skouts

Įžodžio šventėje – prie skautiško pyrago visos kartu: Dalė Gotceitienė, Adelė Grinienė, Roma Norkienė, Birutė Sasnauskienė, Sesė konsulė Juzė Daužvardienė, Daiva Paulienė, Aurelija Vaičiulienė ir Aristida Parakininkienė.

Turėjome kuo sekti


ALĖ NAMIKIENĖ

Skautų užsiėmimuose yra populiarus estafetės žaidimas, kur lazdelė ar gairelė vis perduodama kitam. Taip pat svarbus lietuvių skautų paprotys yra savo tuntus vadinti Lietuvos miestų, vietovių vardais, draugoves ar būrelius – istorinių, žymių asmenų vardais, kurių kilniu pavyzdžiu stengiamės sekti.

Tokios mintys ateina dabar, S. Juzės Daužvardienės vyr. skaučių būreliui, švenčiant 35 metų veiklos sukaktį ir tuo pačiu prisimenant ir Lietuvos generalinės garbės konsulės Juzės Daužvardienės 20ties metų mirties sukaktį.

Mieloji mūsų Sesė konsulė – taip ją vadinome 1971–1985 m. Chicagoje. Po Antrojo pasaulinio karo nuo pirmųjų dienų ji dėliojo kelio ženklus naujai atvykstantiems imigrantams. Ji buvo Lietuvos generalinio konsulo dr. Petro Daužvardžio žmona, viena iš ryškiausių Chicagos miesto moterų, 1943 m. Mokslo ir pramonės muziejuje pradėjusi naują paprotį – tautines Kalėdų eglutes. ,,Ir kai mes (dirbo visa šeima) papuošėm baltais šiaudinukais eglę ir pasakėm, kad ji bus be švieselių tol, kol Lietuva pavergta, muziejus gavo 500 laiškų. Sensacija!” – pasakojo Sesė konsulė.

1948 m., vos atvykus Chicagon, pradėjo steigtis skautų skiltys, draugovės. Pirmąją sueigą sušaukė buv. Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus sūnus Liūtas, o pirmasis viešas laužas suliepsnojo Marquette Park rajone 1949 m. liepos 21 d. Ir nuo tos dienos atdaros buvo mums Lietuvos konsulato durys, nuo tos dienos ponia Daužvardienė tapo mūsų Sese. 1950 m. rugpjūčio 23 d. ji, ,,Aušros vartų” tunto tuntininkės Zuzanos Juškevičienės kviečiama, sutiko būti tunto globėja. Per tuos 40 metų kartu šventėme skautavimo sukaktis, įžodžius, tautines šventes, džiaugėmės Kaziuko mugėmis, parodomis ir kitais darbais. Apie 1950 m. Chicagos skautininkų ramovės sueigoje sesei Daužvardienei buvo užrištas žalias skautininkės kaklaraištis, ji ėjo tarptautinio skyriaus vedėjos pareigas Skaučių seserijos vadijoje (1954–1957 m.), o 1954 m. Akademikių skaučių draugovė pakėlė ją į ASD garbės nares.

1971 m. mirė generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis. Sunkaus rūpesčio dienos. Kas toliau? Ar dideliam Lietuvos okupantų džiaugsmui bus uždarytas konsulatas? Ir štai – konsule paskiriama Juzė Rauktytė Daužvardienė. Darbas vyksta toliau, tik jau ant vienų pečių. (Trumpa prisiminimų akimirka – dr. P. Daužvardis Vasario 16osios rytą per jų namo antro aukšto langą (konsulate) visada iškeldavo Lietuvos trispalvę. Jam mirus, tą pirmąją Vasario 16ąją naujoji Lietuvos generalinė garbės konsulė tą garbingai pareigą atlikti pakvietė jaunuolį skautą.)

1977 m. jau dvejus metus gyvuojantis vyr. skaučių būrelis, kurį sudarė buvusios bei esamos ,,Aušros vartų” tunto skaučių vadovės, paprašė Sesę konsulę leidimo pasivadinti jos vardu. Sesė maloniai sutiko, bet kartu ir nustebo – ,,Paprastai žmogui reikia numirti, kad kas jo vardą pagerbtų, o jūs tai darot dar man gyvai esant...”

Jėgoms susilpnėjus (jau buvo 80 metų) jos generalinės konsulės darbą 1985 m. perėmė Vaclovas Kleiza, kurio ilgos tarnybos metu sulaukėme Lietuvos Nepriklausomybės. J. Daužvardienei trūko tik dviejų mėnesių iki tos dienos. Verkėme jos, verkėme mūsų tėvų, kurie tos Kovo 11osios nesulaukė. Dar 1989 m., jai būnant slaugos namuose, kalbėjomės apie trijų Lietuvos burlaivių ,,Lietuva”, ,,Audra” ir ,,Dailė” kelionę per Atlantą. Sesė ir sako: ,,Jei jie plauktų per Atlantą gelda, tai pasaulis gal ir pastebėtų, bet dabar svarbu tik mums – lietuviams, ir aš džiaugiuos kartu su visais.”

S. Juzės Daužvardienės vyr. skaučių būrelis savo bendro darbo sukaktyje švenčia Sesės konsulės gyvenimą, o ne prieš 20 metų ją ištikusią ligą ir mirtį. Jos vardas gyvas, jos pavyzdžiu dar sekama.

* * *
S. Juzės Daužvardienės būreliui priklauso: vyr. sk. v.sl. Daiva Bakšienė, v.s. Adelė Grinienė, v.sl.fil. Vida Jesewitz, ps. Roma Norkienė, ps. Aristida Parakininkienė, ps. Alė Razmienė, s. Birutė Sasnauskienė, sl. Aldona Urbienė, s. fil. Aurelija Vaičiulienė; būrelio vadovė – v. s. Dalė Gotceitienė, buvusi Skaučių seserijos vyr. skautininkės pavaduotoja, ,,Aušros vartų” tunto tuntininkė. Šventė ruošiama š. m. rugsėjo 26 d. Juzės Daužvardienės šviesų atminimą savo dalyvavimu žada pagerbti buvęs Lietuvos generalinis garbės konsulas Vaclovas Kleiza ir a. a. konsulės J. Daužvardienės buvusi artima bendradarbė Marija Krauchunienė.

Nuoširdūs skautiški sveikinimai ir linkėjimai S. Juzės Daužvardienės būreliui, sėkmės sekant kilniuoju Sesės konsulės pavyzdžiu.