Įstatyminė Seimo rinkimų tvarka

ANTANAS DUNDZILA

Daug kam jau įkyrėjo nuo metų pradžios JAV žiniasklaidoje pumpuojamos rudens rinkimų į prezidentus temos. Tai patvirtina kad ir tokia spaudoje matyta karikatūra. Aludėje – du TV ekranai. Viename rodoma olimpiados pradžia, kitame – apie rinkimus. Olimpiados žiūrovas šaukia: ,,Let the games begin!”. Baro patarnautojas stebi JAV priešrinkiminę propagandą ir keiksnodamas murma: ,,Let the games end!”

JAV lietuviams čia nėra ko nusiminti, nes stovime ir rinkimų Lietuvoje angoje – š. m. spalio 14 d. bus renkamas naujas Seimas. JAV priešrinkiminio dūzgimo išvargintiems Lietuvos rinkimai atrodys kitaip, nes ten priešrinkiminis klegesys skirsis nuo amerikietiškojo ir truks tik mėnesį.

Aišku, Lietuvoje rinkimams ruošiamasi ir anksčiau. Jau kuris laikas plinta žinios, gandai ir spėliojimai apie visokias rinkimines kombinacijas. Savo ruožtu Lietuvos Respublikos ambasada JAV liepos mėnesį paskleidė informaciją apie balsavimo tvarką JAV gyvenantiems Lietuvos piliečiams. Rinkimų tema keli straipsniai paskelbti ,,Drauge”. Bus ne tik įdomu, bet ir svarbu, žinant, kad Lietuva – parlamentinė valstybė. Sporto žiūrovai paprastai bent suvokia rungtynių taisykles. Rinkimai – irgi savotiškos rungtynės. Todėl turintiems teisę balsuoti Lietuvos rinkimuose ar tik besidomintiems jais, dera šiek tiek geriau pažinti ir LR Seimo rinkimų tvarką.

Rinkimus organizuoja ir vykdo LR Vyriausioji rinkimų komisija pagal 1992 m. išleistą ir daug kartų papildytą Seimo rinkimų įstatymą. Seimą sudaro 141 narys. Rinkimų tikslu Lietuva yra padalinta į 71 vienmandatę apygardą, išrenkančią po vieną Seimo narį, ir vieną visai Lietuvai, vadinamą daugiamandate, kurioje renkama 70 Seimo narių. Įstatymo 66 straipsnis nusako rinkėjo teisę balsuoti už vieną kandidatą vienmandatiniame ir už penkis daugiamandatiniame sąraše.

Išeivijai svarbu ar bent įdomu, kaip bus įskaičiuoti mūsų balsai. Įstatymo 33 straipsnis labai aiškus: ,,Kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į tos vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikos Seimas.” Atseit rinkimų vienmandatėje dalyje balsuosime taip, lyg gyventume Vilniuje, Naujamiesčio rinkimų apygardoje Nr. 1. Savaime suprantama, visi balsuosime ir daugiamandatės apygardos sąraše.

Apart įstatyme numatytų išimčių, vienmandatėje apygardoje balsuoja tik tos apygardos gyventojai. Išrinktu laikomas tas kandidatas(ė), kuri(s) surenka daugiau kaip pusę balsų. Jei tai neįvyksta, per dvi savaites apygardoje vykdomas pakartotinis balsavimas, kuriame renkamas vienas iš dviejų, anksčiau daugiausiai balsų gavusių kandidatų. Kandidatus kelia partijos, bet kandidatuoti gali ir šiaip piliečiai, surinkę tūkstantį apygardoje gyvenančiųjų parašų.

Daugiamandatėje apygardoje balsuojama už partiją, o išrinktų partijos narių skaičių nustato už sąrašą atiduotų balsų proporcija. Norint Seime turėti nors vieną narį, partijai reikia surinkti bent 5 proc. balsų. Kandidatų sąrašus sudaro vien partijos pagal jų pačių nustatytą kandidatų eilę. Pvz., jau žinoma, kad konservatorių (Tėvynės sąjungos) sąraše pirmuoju eis dabartinis ministras pirmininkas, partijai vadovaujantis Andrius Kubilius, antroji vieta skirta Seimo pirmininkei Irenai Degutienei ir t. t.

Kelios partijos gali apjungti savo kandidatų sąrašus ir rinkiminėje komisijoje registruotis naujai pasirinktu bendru vardu. Įdomu ir pašaliniam keista, kad tas pats kandidatas gali kandidatuoti ir vienmandatėje, ir daugiamandatėje apygardoje. Balsavimas už kandidatą vienmandatiniame sąraše yra savaime suprantamas – jame reikia pažymėti norimą kandidatą. Daugiamandatiniame sąraše iš pasirinktos vienos partijos sąrašo pažymimi ne daugiau nei penki jos kandidatai. Taip priduodamas svoris ,,pirmumo balsams”, vėliau naudojamiems išvedant galutinius rezultatus. Kitų įstatyminių plonybių ir gana sudėtingos balsų skaičiavimo aritmetikos čia neliečiu (tai ne rinkėjo pareiga, bet komisijų darbas).

Seimo nariai renkami ketveriems metams, ,,remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu”, skaitome Konstitucijoje. Nario priesaika yra nusakyta Seimo statute: ,,Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas(-a) Lietuvos Respublikai; prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!” Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio.

Daugiau duomenų apie Seimo rinkimus teikia LR ambasada JAV, tel. 202-234-5860 (#130) arba el. paštu: rinkimai.us@urm.lt. Internete taip pat lengva prieiti prie esminių teisės aktų (www.lrs.lt ir www.vrk.lt).