Mirė buvęs JAV marijonų provincijolas kun. dr. Viktoras Rimšelis

Šių metų rugpjūčio 9 d. 9 val. 20 min. vakare Jurgio Matulaičio slaugos namuose, Putnam, CT, sulaukęs 97 metų, mirė buvęs JAV marijonų provincijolas, laikraščio ,,Draugas” vyr. redaktorius ir moderatorius kun. dr. Viktoras Rimšelis.

Šv. Mišios už velionį bus laikomos rugpjūčio 13 d. marijonų National Shrine of Divine Mercy, Stockbridge, MA. Kun. V. Rimšelis bus palaidotas tą pačią dieną šalia National Shrine of Divine Mercy esančiose marijonų kapinėse. Atminimo Mišios už kun. V. Rimšelį Čikagoje bus aukojamos rugsėjo 1 d. 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje.

V. Rimšelis gimė 1915 m. gegužės 11 d. Murmose, Švenčionių apskr., Lietuvoje. Mokėsi Švenčionių „Ryto” gimnazijoje, nuo 1932 m. – Marijampolės gimnazijoje, čia 1932 m. įstojo į marijonų kongregaciją. 1937 m. išvyko studijuoti Romos Popiežiškajame Angelicum universitete, kurį baigė licenciato laipsniu. 1939–1941 m. studijavo teologiją Kauno kun. seminarijoje. 1941 m. pasitraukė į Vokietiją, 6 mėn. buvo kalinamas Soldau koncentracijos stovykloje.

1941–1942 m. studijavo teologiją Tuebingeno universitete. 1943 m. VDU įgijo teol. licenciato laipsnį ir buvo įšventintas kunigu. 1944 m. tęsė studijas Tuebingeno universitete. 1946 m. Popiežiškame Angelicum universitete apgynė teol. doktoratą. 1947 m. pakviestas į JAV. Iki 1955 m. dėstė Clarendon Hills, IL kunigų seminarijoje. 1954–1955 m. rektorius. 1954–1963 m. marijonų vienuolijos viceprovincijolas. 1957 ir 1963 m. delegatas marijonų vienuolijos kapitulose Romoje. 1954–1957 m. žurnalo „Lux Christi” redaktorius. 1963–1969 ir 1981–1993 m. JAV marijonų provincijolas. 1969–1981 m. marijonų vienuolijos vicegenerolas Romoje. 1960–1963 m. „Draugo” vyr. redaktorius ir moderatorius. Nuo 1993 m. iki išvykimo į J. Matulaičio slaugos namus Putnam, CT, – Čikagos marijonų vienuolyno vyresnysis ir „Draugo” moderatorius. Moksleivių ateitininkų sąjungos kapelionas, LKMA narys. Parašė knygas „Tėvas Pijus” (1954) ir „Provindential Path” (Pal. Matulaičio biografija, 1986). 2000 m. „Drauge” paskelbė biografinę apybraižą „Gyvenimo kelią prisimenant”, buvo aktyvus ,,Draugo” bendradarbis, Draugo fondo sumanytojas.