.

Matome neišvengiamą dviejų jėgų susidūrimą. Tos pačios lyties santuokos teisių šalininkai stoja prieš tikinčiuosius, norinčius išpažinti savo tikėjimą pagal savo įsitikinimus bei principus. Pastarieji nenori būti ribojami naujai priimtų valstijos įstatymų. Kompromiso gal ir nesimato, nes tos pačios lyties santuokos rėmėjai netoleruoja tradicinių Katalikų Bažnyčios ir kitų tradicinių religijų nuostatų, pagal kurias tikra santuoka galima tik tarp vyro ir moters. Atrodo, kad Katalikų Bažnyčia bus priversta sustabdyti arba drastiškai sumažinti savo artimo meilės darbus, jei jos nuostatai kažkaip prieštarauja naujiems įstatymams. Nejau Katalikų Bažnyčiai ilgainiui teismams nusprendus bus uždrausta sutuokti vyrą ir moterį? Amerikos Pilietinių laisvių sąjunga tikrai nemiega!

O kokia padėtis likusiame pasaulyje? Lietuvoje homoseksualioms santuokoms galioja konstitucinis draudimas (38 straipsnis). Civilinė santuoka, atitinkanti teisinius reikalavimus, bet neatsižvelgiant į jokius religinius aspektus, yra pripažįstama visose Europos Sąjungos šalyse. Tačiau šalių nacionalinės santuokos taisyklės skiriasi. Iš esmės jos užtikrina, kad santuoka pripažįstama visose ES šalyse, tačiau tos pačios lyties asmenų santuoka – ne visada.

Pasaulyje tik 9 valstybės iš 148 šiuo metu yra įteisinusios tos pačios lyties santuokas. Pirmoji buvo Nyderlandai (nuo 2001 m.), po to sekė Belgija, Ispanija, Kanada, Pietų Afrika, Norvegija, Švedija, Islandija ir Argentina. Pastangos įteisinti tos pačios lyties sąjungą Australijoje nepasisekė – 2011 m. liepos 12 d. Australijos senatas balsavo prieš tokį siūlymą.

Parašęs šį straipsnį tos pačios dienos vakaro žiniose mačiau reportažą iš New York miesto, kur rodė, kaip buvo sutuokta apie tūkstantis tos pačios lyties porų pirmąją dieną nuo naujo įstatymo įsigaliojimo. Ekrane mačiau džiaugsmingas poras, vienas kitam ant kaklo lipančias, jausmingai besibučiuojančias, ir sekundę pagalvojau – gal reikėjo kiek nors paaukoti ACLU, jai kovojant prieš tokius kaip aš.