Bendra kursų dalyvių nuotrauka.


Gen. konsulas New York apsilankė Lituanistinių
mokyklų mokytojų tobulinimo kursuose


Lietuvos generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas rugpjūčio 8–9 d. lankėsi JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos surengtuose lituanistinių mokyklų mokytojų tobulinimo kursuose „Palikime pėdsaką”, kurie rugpjūčio 4–11 d. vyko Dainavos stovyklavietėje, Manchester, Michigan valstijoje. Kursuose dalyvavo daugiau kaip 50 mokyklų vedėjų bei mokytojų iš įvairių JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų, jiems vadovavo bei jų programą koordinavo JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė.

Sveikindamas kursų dalyvius, generalinis konsulas dėkojo jiems už entuziazmą, ryžtą ir pasiaukojimą – savybes, kurių dėka lituanistinės mokyklėlės yra tie tikrieji lietuviškos pasaulėjautos ir bendražmogiškųjų vertybių formavimosi namai. „Namai, kuriuose mūsų vaikams ugdoma pagarba savajai Bendruomenei, Tautai ir mūsų visų Tėvynei Lietuvai. Tęskite, Mielieji, šį kilnų darbą ir ateityje. Ugdykite mūsų jaunąją kartą, puoselėkite lietuvišką žodį, lietuviškas tradicijas bei vertybes, švęskite su vaikais ir anūkais lietuviškas šventes. Nes būtent tai jiems taps tvirtu pamatu, pradedant eiti lietuviškuoju gyvenimo keliu”, – kalbėjo V. Sarapinas.  

Nuo šių metų pradžios paramos lituanistiniam švietimui užsienyje funkcija iš Užsienio reikalų ministerijos perduota Švietimo ir mokslo ministerijai, kuri nuo šiol organizuos Lietuvoje lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, pagal galimybes aprūpins mokyklas įvairiomis mokymo priemonėmis bei tautine atributika. V. Sarapinas pabrėžė, kad tai jokiu būdu nereiškia, jog Lietuvos ambasados Washington ir Ottawa bei generaliniai konsulatai Čikagoje ir New York nusigręš nuo lituanistinių mokyklų rūpesčių bei problemų, pažadėdamas išlaikyti glaudų bendradarbiavimą ir ateityje.

Kursų dalyvius taip pat sveikino Lietuvos garbės konsulas Michigan valstijoje Algis Zaparackas, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė. Bendro susitikimo metu aptarti dalyvavimo „Globalios Lietuvos” programoje, informacinės sklaidos apie lituanistinių mokyklų veiklą, jų sklandaus dialogo su Lietuvos valstybinėmis institucijomis užtikrinimo klausimai. „Iš Lietuvos institucijų prašome ne pinigų, o bendradarbiavimo ir intelektualinės pagalbos”, – sakė Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos vedėja Neila Baumilienė.

Gen. konsulato New York  info ir nuotraukosIš kairės: Dr. Vinco Kudirkos lituanistinės mokyklos (Elizabeth, NJ) vedėja Daina Petkevičienė, Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos (Long Island, NY) vedėja Neila Baumilienė, generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas ir V. Krėvės lituanistinės mokyklos (Philadelphia, PA) vedėja Irina Brusokienė.


Diskusijos 
metu.