Dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės organizacinio komiteto pirmininkas Kastytis Giedraitis (d.) ir meno vadovas Darius Polikaitis

Padainuosime dainų dainelę

Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei besiruošiant

Netruks prabėgti porą metų ir į jubiliejinę, dešimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę iš visų JAV pakraščių bei Kanados rinksis balsingi lietuviai. Šventė vyks Čikagoje. Apie pasiruošimą jai su organizacinio komiteto vadovais Kastyčiu Giedraičiu ir Darium Polikaičiu kalbasi Loreta Timukienė.

Nuo  1956 metų Šiaurės Amerikoje vyko devynios lietuvių dainų šventės, septynios iš jų – Čikagoje. Kodėl būtent Vėjų mieste dažniausiai renkasi mūsų dainorėliai?

Didelę dalį būsimos šventės organizacinio komiteto sudaro detroitiškiai. Tikėjomės, kad 2015 metais šventė vyks Detroito/Ann Arbor apylinkėje, tačiau su keliais universitetais nepavykus susitarti dėl salės, grįžome prie minties, kad geriausiai šventę bus rengti Čikagoje. Be to, turime galvoti apie žiūrovus – tikimės, kad Čikagoje jų sulauksime gausybės! Šventė planuojama University of Illinois at Chicago (UIC), miesto centre, jau tariamės su kelių viešbučių atstovais dėl šventės  dalyvių  apgyvendinimo. 

Visas dainų šventes globojo JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės, nors pačią pirmąją, su Bendruomenės pagalba, rengė Amerikos Lietuvių Romos katalikų vargonininkų sąjunga. Kaip šįkart Bendruomenė prisidės prie šventės rengimo?

Lietuvių Bendruomenės (LB) pagalba nepaprastai svarbi! LB prisidės ir finansiškai, ir skleidžiant informaciją.

Ankstesnių švenčių programų pagrindą sudarė liaudies dainos. Ar jau žinoma, kokie kūriniai bus atliekami šįkart?

Dainų šventės antrašte pasirinkome ,,Padainuosim dainų dainelę” –  tai citata iš M. K. Čiurlionio labai mėgstamos lietuvių liaudies dainos. Paskatinti šios senovinės dainos žodžių, tą popietę ,,atdarysim dainų skrynelę, paleisim [dainelę] į liustelį” (t. y. paleisime ją į laisvę). Kviesime tiek dainininkus, tiek klausytojus pasirausti lietuviškų dainų ,,skrynioje”, pajusti jos įvairiapusiškas ir per metus besikeičiančias  formas. Norėtų-si šventėje rasti vietos kuo įvairesnei muzikai, įtraukiant ir senovines liaudies dainas, ir lietuvišką chorinę klasiką, ir šiuolaikinius kūrinius, net muzikines formas, kurios tradiciškai nesusijusios su choru, pvz. džiazą, roką, rap/hip-hopą. Beje, 2015 metais švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, tad skirsime dėmesio ir dainuojančiai revoliucijai. Repertuaras ir šventės scenarijus jau kuriami, projektas pamažu juda į priekį.

Kur bus galima rasti informacijos apie būsimą šventę?

Planuojame pateikti visą informaciją šventės internetinėje svetainėje: dainusvente.org, apie pasiruošimą šventei bus rašoma spaudoje. Jau sudarytas organizacinis komitetas, kuriame Rasa Karvelienė užima vicepirmininkės pareigas, iždininke išrinkta Audra Kasputytė-Copes, Vytas Čuplinskas yra  atsakingas už šventės tinklalapį,  dr. Audrius Polikaitis – už aukas, Loreta Timukienė rūpinsis ryšiais su spauda, Paulius Jankus –  šventės leidiniu, o Gytis Mikulionis – dalyvių ir svečių nakvynės bei viešbučio reikalais.

2014 metais Lietuvoje vyks Pasaulio lietuvių dainų šventė. Ar suspės ten dalyvausiantys chorai pasiruošti 2015 m. dainų šventei?

Norintys dalyvauti ir 2014 metų Pasaulio lietuvių dainų šventėje, ir 2015 metų Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje tikrai suspės pasiruošti. Tikimės, kad 2015 metų šventės repertuaras bus beveik numatytas iki 2013 metų pabaigos, t. y. likus metams su puse prieš šventę. O chorai jau šiandien gali parsisiųsti Pasaulio lietuvių dainų šventės repertuarą iš Lietuvos liaudies kultūros centro internetinės svetainės. Taigi chorams iš anksto susigriebus, tikrai bus pakankamai laiko pasiruošti, ypač jeigu pasistengs abiejų švenčių repertuarą įtraukti į savo metinę veiklą. Be to, siekiame į Šiaurės Amerikos dainų šventės repertuarą įtraukti ir dalį Pasaulio lietuvių dainų šventės repertuaro, tokiu būdu šiek tiek sumažindami krūvį abiejuose renginiuose dalyvausiantiems kolektyvams.

Dar norime paminėti, kad nepaliksime nuošaly ir lituanistinių mokyklų! Skatinsime visas Šiaurės Amerikos lituanistines mokyklas gausiai dalyvauti šventėje. Viliamės, kad tų mokyklų mokiniams parinksime tinkamą ir patrauklų repertuarą.

Devintoje dainų šventėje Toronte 2010 m. dalyvavo chorai beveik iš kiekvienos Amerikos Valstijos, taip pat iš Kanados, Airijos, Anglijos ir Lietuvos, susirinko daugiau nei 60 kolektyvų ir apie 1,000 atlikėjų. Kaip manote, ar pavyks sumušti rekordą?

Tikimės, kad dalyvių skaičius bus panašus, jeigu ne didesnis! Nors nesiekiame rekordo, tačiau planuojame kviesti dalyvius iš visų pasaulio kampų!

Kiek pagalbininkų turite, kokie darbai laukia?

Repertuaro komisija jau veikia, joje dalyvauja net aštuoni nariai, chorvedžiai iš visų Šiaurės Amerikos kampelių – Ilona Babinskienė (Philadelphia), Deimantė Grigutienė (Toronto), Rita Kliorienė (Cleveland), Saulius Kliorys (Cleveland), Birutė Mockienė (New Jersey), Dainius Vaičekonis (Seattle), Dalia Viskontienė (Toronto) ir Darius Polikaitis (Čikaga). Kūrybinės grupės branduolys taip pat buriasi – didelį vaidmenį lig šiol atlieka Čikagoje gyvenantis menininkas, visuomenei gerai pažįstamas Vytas Čuplinskas. Organizacinio komiteto narių skaičius taip pat po truputį auga. Netolimoje ateityje talkininkų būrys sparčiai gausės, nes darbų tikrai yra labai daug!

Loreta Timukienė – JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė informacijai.


Pirmoji JAV ir Kanados dainų šventė vyko Čikagoje 1956 m. liepos 1 d., joje dalyvavo 1,200 dainininkų. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvo nuotr.

.