fondo

Rimvydas Tamošiūnas iš Pittsford, NY prie Lietuvių Fondo stalo XI Dainų šventės mugėje Toronto mieste teikia lankytojams informaciją, o vaikams dovanoja LF išleistą spalvojimo knygutę. Mariaus Kasniūno nuotr.

Lietuvių Fondo mįslė: 10-20-50


DALĖ LUKIENĖ

Ką reiškia šie skaičiai? Tai mįslė, kurią pamėginsiu įminti. Ši mįslė yra susijusi su lietuvių kilmės gyventojais Amerikoje.

Visi esame šiais metais gavę JAV valdžios kas dešimt metų daromos gyventojų apklausos anketą, kurią turėjome užpildyti. Tačiau šioje 2010 metų anketoje nebuvo klausiama apie mūsų etninę kilmę, o tik bendrai paklausta apie rasę, šiek tiek domėtasi Pietų Amerikos ispaniškos kilmės statistika. Pasidarė įdomu, kodėl šiuo metu JAV valdžiai nėra įdomu, kokios kilmės žmonės šiame krašte gyvena. Taip pat pagalvojau, kad 2010 metų apklausa nebesurinks duomenų apie tai, kiek lietuvių kilmės žmonių dabar gyvena JAV. Parūpo patikrinti ankstesnius duomenis – būtent 1990  ir 2000 metų JAV gyvenančių žmonių apklausose paskelbtą etninės kilmės statistiką.

Susiradau internete ,,US Census Bureau” svetainę. Nebuvo lengva surasti ieškomą statistiką, bet pagaliau po antrašte „Ancestry: 2000” radau, ko ieškojau. Sužinojau, kad 2000 metais iš viso buvo surašyti 281,421.906 JAV gyvenantys asmenys (32,712.033 daugiau negu 1990 metais). Iš jų net 80.1 proc. pasisakė savo etninę kilmę. Mano nuostabai, remiantis tais duomenimis, Amerikoje vyrauja vokiečių kilmės asmenys, kurie sudaro net 15.2 proc. visų gyventojų. Airių kilmės yra 10.8 proc., afroamerikiečių – 8.89 proc., anglų – 8.7 proc., meksikiečių – 6.5 proc. ir t.t. Tačiau įdomiau buvo pasižiūrėti į kitą pateiktą lentelę, kurioje surašytos 92 tautybės, Amerikoje turinčios daugiau nei 100,000 tos kilmės gyventojų.

Lentelėje suradau lietuvius. Įdomu, kad 1990 metais 811,865 asmenys pasisakė esantys lietuvių kilmės, tačiau 2000 metais tokių buvo tik 659,992.  Vadinasi, per 10 metų lietuvių kilmės žmonių, gyvenančių Amerikoje, sumažėjo 151,873. O kiek dabar, 2010 metais, yra lietuvių Amerikoje? Tokios statistikos neradau.

Pasidarė įdomu patikrinti Lietuvos gyventojų statistikos departamente, kiek per paskutiniuosius 10 metų emigravo asmenų į JAV. Internete susiradau kelias duomenų lenteles su jomis nurodytu asmenų skaičiumi, kurie nuo 2004 iki 2009 metų  yra deklaravę apie savo išvažiavimą iš šalies. Iš viso tokių per minėtus 6 metus buvo 107,208, iš jų į JAV atvyko 11,783 asmenys. Tačiau šalia deklaravusių lietuvių yra ir savo išvykimo nedeklaravusiųjų, kurių per tą patį laikotarpį išvyko 97,000. Bendrai paėmus, apskaičiavau, kad į JAV per paskutiniuosius 10 metų galėjo atvykti daugiau nei 30,000 lietuvių. Sudėjus per paskutinius 10 metų iš Lietuvos išvažiavusių į JAV skaičių ir Amerikos valdžios 2000 metų surašymo duomenis apie lietuvius, galime sakyti, kad šiuo metu JAV gyvena apie 700,000 lietuvių kilmės žmonių.

Kiek iš jų aktyviai dalyvauja lietuviškuose renginiuose ar prisideda prie lietuviško kultūrinio gyvenimo, nėra aišku. Norėtųsi, kad nors dalis jų prisidėtų prie lietuviškos tapatybės ir savos kalbos išlaikymo, švietėjiškos bei kultūrinės veiklos. Tame 700,000 skaičiuje, manau, turėtų būti labai daug kūrybinio ir visuomeninio potencialo, tačiau kaip juos surasti, pasiekti ir įtraukti į  sąmoningą veiklą?
* * *

Mūsų lietuviškose organizacijose dažnai metai iš metų dirba tie patys žmonės, nes neatsiranda ar gal nepasiekiame tų, kurie norėtų ar galėtų  juos pakeisti. Yra geras lietuviškas posakis, kad nauja šluota geriau šluoja. Manau, kad atėję nauji, kūrybingi žmonės į mūsų organizacijų veiklą atneštų naujos energijos ir ją paremtų. Veikia lituanistinės šeštadieninės mokyklos, mokslinės įstaigos, kultūros centrai su bibliotekomis ir archyvais, galerijomis, ruošiami įvairūs renginiai. Veikia ir Lietuvių Opera Čikagoje, visur yra susibūrę chorai, tautinių šokių grupės, teatro sambūriai, sporto klubai, jaunimo organizacijos ir stovyklos, moterų organizacijos, lietuviškos parapijos, ruošiami seminarai ir suvažiavimai. Veikia JAV Lietuvių Bendruomenė, visoje Amerikoje įsteigusi daugiau nei 60 LB apylinkių, kurios stengiasi įtraukti visus lietuvius į tautinį vienetą ryšiui palaikyti, sudarydama sąlygas bendrauti, šviestis ir užsiimti įvairia visuomenine veikla. Kad ta lietuviška veikla čia esant toli nuo savo šaknų vyktų, reikia lėšų. Yra tiesiog fantastiška, kiek Amerikoje yra sudėta energijos ir talento į lietuvybės išlaikymo darbą, kiek parašyta ir išleista knygų, kiek spaudos, kūrybingumo ir komunikacijos bei bendravimo šaltinių sukurta, siekiant išlaikyti lietuvišką tapatybę išeivijoje.

Aišku, visa ta veikla reikalauja ne tik visuomeniškai nusiteikusių asmenų, bet ir finansinės paramos. Tam ir buvo įsteigtas Lietuvių Fondas (LF), kurio tikslas ir buvo išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tačiau LF negalės to tikslo pasiekti, jei jo galimybės neaugs kartu su paramos reikalavimais.

LF šiuo metu, kaip ir kasmet, skelbia naujų narių vajų. Kiekvieno asmens auka LF yra įnašas ne tik į Fondo didesnės paramos galimybes, bet ir aukojančio asmens pilną narystę Fonde. Asmuo ar organizacija, paaukojusi 100 dol., tampa balsavimo teisę turinčiu nariu. Kas metai vyksta Fondo suvažiavimai, kurių metu teikiama ataskaita, nariai renka LF tarybos narius. Tad būnant Fondo nariu suteikiama privilegija turėti balsą renkant Fondo vadovybę. Ypač kviečiamos jaunos šeimos tapti   Fondo nariais, nes tai yra jų lietuviškos veiklos paramos šaltinis ateityje. Daugiau žinių apie LF ir narystę rasite tinklalapyje www.lithuanianfoundation.org arba skambinant į Fondo raštinę tel. 630-257-1616 arba rašant administracijai adresu: admin@lithfund.org.

* * *

Kodėl LF ateitį planuoja skaičiais – 10-20-50? Šią mislę gal kai kas jau ir įminė. Skaičius 10 reiškia, kad siekiama surinkti 10,000 narių. Šiuo metu LF jau yra daugiau nei 8,000 narių, todėl tai nėra neįmanomas dalykas, ypač žinant, kiek daug lietuvių gyvena Amerikoje. Saičius 20 reiškia, kad siekiama surinkti 20 milijonų dol. Tai  irgi nėra neįmanoma suma, nes jau  dabar yra suaukota daugiau nei 18 milijonų dol. O skaičius 50 reiškia, kad 2012 metais LF švęs savo 50 metų sukaktį. Taigi, 50 metų sukakties proga jis siekia turėti 10,000 narių, kurie  paaukotų rekordinę 20 milijonų dol. indėlių sumą. Visa tai įmanoma, jei bent keli procentai Amerikoje gyvenančių lietuvių kilmės asmenų taptų LF nariais. Įsivaizduokite, jei 10,000 lietuvių kas metai paukotų po 100 dol., tai per dvejus metus iki 2012 metų susidarytų reikalinga 2,000.000 dol. suma.

LF paramą teikia iš gautų investicinių pajamų, neliesdamas suaukotų indėlių. Žinant, kiek daug lietuvių gyvena Amerikoje, manau, užsibrėžtus tikslus įmanoma įvykdyti. Tai nėra tik sapnas, o tikra galimybė. Reikia tik 10-20-50.

LF jau yra išmokėjęs daugiau nei  14 mln. dol. paramos, siekiant paten-kinti vis daugiau į juos paramos besikreipiančių asmenų ir organizacijų  prašymų. Jis yra parėmęs šimtus studentų stipendijomis. Neturint Amerikoje kitų galimybių lietuviams turėti savo biudžetinę įstaigą, kuri kas metai skirtų lietuviškai veiklai paramą, LF tampa tokiu paramos šaltiniu, todėl yra ne tik verta, bet ir būtina jį išlaikyti ir remti visomis savo išgalėmis.