Ateitis gali būti tik su ,,Ateitimi” 

redaŠiuo metu JAV lankosi ,,Ateities” žurnalo redaktorė Reda Sopranaitė. Savo viešnagės metu ji aplankė Moksleivių ateitininkų stovyklą, visą savaitę dalyvavo Sendraugių ateitininkų stovykloje Dainavoje, o grįžusi į Čikagą lankėsi „Drauge”, susitiko su įvairiais žmonėmis, lankė gimines, apžiūrėjo Čikagą ir kitus miestus. Vieną sendraugių stovyklos popietę viešnia vedė pokalbį apie „Ateities” žurnalą, kuris per savo beveik šimtą gyvavimo metų buvo leidžiamas Lietuvoje (čia jis ir šiuo metu leidžiamas), New York, vienu metu buvo redaguojamas Čikagoje, spausdinamas „Draugo” spaustuvėje. „Ateities” žurnalo redagavimą R. Sopranaitė vadina „užklasine veikla”, nes darbą atlieka savo „laisvu” laiku.

R. Sopranaitė augo Viduklėje, kurios parapijos klebonu vienu metu buvo buvęs disidentas kun. Alfonsas Svarinskas. Sopranų šeimos pažįstamų rate buvo daug Lietuvos okupacijos metu pogrindyje veikusiųjų. Vilniaus universitete Reda baigė matematiką. Anksčiau ji dirbo „Dienovidžio” finansininke, rūpinosi laikraščio platinimu, šiuo metu ji dirba programos vadove Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fonde.

Ilgametė veikli ateitininkė R. Sopranaitė yra buvusi įvairiose valdybose, dirbo vadove ateitininkų stovyklose. Ji buvo Vilniaus krašto ateitininkų stovyklų ir ne vieno naujo projekto sumanytoja, organizavo keliaujančias stovyklas „Valančiaus keliais’’ ir „Partizanų keliais”. Yra prasitarusi, kad jai patinka ieškoti naujų formų, kad vadovaujasi nuostata, jog „ką reikia, tą ir darai’’. Birželio mėn. 20 d. R. Sopranaitė skaitė pranešimą per Nacionalinius maldos pusryčius LR Prezidentūroje. Pranešimo tekstą „Kad gyvenimas netaptų karikatūra’’ galima paskaityti internetiniame dienraštyje Bernardinai.lt.

Čikagos ir apylinkių lietuviai turėjo progos pabendrauti su „Ateities” žurnalo redaktore rugpjūčio 9 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos kieme suruoštos gegužinės/pabendravimo metu. Viešnia mielai sutiko atsakyti į jai pateiktus klausimus.

– Reda, kokia proga atvykai į JAV ir kiek ilgam?

– Pagrindinis atvykimo į JAV tikslas – ateitininkų sendraugių stovykla Dainavoje. O atvykus norisi kiek įmanoma veiksmingiau išnaudoti laiką, tad porą dienų svečiavausi Moksleivių ateitininkų stovykloje, susitiksiu su giminėmis, ateitininkais, „Ateities” rėmėjais. Atvykau trims savaitėms, tad laiko nėra daug.

– Lietuvoje esi aktyvi ateitininkė, ypač Vilniuje. Dabar jau treji metai, kaip esi žurnalo „Ateitis’’ vyr. redaktorė. Gal galėtum daugiau papasakoti apie „Ateities” žurnalą?

– Nors „Ateitį” redaguoju jau ketvirti metai, man vis dar nedrąsu vadintis redaktore. Pirmiausia todėl, kad nesu nei žurnalistė, nei lituanistė, tad jaučiu žinių ir profesionalumo trūkumą. Kitas dalykas – tai žurnalo istorija. „Ateitis” po poros metų švęs savo šimtmetį ir per tą laiką ją redagavo tikrai žinomos asmenybės: prof. Pranas Dovydaitis, A. Jakštas-Dambrauskas, Kazys Bradūnas, Kazys Ambrozaitis, kun. Kęstutis Trimakas ir daugelis kitų. Šios asmenybės yra man pavyzdys ir siekiamybė. Prieš keletą metų pasisiūliau redaguoti „Ateitį” todėl, kad man šis leidinys su visa savo istorija ir tikslais yra be galo brangus ir nesinorėjo, kad jo leidyba nutrūktų.

„Ateitis” per savo šimtmetį visada buvo aktuali ir svarbi. Vienu metu ji vienijo jaunus katalikus, kvietė dvasiniam atgimimui, kitu metu – buvo ryšys tarp pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių. Kuo šiandien yra aktuali „Ateitis”? Stengiamės, kad tai būtų atsvara komercinei žiniasklaidai, kuriai visiškai nėra svarbus žmogus, kur pabrėžiami tik pinigai, kūniški malonumai, intrigos. Taip pat svarbu – dalytis gražia patirtimi, pristatyti savo veiklą, kad jaunimas pamatytų, kad jie nėra vieniši savo veikloje. Siekiame, kad žurnalas būtų vieta, kur jaunimas galėtų spausdinti savo kūrybą, išsakyti savo mintis.

– Kas „Ateitį” šiuo metu skaito? Ar turite daugiau skaitytojų Lietuvoje ar užjūryje?

– Šiuo metu „Ateities’’ tiražas yra 1,600 egz. Apie 150 egzempliorių pasiekia JAV, Kanadą, keliasdešimt – įvairias šalis Europoje, o likusieji išplatinami Lietuvoje. „Ateities” skaitytojai nėra vien „ateitininkai”. Nemaža skaitytojų dalis nepriklauso ateitininkų organizacijai. Iš jų daugiausia gauname atsiliepimų, pasiūlymų, paskatinimų.

Prie žurnalo sklaidos, žinomumo ypač prisidėjo žurnalo rėmėjai, kurie savo lėšomis užprenumeruodavo keliolikai ar net keliasdešimčiai mokyklų bibliotekų. Vėliau kai kurios mokyklos pačios pratęsė prenumeratą. Tokio sumanymo pradininkas buvo advokatas Povilas Žumbakis, kuris ne tik pats užprenumeravo žurnalus kelių rajonų mokykloms, bet ir kitus paskatino tai padaryti. Padėkoti norėčiau Petrui Vyteniui Kisieliui, jo tėveliui a. a. Petrui Kisieliui, Audronei Messick, Ironiui Jokubkai, Sauliui Jankauskui, Vytautui Antanui Dambravai, Irenai ir Juozui Polikaičiams, Rokui Tamoševičiui, Gailiui Raškiniui, Irenai Muller ir kt. Bijau, kad neturėdama sąrašo išvardijau ne visus rėmėjus, tikiuosi nesupyks nepaminėtieji.

– Kaip randate straipsnius, temas, bendradarbius? Kokių pageidavimų turite tiems, kurie norėtų rašyti į „Ateitį” ar norėtų siųsti nuotraukas, kitą medžiagą?

– Turime pastovias rubrikas. Kai kurioms straipsnius užsakome, kitoms – straipsnių gauname pakankamai. Vieni bendradarbiai keičiasi, kiti talkininkauja jau kelinti metai. Visi bendradarbiai: ir rašantys, ir platinantys žurnalą – labai labai laukiami. Jų niekad nebus per daug.

Pageidavimai norintiems rašyti... Vartydama senas „Ateitis” esu mačiusi redakcijos pastabas, kaip reikia rašyti straipsnius. Mes tokio plano nepateikiame. Aišku, norėtųsi, kad renginius aprašantys straipsniai būtų atsiųsti kuo greičiau, tik pasibaigus renginiui. Nemanau, kad skaitytojams atsivertus gruodžio mėnesio numerį įdomu skaityti apie vasaros stovyklas, žiūrėti nuotraukas, kuriose stovyklautojai džiaugiasi ežero gaiva. O dėl nuotraukų, tai spaudai reikalingos kuo ryškesnės, didelės rezoliucijos.

– Kaip žurnalą platinate?

– Patogiausias žurnalo kelias pas skaitytoją – prenumerata. Užsisakyti žurnalą galima bet kuriame Lietuvos pašto skyriuje, redakcijoje, internetu www.post.lt. „Ateitis” taip pat pardavinėjama kai kuriuose knygynuose, bažnyčiose, platinama per ateitininkų kuopas. Kanadoje turime savo platintoją Vincą Kolyčių, už prenumeratą JAV atsakinga Laura Lapšytė, bet galima užsisakyti ir per redakciją, pakanka el. paštu zurnalas @ateitis.lt nusiųsti adresą ir į „Ateities leidybos centro” sąskaitą pervesti pinigus. Dabar prenumerata metams kainuoja 45 JAV dol. (dešimt numerių).

– Kokius ryšius palaikai su skaitytojais ir kaip juos palaikote? Kokie skyriai, straipsniai, temos susilaukia daugiausia dėmesio?

– Asmeniškai, man norėtųsi artimesnio bendravimo su skaitytojais. Iki šiol ryšys yra palaikomas laiškais, elektroninėmis žinutėmis, susitikus išgirsti, kad žmonės skaito, kai kurie ir geru žodžiu pamini. Buvo ir vienas kitas pristatymas mokyklose, bet jų tikrai per mažai. Tikimės, kad artimiausiu laiku išspręsime šį trūkumą, dabar tam rengiamės. Iki šiol redakcijoje nebuvo nė vieno etatinio darbuotojo, o pati turėdama savo tiesioginį darbą ir tik laisvalaikiu leisdama „Ateitį”, nesuspėdavau net autoriams, rėmėjams ar platintojams padėkoti. Nuo liepos mėnesio pradėjo dirbti administratorė, tad turime vilties, kad šioje srityje pasitaisysime.

– Ar palaikai ryšį su kitų laikraščių ar žurnalų redakcijomis?

– Galiu pasidžiaugti, kad turime bičiuliškų redakcijų, su kuriomis bendradarbiaujame, palaikome ryšius. Pirmiausia paminėčiau internetinį tinklalapį Bernardinai.lt. Čia galime pasidalyti informacija, paskelbti apie renginius, taip pat turime savo atskirą rubriką, kuri taip ir vadinasi „Ateitis”. Šioje rubrikoje pateikiame straipsnius, kurie galėtų būti įdomūs ne tik ateitininkams, bet ir platesniam skaitytojų ratui. Nuo liepos mėnesio mėginame sujungti ir jų leidžiamo žurnalo „Kelionė” bei „Ateities” platinimo tinklus. Draugiški santykiai su „Artuma” ir su keletu rajoninių laikraščių, manau, taip pat labai svarbu. Na, o kalbant apie užsienį, turėčiau paminėti „Draugą”, kuris pristato naujai išėjusius „Ateities” žurnalo numerius, yra atviras visoms pasiūlytoms temoms, ir „Amerikos lietuvį”, kuriam esame dėkingi už mūsų žurnalo nemokamą reklamavimą.

– Kokių naujovių įvedei nuo savo redagavimo pradžios?

– Per pastaruosius trejus metus daug kas pasikeitė žurnale. Kasmet atsiranda vis naujų rubrikų, temų. Džiugu, kad kai kurias jų pasiūlė studentai, ir patys rašo, pvz., „Tikėjimo” rubrikoje yra straipsniai apie mažai žinomus šventuosius. Be šios temos „Tikėjimo’’ rubrikoje galima rasti straipsnių bažnytinių metų temomis. Negalime ateities kurti, nežinodami savo šaknų, savo istorijos. Beveik kiekviename numeryje skaitytojai gali rasti rubrikas ,,Prisiminkime” ir „Atgal į Ateitį”. Pastarojoje iš ankstesnių „Ateities’’ numerių perspausdinami straipsniai, kurie aktualūs ir šiandien. Rubrikoje „Šiandien” – aktualios temos; „Žaidimai Dievo laukuose’’ – jaunųjų kūryba; „Susipažinkime’’ – pristatomi jauni, talentingi žmonės, kurie kalba apie krikščioniškas vertybes; „Iniciatyvos” – pristatomi pavienių žmonių, organizacijų įdomūs sumanymai; „Užsienyje” – pristatoma veikla užsienyje; „Neasdienybė” – spausdinami renginių aprašymai. Yra ir daugiau rubrikų: „Skaitykla’’, „Įspūdžiai” ir kt.

O didžiausias kiekybinis pasikeitimas, kad šiais metais esame pasiryžę išleisti dešimt numerių per metus. Anksčiau žurnalas eidavo kas ketvirtį, pernai – kas antrą mėnesį. Žurnalo apimtis – 64 puslapiai.

– Ar „Ateities” žurnalas turi ar turės savo tinklalapį? Ar galvojate spausdinti straipsnius paraleliai?

– Prieš savaitę pradėjo veikti „Ateities” tinklalapis www.zurnalas ateitis.lt. Jis dar nėra iki galo sutvarkytas, bet, tikimės, kad artimiausiu metu tai padarysime. Stengsimės, kad informacija, straipsniai būtų kuo dažniau atnaujinami. Pirmiausia dėsime informaciją ir aprašomuosius straipsnius – tai, kas greitai „sensta”, o kitus straipsnius pateiksime vėliau.

– Kokią ateitį numatai „Ateities” žurnalui? Katalikiškos spaudos?

– Tikiu, kad „Ateitis” savo šimtmečio ne tik sulauks, bet ir atjaunės, pasidarys dar aktualesnė, įvairesnė, padidės skaitytojų ratas. Visi leidiniai šį laikotarpį įvardija kaip sunkmetį, bet kadangi „Ateitis” niekad nebuvo pelninga, pasiturinti, visada buvo sunkumų užgrūdinta, tai vietoj dejonių, manome, kad turime dirbti, stengtis ir augti. Manau, kad „Ateitis” turi ateitį ir ateitis gali būti tik su „Ateitimi”.

Gaila, kad prieš keletą metų buvo nutraukta „Katalikų pasaulio”, „Sandoros”, „Žemės druskos”, „Lux”
redalaima leidyba. Vienu metu atrodė, kad liksime visai be katalikiškų žurnalų, bet dabar galime pasidžiaugti, kad „Artuma” pasiekia nemažai Lietuvos parapijų. Prieš porą metų Bernardinai.lt redakcijos pradėtas leisti žurnalas „Kelionė” skaitomas ir vertinamas ne tik tikinčiųjų, bet ir tarp ieškančiųjų kelio į Dievą. Džiaugiuosi, kad katalikiškų leidinių leidėjai ne varžosi tarpusavyje, o padeda vieni kitiems.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbino
Ramunė Kubiliūtė

R. Sopranaitė (d.) ir Jaunųjų ateitininkų sąjungos pirmininkė Laima Aleksienė Dainavoje sendraugių ateitininkų stovykloje prie jaunųjų ateitininkų stovyklos metu sukurtų koplytstulpių.