Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla 2012 pavasarį per Baltijos kelio akciją.

Dr. Kazickas: „Šiuo pavyzdžiu norime pakviesti ir

kitus vertinti ir remti lituanistinių mokyklų darbą”
Kazickų šeimos fondo parama – 2012–2013 m. JAV lituanistinėms
mokykloms išdalinta 114,191 JAV dol.

NEILA BAUMILIENĖ

Kazickų šeimos fondo (Kazickas Family Foundation, NY, arba KFF) prezidentė Jūratė Kazickaitė šių metų liepos 25 d. fondo raštinėje New York mieste pasirašė paramos paskyrimo laiškus ir čekius 23 JAV lituanistinėms mokykloms. Pagal šių metų gegužės mėnesį pradėtą paramos lituanistinėms mokykloms programą, įkurtą pagerbiant Aleksandros Kazickienės atminimą (Alexandra Kazickas Grant Program – AKGP), Kazickų fondas gavo prašymus iš 23 JAV lituanistinių mokyklų iš viso už 191,541 JAV dol. Vien per AKGP programą 2012 m. dr. Juozo Kazicko ir šeimos narių Jūratės Kazickaitės Altman bei jos brolių Juozo, Mykolo ir Jono Kazickų sprendimu, 23 mokykloms buvo paskirta parama už 114,191 dol. – daugiau negu planuoti 100,000 dol.

Iki šiemet pagrindinis daugumos JAV lituanistinių mokyklų rėmėjas per paskutinius 50 metų buvo Lietuvių Fondas (LF), įsikūręs Lemont, IL. Dr. Kazickas dalyvavo LF veikloje 13 metų būdamas jo direktorių taryboje, taip pat finansiškai prisidėdamas nuo ankstyvųjų fondo veiklos metų. Tad daug metų Kazickų šeima lietuvišką švietimą JAV ir švietimo projektus rėmė per LF.

KFF tiesiogiai lituanistinį švietimą JAV remia nuo 2006 m., kada Long Island, NY, trečios imigracinės bangos lietuvių pastangų dėka buvo įkurta lituanistinė mokykla, pavadinta Aleksandros Kazickienės vardu. Iki šiol Kazickų fondas išlieka pagrindiniu A. Kazickienės lituanistinės mokyklos rėmėju.

Dr. Kazicko žodžiais tariant, „norime šiuo pavyzdžiu pakviesti ir kitus vertinti ir remti lituanistinių mokyklų darbą. Suprantame, kad finansinė parama suteikia laisvę ir galimybę pakelti mokymo reikalavimų kortelę. Kazickams lituanistinis švietimas – svarbus ir labai įdomus.”

Šiuo metu KFF biudžete AKGP numatyta trejus metus iš eilės (2012– 2014) JAV lituanistiniam švietimui skirti po 100,000 dol.

Šiemet iš 36 JAV veikiančių lituanistinių mokyklų ir darželių paraiškas AKGP pateikė 23. Paties Kazicko rūpestį ir dėmesį, susisiekdama telefonu su kiekviena mokykla ir padrąsindama rašyti paraiškas, perdavė AKGP darbuotoja Elena Naujikienė.

Tad šiuo metu KFF remia 24 lituanistines mokyklas, kurioms vadovauja JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba, su kuria KFF tiesiogiai bendradarbiauja per AKGP. KFF suteiktą paramą 14-oje JAV valstijų gaus beveik 2,000 mokinių ir 350 mokytojų bei mokyklų darbuotojų. Kadangi šios mokyklos daugumoje vietovių yra lietuviškų bendruomenių centrai, neabejojama, jog ši parama darys įtaką ir kitiems ten gyvenantiems lietuviams, kurie dalyvauja lietuviškame akademiniame ir kultūriniame gyvenime.


Aleksandra Kazickienė 1920-2011

JAV lituanistinės mokyklos veikia visuomeniniais pagrindais ir pasižymi didele įvairove. Iš AKGP prašymus pateikusių mokyklų seniausiai veikianti mokykla buvo įkurta 1949-aisiais, naujausia – tik 2012-ųjų balandį. Mažiausioje mokykloje mokosi 12 mokinių, didžiausioje – 550, dar 50 mokinių yra šios mokyklos laukiančiųjų sąraše. Didžiojoje daugumoje mokyklų mokosi iki 30 mokinių. Penkiose mokyklose mokosi 80–150 mokinių. Gausiausios dvi mokyklos yra Čikagoje, vienoje iš jų mokosi 400, kitoje – net 550 mokinių. JAV neformaliojo švietimo įstaigos aptarnauja įvairaus amžiaus asmenis: vaikus nuo 3 iki 18 metų amžiaus, kurie lanko mokyklas ir darželius, ir suaugusius (net iki 91 metų), kurie ateina į lietuvių kalbos pamokas ir diskusijų popietes Lietuvos kultūros ir istorijos, ekonominės ir politinės padėties temomis.

* * *
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, 2011–2012 mokslo metais 30 pasaulio valstybių veikė 163 neformaliojo švietimo įstaigos (savaitgalinės mokyklos, darželiai, kursai ir fakultatyvai) bei 11 formaliojo švietimo įstaigų. Remdama užsienio lietuvių, bendruomenių, lituanistinio švietimo ir kultūros įstaigas, Užsienio reikalų ministerija yra sudariusi sutartis 7 pasaulio valstybėse ir finansuoja 45 asmenų (37 mokytojų ir 8 kultūros darbuotojų) paslaugas.

JAV veikiančios lituanistinės mokyklos išsilaiko pačios ir iš paramos projektų, kuriuos teikia LF per JAV LB Švietimo tarybą. 2012 m. LF per JAV LB Švietimo tarybą gavo prašymų JAV lituanistinio švietimo įstaigoms remti už 129,274 dol., paskirta 75,000 dol. Ši paramos suma yra skirta tik lituanistinio švietimo įstaigoms, atskirai lėšos yra skiriamos lituanistinio švietimo bendriems projektams. Kasmet kelių šimtų dolerių sumomis mokyklas paremia ir pati JAV LB Švietimo taryba.

Lituanistinės mokyklos taip pat turi teisę rašyti projektus paramai iš URM, tačiau tai nesudaro ženklios finansinės paramos. 2012 m. URM parėmė vieną projektą iš JAV, jam suteikdama 2,000 litų. 2011–2012 m. JAV lituanistinės mokyklos iš Lietuvos per URM gavo dovanų mokymo priemonių: plakatų, knygų, vaizdo ir garso įrašų, mokomųjų žaidimų. URM nėra sudariusi darbo sutarčių su asmenimis, dirbančiais JAV lituanistinio švietimo įstaigose.

Kazickų šeimos fondo dėmesys ir finansinis indėlis į JAV lituanistinį švietimą atveria galimybes siekti aukštesnės mokymo(si) kokybės, skatina kurtis daugiau mokyklų. Per paskutinį dešimtmetį dėl padidėjusios imigracijos šios mokyklos pastebimai auga. Globalioji ekonominė padėtis diktuoja vis aukštesnius akademinius reikalavimus ne tik užsienio valstybių formaliojo švietimo įstaigose penkias dienas per savaitę besimokantiems imigrantų iš Lietuvos vaikams, ir savaitgalinėse lituanistinėse mokyklose labai stipriai jaučiamas aukštų mokymo reikalavimų poreikis.

Lietuvai išlikti įmanoma tik auginant visapusiškai išsilavinusį, tautiškai sąmoningą jaunimą, kuris turėtų akademinę patirtį, atitinkančią pasaulinę pažangą. Šiandien lituanistinėse švietimo įstaigose aukštų reikalavimų įmanoma siekti ir todėl, kad yra galimybė laisvai bendradarbiauti su Lietuva, gauti joje naujai sukurtų ir patrauklių mokymo priemonių, informacinių technologijų dėka – bendradarbiauti su Lietuvos švietimo įstaigų specialistais. Žinoma, tam reikia laiko, finansų ir daug šiam tikslui pasišventusių žmonių.

Nuo 2013 metų lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos pereis Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) globon. Šį darbą ŠMM perims iš URM. Parodydamas išskirtinį dėmesį ir konkrečią finansinę paramą lituanistiniam švietimui per A. Kazickienės atminimui skirtą paramos programą, Kazickų šeimos fondas tikisi, kad ir ŠMM bei kitos institucijos visapusiškai prisidės prie šio sunkaus ir prasmingo darbo lietuviškos tapatybės, lietuvių kalbos ir kultūros išsaugojimo labui.

Daugiau informacijos galite gauti Kazickų šeimos fondo tinklalapyje (www.kff.lt), skyriuje AKGP, taip pat rašydami el. adresu: infoakgp@kff. lt arba skambindami į Kazickų šeimos fondą New York tel. 212-213-6993.

Neila Baumilienė – A. Kazickienės lituanistinės mokyklos vedėja, A. Kazickienės paramos programos Kazickų fonde JAV lituanistinėms mokykloms remti direktorė.