Vis gausėjantis Dallas lietuvių telkinys.

Šiek tiek apie JAV LB Dallas apylinkę

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Tolimoje Texas valstijoje (žvelgiant iš Rytinio pakraščio) gyvena daug lietuvių, besiburiančių apie didesnius šios valstijos miestus. Pati didžiausia ir gausiausia Lietuvių Bendruomenės narių skaičiumi yra Houston apylinkė. Viena iš senesnių apylinkių yra San Antonio. Bet lietuviai noriai buriasi ir apie valstijos sostinę Austin. Gal kada išgirsime ir apie jų norą susitelkti į vieną branduolį. Dar viena apylinkė, subūrusi aplink Dallas miestą ir jo apylinkes gyvenančius lietuvius, yra Dallas apylinkė (daugiau informacijos apie Texas lietuvių veiklą rasite internetiniame Texas lietuvių forume).

Labai apsidžiaugiau gavusi Dallas lietuvių kvietimą dalyvauti jų metiniame susitikimepiknike. Prieš dvejus
metus įsikūrusi apylinkė gražiai ir sutartinai dirba, vadovaujama vyresnės kartos atstovo Kęstučio Truškūno. Ši nedidelė (aktyvių žmonių yra apie 50) apylinkė į šiemetinę JAV LB XX Tarybą turėjo iškėlusi net tris kandidatus, pasiryžusius tapti naujos Tarybos nariais. Į Tarybą pateko Aušra LaurušaitėKromelis, buvusi Dallas apylinkės narė, dėl darbo persikėlusi gyventi į Houston apylinkę.

Gražiai dirba Dallas lietuvių šeštadieninė mokyklėlė „Varpelis”, kuriai vadovauja Živilė Symeonidis. Nors mokyklėlę lanko tik 10 vaikų, apylinkės valdyba tiki, kad jų tikrai padaugės ateinančiais metais, nes yra nemažai jaunų šeimų.

Su gerbiamu Kęstučiu glaudžiai palaikome ryšius nuo pat jo vadovaujamos apylinkės įkūrimo. Kęstutis Truškūnas – vienintelis vyresnės kartos atstovas valdyboje, visi kiti yra trečiabangiai, labai norintys prisidėti prie lietuvybės išlaikymo Texas valstijoje.

Penktadienį vakare įvyko Dallas apylinkės valdybos narių susitikimas. Apylinkė, kaip ir daugelis mūsų LB telkinių, neturi savo patalpų, tad renginiai vyksta išnuomotose patalpose arba parkuose. Pasisekė mokyklėlei „Varpelis”, kuri įsikūrė pačiame Dallas, turinčiame 9 milijonus gyventojų, centre, banko patalpose. Scot Heft, didelis lietuvybės puoselėtojas, pasiūlė mokyklėlei ar LB susirinkimams savo vadovaujamo banko atsargines patalpas. Pats Scot aštuonerius metus gyveno Lietuvoje, išmoko kalbėti lietuviškai ir, aiš ku, gražią lietuvaitę ten sutiko. Dabar puiki šeima augina tris sūnus, kurie taip pat yra „Varpelio” auklėtiniai.

Smagu buvo piknike susitikti ir pabendrauti su Vilija Jakubauskaite ir jos vyru, su V. A. Paškauskais, Erika Snytkin ir jos vaikučiais Daniel ir Emma, su Robertu Seku, Ramona, Kęstučio Truškūno žmona, kuri puikiai kepa lietuvišką kugelį, Virginija ir Scot Heft ir kitais. Labai norėjau sutikti Ramūną Petraitį ir paspausti šiam šauniam vyrui ranką – jis jau kelinti metai iš eilės atveža jaunus krepšinio mėgėjus į ŠALFASS rengiamus krepšinio turnyrus, globoja jaunus krepšininkus, rodydamas jiems pavyzdį, kad lietuviai gali vienytis, gali likti ištikimi krepšiniui ir čia, Amerikoje.

Neatsistebėjau mokytojos Živilės Symeonidis sumanumu ir noru dirbti su vaikais. Taip jau sutapo, kad, viešėdama Dallas, dalyvavau ir pačiame mokyklėlės mokslo metų uždaryme. Nors keletas vaikų jau buvo išvykę į Lietuvą, berniukai, kurie dalyvavo mokyklėlės užbaigimo šventėje, rašė diktantą, atsakinėjo į viktorinos klausimus. Buvo smagu matyti, kaip Amerikoje gimę vaikai rašo Lietuvos kunigaikščių vardus, ką jie žino apie Trakų pilį. Visi vaikai už puikų mokymąsi gavo dovanėles.

Kaip pasakojo Dallas apylinkės pirmininkas Truškūnas, jų apylinkė ruošia tris didesnius lietuvių susibūrimussusitikimus: Kūčių vakarienę, Vasario 16-ąją ir, aišku, vasaros pikniką. Šiais metais jie turės dar vieną susitikimą Vėlinių metu – Texas lietuviai iš visų apylinkių ir telkinių vyks į šalia, prie San Antonio miesto, esančias lietuviškas kapines, kur palaidoti pirmieji lietuviai. Jau sudarytas kapinių tvarkymo komitetas. Kęstutis sako, jog labai svarbu parodyti jauniems žmonėms, kaip mes gerbiame savo tautiečius ir kaip svarbu juos atsiminti.

Truškūnas, nepaisant garbingo amžiaus, yra pilnas energijos ir sumanymų. Prieš metus jis surado lietuvių kilmės lietuvius, juos subūrė į „Lithuanian Heritage” klubą. Šiandien jam priklauso 20–40 žmonių. Šio klubo nariai, pasakoja įkūrėjas, domisi Lietuva, tęsia lietuviškas tradicijas, stengiasi kuo daugiau kalbėti lietuviškai.

Tikrai niekas nepaneigs, kad mūsų gyvenime didelę reikšmę turi pažintys. Manau, kad ir Lietuvių Bendruomenėje asmeninis ryšys niekada neprilygs bendravimui elektroniniu paštu. Tokie šilti ir nuoširdūs susitikimai su mūsų tautiečiais tik sustiprina mūsų organizacijos gretas.

Džiaugiuosi, kad teko aplankyti karštos saulės nepabūgusius lietuvaičius Dallas ir dar kartą įsitikinti, kad, kur begyventume – Texas, Alaska ar Čikagoje, Lietuvių Bendruomenės kertiniai uždaviniai – švietimas, lietuvių tautos tradicijos ir kultūra – nepraras savo svarbos.


Apylinkės pirmininkas Kęstutis Truškūnas.
Piknike ne tik linksmintasi, bet ir rimti reikalai aptarti.

Živilės Symeonidis nuotraukos