valpo

Valparaiso universiteto lietuviai studentai 1913 m. Nuotr. iš ,,Lietuvių enciklopedija”

Lietuvių studijos Valparaiso universitete

PETRAS PETRUTIS

Turimomis žiniomis, iki Pirmojo pasaulinio karo į JAV atvyko apie porą šimtų lietuvių. Beveik pusė ateivių buvo beraščiai. Nemaža dalis atvykusiųjų ėmė mokytis ir šviestis. Daugelis stvėrėsi mokslo, lankydami mūsiškių įsteigtas vakarines mokyklas. Naujai atvykusiųjų dalis buvo daugiau ar mažiau mokslą pažinusių žmonių. Jie, siekdami šviesesnio rytojaus, ėmė domėtis tolimesnio mokslo galimybėmis.

Anais laikais ne per toliausiai nuo Čikagos, Valparaiso miestelyje, Indiana valstijoje veikė mokykla, kurioje mokėsi būsimi mokyklų mokytojai, prekybininkai ir pramonininkai. 1906 m. ši mokykla jau buvo žinoma Valparaiso universiteto vardu. Tuo sykiu pasikeitė ne tik mokyklos pavadinimas, bet ir tvarka, ir taisyklės. Šiame universitete besimokantys per keletą metų galėjo baigti studijas, įsigydami mokslinį laipsnį. Beje, studijavusiems mediciną ir kitus tiksliuosius mokslus tekdavo gilinti žinias ir studijas aukštojo mokslo diplomais užbaigti kituose universitetuose.

Studentai, neturintys pakankamai lėšų, Valparaiso universitete galėjo studijuoti veltui. Tokie studentai atsilygindavo fiziniu darbu, dirbdami universitetui priklausančiame ūkyje arba čia pat veikusioje virtuvėje gamindami maistą, kuriuo maitinosi bendrabučiuose gyvenantys studentai.

Lengvai buvo išspręstas ir anglų kalbos mokėjimo klausimas. Angliškai nemokantys galėjo lankyti anglų kalbos kursus. Taip sakant, mokslo ir pragyvenimo sąlygos buvo visapusiškai priimtinos.

Valparaiso universitetu bematant susidomėjo naujieji ateiviai. Neatsiliko ir lietuviai. Teigiama, kad tūlas A. Ramanauskas, patyręs apie Valparaiso universitetą, ėmė rašinėti spaudoje, ragindamas tautiečius pasinaudoti palankiomis sąlygomis.

Turimais duomenimis, 1915– 1918 metais Valparaiso universitetą lankė apie 1,000 lietuvių vyrų ir moterų, bendras studentų skaičius universitete siekė 6,000.

1910 m. Valparaiso universitete veikė 25 katedros, dirbo 19 profesorių, universiteto bendrabučiuose gyveno apie 600 studentų. Lietuviai pasižymėjo veiklumu. Pvz., buvo įsteigta Lietuvių literatūros draugija. Buvo nutarta, kad draugijai gali priklausyti ir gerai sugyventi visų pakraipų studentai. Tolerancija įsigyveno ne tik draugijoje, bet ir studentų susirinkimuose, kuriuose būdavo skaitomos lietuvių spaudos apžvalgos. Susirinkimuose taipogi būdavo nagrinėjami svarbesnieji pasaulio įvykiai. Studentas B. K. Balutis išsirūpino iš universiteto vadovybės lietuvių kalbos kursus. Buvo dėstoma lietuvių kalba, gramatika, sintaksė bei lietuvių literatūra.

Dėstė Pranas  Smilgevičius, B. K. Balutis, Adomas Juška, Steponas Biežis, Kazys Vidikas, Anicetas Linkus, A. Tylys, Petras Daužvardis, Z. Vitkauskas ir kt. Dėstytojai gaudavo šiokį tokį atlyginimą.

Universiteto patalpose buvo įsteigta skaitykla. Knygų leidyklos ir laikraščių redakcijos veltui siuntinėdavo savo leidinius. Skaitykla turėjo 1,731 knygų. Taipogi veikė studentų draugijos: Tėvynės mylėtojų, Susivienijimas lietuvių Amerikoje, Lietuvių socialistų kuopa, Katalikų susivienijimo kuopa, Kudirkos muzikališka draugystė, veikė ir studentų dainininkų grupė (kvartetas), kuris koncertuodavo ne tik universitete.

Valparaisiečiai aktyviai reiškėsi lietuvių visuomenėje. Studentai važinėdavo sakydami prakalbas, platindavo lietuviškus laikraščius ir knygas, kviesdavosi paskaitininkus iš Čikagos ir kitų vietovių. Keletą kartų studentija susilaukė piniginės paramos – iš SLA ir kitų organizacijų.

1907 m. universiteto studentai išleido „Jaunimo sapną”, o vėliau „Moksleivių kelią”. Tais pačiais metais pirmą kartą viešai pasirodė studentų dramos grupė. 1910 m. užsimezgė ryšiai su Lietuvos „Aušrine”.

Yra žinoma, kad iš Valparaiso studentų išaugo 11 katalikų kunigų. B. K. Balutis ir Petras Daužvardis tapo diplomatais, K. Augustas ir Pr. Gudas – laikraščių redaktoriais, V. Širvidas, A. Tulys, A. Zolpis, Z. Vitkauskas – rašytojas, keletas valpa
raisiečių tapo gydytojais, odontologais, optometristais. Daugelis kitų įsigijo kitokias vertingas profesijas.

Valparaiso universitete išaugo nemažai sėkminga veikla pasižymėjusių profesionalų ir visuomenės darbuotojų. Šiame universitete išsimokslino nemažai būsimų lietuvių organizacijų darbuotojų. Jų vardai pirmauja JAV lietuvių istorijos lapuose.

P. S. Naudotasi LTSC archyvuose sukaupta medžiaga.