Pasirinkimų rinkimų metais tikrai netrūksta!


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šį straipsnį rašau jau po pirminių JAV prezidento rinkimų Michigan valstijoje. Apie rezultatus atidžiau dar neskaičiau, bet jau jaučiu tam tikrą atoslūgį. Atoslūgį nuo įkyrių skambučių telefonu ar prie durų. Mes visada labai pareigingai balsuojame, ir informaciją apie mus nesunkiai gali nupirkti tuo besidomintys. Tiesa, jie nežino, už ką balsuojame, bet žino, kad balsuojame. Taip tampame jų reklamų taikiniu, ne tik skambučių, bet ir popierinei reklamai. Į šoną dėjau visas paštu gautas reklamas, skirtas šiems pirminiams rinkimams. Jų priskaičiavau bent 27. Tai ne tik popieriukai su informacija, bet sumaniai išbaigtos, spalvotos, ant storo popieriaus išspausdintos reklamos, už mano balsą žadančios rojų. Dabar keletą savaičių bus pertraukėlė, bet rudeniop ir vėl užpuls JAV prezidentinių rinkimų reklamų tvanas.

Rinkimų aistros kaista ir tarp lietuvių, mat šių metų spalio 14 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Ir šiuose rinkimuose visada balsuoju, tik retai žinau, ar mano balsą gavusieji yra to verti. Priešrinkimines aistras jau kiek pakaitino žurnalistė Giedrė Vencius ,,Amerikos lietuvio” skiltyje ,,Mintys iš redakcijos” (2012 m. liepos 26 d.) ,,Praeina ketveri metai (jeigu nebūna nušalinti anksčiau), perrenkami kiti, tokie pat valdžios trokštantys, tokie pat žadantys ir meluojantys”, – rašo ji. Tame pačiame paragrafe autorė išdrąsėja, teigdama, kad išeivijos spauda pavirto tik akių drąskymo ir ginčų sprendimo tribūna. Man tai – tikra naujiena! ,,Niekas mūsų negirdi ir niekam mes nesame įdomus, na, nebent užkabins medalį kokiai bendruomenės intrigantei, kuri po jais jausis dar labiau išskirtinė tarp visų pilkų avelių”, – toliau pastebi Vencius. Komentuodama prezidentės Dalios Grybauskaitės apsilankymą Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, žurnalistė prezidentės elgesį sulygina su paprastos kaimo bobos. Tai – jos pačios žodžiai. Mano nuomone, tai ir būtų geras pavyzdys, kai išeivijos spauda tampa akių drąskymo tribūna. Kiek man tenka pastebėti, tokie atvejai dar reti.

Jau minėto Vencius straipsnio pabaigoje užtikęs teigiamą pastabą su ja sutikau. Žurnalistė pastebi: ,,Reikalingas energingas, jaunas, išsilavinęs žmogus, kuris neturi polinkio pataikauti ir nuolankiai lankstytis, o gali suburti jaunus, intrigų neragavusius ir asmenybių kulto nepažįstančius lietuvius vienam tikslui – suvienyti pažangų protą ir dirbti tautiečių bei Lietuvos labui.” Ši pastaba yra taikoma Seimo rinkimams, bet gali tikti ir kitur. Galvoje turiu būsimą JAV Lietuvių Bendruomenės naujai išrinktos XX Tarybos suvažiavimą, įvyksiantį rugsėjo 28–30 dienomis Atlanta, Georgia. Tarybą sudaro 60 rinktų atstovų ir ex officio 10 apygardų pirmininkų. Suvažiavimo metu Taryba išsirenka vadovybę (prezidiumą), taip pat JAV LB Krašto valdybos pirmininką(ę), kuris(i) sudaro komandą ir ją pristato Tarybai tvirtinti. Krašto valdyba įgyvendina Tarybos numatytą veiklą. Kiek suprantu, Tarybos suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti visi šia organizacija ir jos veikla besidomintys (daugiau informacijos apie suvažiavimą galima gauti pas Silviją Anulienę el. paštu: lietuviaiatlantoje@ gmail.com arba tel. 770-631-0070).

JAV LB Krašto valdybai paskutines dvi kadencijas (2006–2012) pirmininkavo Vytautas Maciūnas. Nauja(s) pirmininkas(ė) trejų metų kadencijai bus renkamas jau minėtame Tarybos suvažiavime. Kas kandidatuos į šias svarbias pareigas? Jokių priešrinkiminių reklamų dar neteko matyti. Pasikalbėjus su keletu padėtį suvokiančių asmenų, negirdėti, kad kas nors šiam svarbiam įvykiui ruoštųsi. Tegirdėjau vieną išimtį, tai Sigitos Šimkuvienės-Rosen pasiryžimą perimti vairą iš Maciūno.

Mažai kam reikia aiškinti, iš kur ji yra ir ką ji veikia. Šimkuvienė-Rosen yra dabartinės Krašto valdybos vicepirmininkė organizaciniams reikalams. Tai ne tik įspūdingas titulas, bet ir uoliai atliekamos pareigos. Tikslaus skaičiaus nežinau, bet Sigitos rūpesčiu ar skatinimu pastaruoju laiku įsikūrė keletas naujų LB apylinkių. Kitos apylinkės jos pastangų dėka atkuto, jų veikla pagyvėjo.

Po JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimo, vykusio š. m. kovo mėnesį Southfield, MI, spaudoje skaitėme gražius atsiliepimus apie jį. Štai vienas jų: ,,nuoširdus ačiū Sigitai už jos triūsą, rūpestį ir už tai, kad neleidžia pamiršti, kas mes tokie esame. Pati ‘serga’ ir kitus ‘užkrečia’ tokia liga kaip lietuvybė.” O štai ir kitas atgarsis: ,,Sigutė, Sigutė! Ką Dievas davė, niekas neatims, t. y. sugebėjimą atpažinti, atsirinkti žmones, juos suburti, išlaikyti ir sėkmingai dirbti kartu su visa komanda. Į šį suvažiavimą ji sutempė mus visus iš visų pakampių, iš centrų ir ne” (,,Draugas”, 2012 m. kovo 22 d.)

Taip pat svarbu, kad naujas pirmininkas(ė) turėtų subūręs darbščių žmonių komandą. Kiek girdėjau, Sigita tokią komandą jau turi. Puiku! Nežinodamas, kas dar į tas pareigas kandidatuos, negaliu tvirtinti, kad Šimkuvienė-Rosen yra tinkamiausia, bet žinau, kad ją išrinkus JAV LB sustiprėtų, taptų įdomesnė tiems, apie kurių įtraukimą tiek daug kalbame. Galvoje turiu vėliausius emigrantus iš Lietuvos. Visas jų būrys buvo išrinktas į JAV LB XX Tarybą. Sigitos Šimkuvienės-Rosen išrinkimas valdybos pirmininke būtų prasmingas naujų ir jaunų jėgų apvainikavimas. Tad pirmyn!

Praėjusią savaitę Vilniuje vyko PLB Seimas, kurio metu taip pat vyko rinkimai į PLB valdybą, kontrolės komisiją ir garbės teismą. Įdomu, kad rinkimai buvo numatyti rugpjūčio 10 d. 1:30 val. p. p., o rezultatai turėjo būti paskelbti tos pačios popietės 14:30 val. Iš anksto apie rinkimus žinojau tik tiek, kad Regina Narušienė nekandidatavo į šios organizacijos valdybos pirmininkės postą. Žinutė spaudoje minėjo, kad naujoje valdyboje ji sutiktų likti patarėja dvigubos pilietybės reikalais. Visokeriopos sėkmės naujai PLB valdybai!

Nuo rinkimų įkarščio neatsiliko ir Ateitininkų federacija (AF) Lietuvoje, rugpjūčio 10–12 dienomis šaukusi suvažiavimą Ateitininkų namuose, Kaune. Jo metu buvo renkama(s) Federacijos pirmininkas(ė), kiti AF Tarybos ir Valdybos nariai. Nauja pirmininke perrinkta Rozvita Vareikienė. Jos perrinkimas yra gražus ir prasmingas jos iki šiol atliktų darbų pripažinimas ir įvertinimas.

AF Tarybos nariais suvažiavime išrinkti: Gintė Damušytė, Saulius Girnius, s. Daiva Kuzmickaitė, Vygantas Malinauskas ir Darius Mickevičius. Į tarybą taip pat bus deleguoti išeivijos ateitininkai. Kvietime į suvažiavimą rašoma, kad dalyviai turės nuostabią progą susitikti visų kraštų ateitininkus, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais. Prisiminus prieš dvejus metus vykusį Ateitininkų federacijos kongresą Vilniuje, reikia spėti, kad ten sukurta šeimyninė nuotaika Kaune buvo pakartota su kaupu.

Taigi pasirinkimų rinkimų metais tikrai netrūksta. Balsuokime visur, kur tik turime teisę!