,,Užtrauksim naują giesmę, broliai...” ir sesės!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šiais dainos žodžiais galima apibūdinti ir JAV LB XIX tarybos rinkimų rezultatus. Turime naują Tarybą, kurią išrinko 2009 m. gegužės 9–24 d. rinkimuose balsavę 3,295 asmenys. Pirmą kartą Tarybos rinkimų istorijoje dauguma išrinktųjų yra moterys. Šiuose rinkimuose moterys sudaro 53 proc. naujai išrinktos Tarybos. Tai tikrai istorinis įvykis, besivaržantis su maždaug tuo pačiu laiku pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentės išrinkimu. Prie šio moterų ,,vyravimo” priskirtinas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkės perrinkimas naujai kadencijai. Taigi, sveikiname visas laimėtojas, žinodami, kad joms uoliai talkininkaus ir vyrija.

Iš arčiau pažiūrėkime į įvykusius rinkimus ir palyginkime jų rezultatus su praeities patirtimi. Rinkimų rezultatai pagal vietoves su pavardėmis jau buvo išspausdinti (,,Draugas”, 2009 m. liepos 31 d.), tad jų čia nekartosime. Šioje vietoje reikėtų paminėti, kad šis straipsnis bus tik apie Tarybos rinkimų rezultatus. Į JAV LB tarybą taip pat automatiškai įeina visų dešimties apygardų valdybų pirmininkai. Buvo balsuojama visose 10 JAV LB apygardų, išrinkta 60 Tarybos narių. Devyni asmenys liko kandidatais. Apygardose ir rajonuose išrinktųjų skaičius atspindi tuose vienetuose balsavusiųjų proporcinį skaičių. Gausiausias balsuotojų skaičius buvo Vidurio vakarų apygardoje, kur trijuose rajonuose balsavo 909 asmenys. Tai sudarė 28 proc. visų balsuotojų. Mažiausiai balsų gauta iš Amerikos Kryžkelių apygardos – 84 balsai arba beveik 3 proc. visų balsų. Pusėje apygardų buvo išrinkti visi kandidatavę asmenys. Likusiose apygardose neišrinktas liko bent vienas asmuo. Tik vienoje apygardoje – Connecticut valstijoje – visi keturi kandidatavę ir laimėję asmenys yra moterys. Kitose apygardose matoma lytinė įvairovė, t. y., į Tarybą išrinkta ir vyrų, ir moterų.

Kandidatų viso buvo 69: 34 vyrai ir 35 moterys. Du kiti kandidatai atkrito. Vienas pasitraukė, o kitas mirė. Prieš trejetą metų buvusiuose rinkimuose kandidatų buvo 83 asmenys. Pagal lytį jie pasiskirstė maždaug taip pat, kaip ir paskutiniuose rinkimuose. Taigi, bendras kandidatuojančių skaičius sumažėjo 17 proc. Per trejetą metų sumažėjo ir balsuotojų skaičius – net 34 proc. (nuo 4,986 iki 3,295)! Po ranka tikslių duomenų neturiu, bet, atrodo, kad ne pirmą kartą Tarybos rinkimuose pastebimas balsuotojų skaičiaus mažėjimas. Tai tikrai nemaloni naujiena.

Savotiškai įdomus kiekvienoje apygardoje daugiausiai balsų surinkusių populiarumas tarp juos išrinkusių balsuotojų. Didžiausią procentą – 95 proc. visų apygardoje balsavusiųjų – surinko Kastytis Giedraitis iš Michigan apygardos. Žinant jo teigiamą nusiteikimą gyvenimui, jo visuomeninę ir kultūrinę veiklą Dainavos jaunimo stovyklos, skautų, lietuviškos parapijos ir kitų labui, toks aukštas procentas gal ir neturėtų stebinti. Panašiai galima būtų aptarti ir Juozą Polikaitį, surinkusį daugiausia balsų Vidurio vakarų pirmajame rajone. Tačiau šiuo atveju ,,daugiausia” reiškė ,,tik” 70 proc., ir ši proporcija buvo pati žemiausia iš visose apygardose bei rajonuose daugiausiai balsų gavusiųjų. Teisybės vardan reikia paminėti, kad trijuose rajonuose buvo tik po vieną kandidatą, ir jie visi gavo 100 proc. balsuotojų balsų.

Dabar pažiūrėkime į istorinę rinkimų raidą. Pirmiausia į akis krenta jau kuris laikas besikeičiantis vyrų–moterų proporcijų santykis. Pirmose keturiose JAV LB tarybose moterys sudarė 7 proc. išrinktų Tarybos narių. Antrajame Tarybos ketvertuke moterų proporcija padidėjo iki 13 proc. Trečiajame ketvertuke moterys šoktelėjo iki 25 proc. Vadinasi, toje grupėje kas ketvirtas Tarybos narys jau buvo moteris. Ketvirtajame Tarybos ketvertuke moterys jau užėmė 41 proc. rinktų vietų. Ta progresija išliko ir XVII Taryboje, kurioje 43 proc. narių sudarė moterys. XVIII Tarybos rinkimuose moterų skaičius pasiekė 47 proc. išrinktųjų. Pagaliau atėjo XIX Tarybos rinkimai ir juose pirmą kartą moterys viršijo vyrus. Tai mano buvo ,,išpranašauta” ar bent numatyta prieš trejetą metų (,,Draugas”, 2006 m. gegužės 5 d.). XVIII Tarybos rinkimuose liko 23 kandidatai. Dauguma – 15 – kandidatais likusiųjų buvo moterys. XIX Tarybos rinkimuose tik devyni liko kandidatais, iš jų tik trys moterys. Taip pat įdomu paspėlioti, ką gali reikšti kandidatų nebuvimas ar reliatyvus jų perteklius. Spėčiau, kad apygardose ar rajonuose, kur buvo renkama tik tiek, kiek kandidatavo, galima būtų kalbėti apie balsuotojų nerangumą, galvojant, kad vis tiek visi bus išrinkti ir be jų balso. Taip galvojantys gal nežinojo, kad nuo balsuotojų skaičiaus priklauso proporcingai numatytų Tarybos narių skaičius tai apygardai. Dviejuose rinkimų rajonuose (Vakarų I ir Vidurio vakarų III) po trejetą asmenų liko kandidatais. Ar tai reikštų, kad tose vietovėse verda ir kunkuliuoja lietuviška veikla ir vis atsiranda norinčių kandidatuoti ir savo patirtį Tarybon perkelti?

Buvo įdomu, bet patingėjau patikrinti, kiek iš išrinktųjų buvo perrinkti kitai Tarybos kadencijai. Nežinau nei išrinktųjų priklausomybės bangoms ar kartoms. Tai neturėtų būti svarbu. Tačiau vienas faktas atkreipė mano dėmesį. Iš 69 kandidatų asmeniškai ar iš jų veiklos daugiau ar mažiau pažįstu tik 24 asmenis. Taigi, likusieji 45 asmenys man nežinomi, ir tai vertinu teigiamai. Man tai reiškia, kad susilaukiama gal naujų, gal jaunų, gal visuomeninės veiklos veterano ar pensininko amžiaus dar nesulaukusių asmenų. Tad, ,,Užtrauksim naują giesmę, broliai…” ir sesės!

Su nekantrumu lauksime Tarybos pirmininko/ės išrinkimo ir paskelbimo. Netrukus turėtų paaiškėti ir JAV LB Krašto valdybos galva, kurią tvirtins naujoji JAV LB taryba. Geriausios sėkmės visoms ir visiems!