zalg

Jono Kuprio nuotraukos

Vasaros šventėje paminėtas Žalgirio mūšis

LORETA TIMUKIENĖ

Nors praėjusio sekmadienio, rugpjūčio 8 d., rytą apniukęs dangus nežadėjo gero oro, į Pasaulio lietuvių centro sodelį po vieną ir būreliais rinkosi žmonės. Čia juos sukvietė JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygarda kartu su Šiaurės   Amerikos lietuvių studentų sąjunga (ŠALSS) ir JAV lietuvių jaunimo sąjunga (LJS). Šventėje talkino ir JAV LB Naperville, Lemonto, East Chicago, Marquette Park ir Brighton Park apylinkių pirmininkai bei aktyvas, JAV LB XIX Tarybos nariai.

Joje dalyvavo garbingi svečiai – Lietuvos Respublikos (LR) generalinio konsulato Čikagoje trečiasis sekretorius Ramūnas Loda,  Lenkijos Respublikos konsulato Čikagoje generalinio konsulo pavaduotojas Robert Rusiecki su žmona Monika, LR garbės konsulas Floridoje Stanley Balzekas, Jr., JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė Marija Remienė, ŠALSS pirmininkas ir Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT’o) direktorius Paulius Vertelka, JAV LJS pirmininkė Austėja Kaveckaitė. Susirinkusius pasveikino JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Irena Vilimienė. Ji priminė garbingą mūsų šalies praeitį: ,,1410 m. liepos 15 d. netoli Tanenbergo ir Griunvaldo vykęs mūšis tarp Teutono ordino ir jungtinių LDK bei Lenkijos karalystės pajėgų buvo vienas didžiausių Viduramžių riterių kariuomenių mūšių. Lietuvių-lenkų pusėje kovėsi samdytos totorių, moldavų, čekų, rusų, moravų pajėgos. Mūšio metu kryžiuočiai buvo visiškai sutriuškinti, ordino galybė baigėsi, o Lietuvos ir Lenkijos valstybės, kaip teigia istoriniai šaltiniai, tapo Europos didžiausiomis valstybėmis.”

Pergalingai aidint būgnų ir pučiamųjų instrumentų garsams, Šaulių rinktinės vėliavininkų vedami atžygiavo garbūs svečiai iš amžių glūdumos – Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas su žmona Julijona, Alšėnų kunigaikštyte, vyriausias Lietuvos valdovas bei Lenkijos karalius Jogaila su karaliene Jadvyga (teatro sambūrio ,,Žaltvykslė” aktoriai). Nugalėtojams šoko vaidilutės (šokių studijos ,,Dance Duo” šokėjos, vadovaujamos Sandros Krumhorn), grojo liaudies muzikos ansamblio ,,Gabija” skudutininkai (vadovė Genė Razumienė),  dainavo mažoji dainininkė Agnė Giedraitytė, savo eiles skaitė Vilija Vakarytė. Šventėje dalyvavo ir broliškų tautų atstovai, kurių ainiai anuo metu petys petin su lietuviais kovojo prieš kryžiuočius, – litvakų palikuonis Emanuel Marman ir mongolųtotorių sąjungos atstovas Tuma  Magnat.

Po šventinės programos, kurią vedė Algimantas Barniškis, visi patraukė prie neseniai pastatyto paminklo, skirto Žalgirio mūšiui. Paminklas, kurio autorius ir kūrėjas Romualdas Povilaitis, buvo iškilmingai atidengtas ir tėvo Antano Saulaičio pašventintas. Prie paminklo padėtas ir iš Griunvaldo lauko atvežtas akmuo.

Susirinkusieji galėjo pasmaguriauti gardumynų – juos šįkart gamino Vanda ir Algis Morkūnai, paragauti alučio ir kitų gaivių gėrimų, atsigaivinti lietuviškais ledais. Šventės dalyviai džiaugėsi ne tik vėl pasirodžiusia saule, bet ir vertingais loterijos laimėjimais, kuriuos paruošė apylinkių žmonės, restoranas ,,Europian Cafe”, bendrovė ,,Food Depot International” savaitraštis ,,Amerikos lietuvis” ir dienraštis ,,Draugas”.


Na, o tie, kam nepritrūko gero ūpo ir energijos, galėjo smagiai pasišokti, nusifotografuoti, pabūti su draugais.z

z


z

z

z

z

z

z

z

zalt

z

zalt

z

Tęsinys: Žalgirio mūšio paminklo atidengimas