putSauliaus Vainausko nuotraukos

Susiartinimo šventės tradicija nenutrūko

DANA VAINAUSKIENĖ

Prieš kelerius metus šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių (Putnamo) seserys pradėjo nuogąstauti, kad kiekvieną vasarą vykstančios Lietuvių susiartinimo šventės organizavimas darosi jų jėgoms per sunkus. Pernai metais daugelis galvojo, kad važiuoja į paskutinįjį pikniką. Tačiau... Seselė Bernadeta pasakojo, kad jų abejones nutraukė grupelė talkininkų, pasiryžusių Putnamo šventėspikniko tradiciją tęsti. Ypač aktyviai to ėmėsi gražiai į šventės organizavimo darbus įsitraukę Connecticut Lietuvių Bendruomenės nariai (pirmininkė – Diana Norkienė). Jiems į talką atėjo bostoniškių grupė, vedama pirmininkės Daivos Veršelienės. Rudenį susikūrė Susiartinimo šventės Ruošos komitetas: seserų atstovė ses. Ignė, pirmininkės Diana Norkienė, Daiva IzbickaitėVeršelienė, Aidas ir Gita Kupčinskai, Snieguolė Stapčinskaitė, prie jų prisidėjo dar daug aktyviųjų narių.

Ruošos komitetas rūpinosi visais organizaciniais darbais. Žinoma, dalį darbų apsiėmė ir seselės. Su naująja komanda kilo ir naujų sumanymų, buvo pradėta svarstyti, kaip išlaikyti senas tradicijas ir atnešti naujų, pvz., prikviesti daugiau muzikantų, dainininkų, menininkų bei šventę tęsti linksmo „kermošiaus” dvasia. Kiekvienais metais iškildavo opus maisto pateikimo klausimas. Tačiau Lazauskui apsiėmus pagaminti maistą, daug rūpesčių nukrito nuo organizatorių galvų – prisimena ses. Bernadeta. Atsirado virėjų, kurie mielai ryžosi mus pamaloninti lietuviškais patiekalais – kugeliu, šaltibarščiais, gira, kaimiškomis spurgomis ir kt. Kaip visuomet, galėjome parsivežti seselių keptos duonos bei pasivaišinti jų pagamintu rūgpieniu.

* * *

put

Kasmetinė lietuvių susiartinimo šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias atnašavo kun. Arvydas Žygas. Dieve, duok stiprybės visiems geriems žmonėms, kurių rūpesčiu mes galime sueiti, maloniai praleisti laiką ir kartu pabūti bei pasidžiaugti vieni kitais.

Bendrąja šventės programa rūpinosi Erikas Narkevičius ir jo talkininkai. Šventės svečiai buvo kviečiami aplankyti kun. Ylos statytą Mindaugo pilį, kur jų laukė XIV am. drabužiais apsirengusi Jūratė Aukštikalnienė ir du šarvus vilkintys riteriai. Pasitelkus vaidybą buvo pristatyta senojo laikmečio dalelė. Susirinkusieji ne tik žėrė klausimus, bet ir komplimentus. O tuo metu, kaip ir kiekvienais metais, Mindaugo pilyje dr. Mirga Girniuvienė parengė paskaitą apie kun. Stasį Ylą, taip pat Mindaugo meto istoriją, atsakė į susidomėjusiųjų klausimus.

Kol tėveliai bendravo su pažįstamais, vaikučiai galėjo linksmintis žaisdami įvairius žaidimus ir laimėdami apdovanojimus. Jaunimas galėjo pajodinėti arkliukais, o visi norintieji – žaisti tinklinį. Organizatoriai norėjo, kad šventė vyktų skambant muzikantų gyvai atliekamoms liaudiškoms melodijoms, tačiau to teks palaukti iki kitų metų. Kol kas puiki muzika buvo leidžiama per mikrofonus, kas tikrai gerai nuteikė atvykusius svečius. Muzikantai ir dainininkai – jūs būsite laukiami kitais metais!

Šio renginio metu lankytojai lankėsi ALK’os muziejuje, ne vienas galvą nulenkė lietuvių kapinėse. Besidomintieji galėjo apsilankyti ir J. Matulaičio vardo slaugos namuose ir pamatyti ten įdiegtas naujoves.

Menininkai įsikūrė Rožių sodelyje. Čia jie galėjo populiarinti bei dalintis savo sugebėjimais ir rankdarbiais. Džiugino ne tik galimybė nusipirkti lietuviškų dovanėlių, ypač buvo smagu susipažinti su lietuvių menininkų kūryba: grafikos darbeliais, mezginiais, gintaro gaminiais ir kt. Net ir rūtų buvo galima čia nusipirkti! Iš šios vietos atkeliavo ir gražiosios saulėgrąžos, kurios papuošė sceną.

* * *

put


Šventinę programą pradėjo JAV LB Boston Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Rima Girniuvienė, pristatydama stovyklos „Neringa” stovyklautojų parengtą programą.

Šiais metais lietuviškai kalbančiųjų stovykloje atostogavo arti 100 stovyklautojų. Dvi savaites šie vaikai nuostabiame gamtos kampelyje mokėsi dainų, šokių, sportavo, sėmėsi religijos, literatūros, istorijos žinių, gilino savo gebėjimus meno, muzikos ir vaidybos srityse.

Stovyklautojų paruošta programa buvo skirta Žalgirio mūšio 600 metų sukakčiai paminėti. Esame dėkingi visiems, prisidėjusiems prie programos organizavimo: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto šokių ansamblio „Žilvitis” vadovui Edgarui Šnipaičiui, Aldonai ir Norbertui Lingertaičiams, Tautvilui Povilioniui, Nijolei Klimik, Vytui Štuopiui, muzikantams: Daumantui Čepuliui, Kristijonui Nalivaikai, Aurimui Bukauskui ir visiems visiems stovyklos vadovams.

Žiūrovai džiaugsmingai plojimais reagavo į programos vaizdinius: įžanginę dalį „Pasodinom ąžuolą”, kai Vytautas Didysis, iškėlęs kalaviją, sveikina Lietuvą; kai jauni lietuvaičiai ristūnais išjoja į karą; kai lietuvaitės audėjėlės tiesia drobules bei džiaugiasi žydinčio sodo žiedais; kai jaunimas linksminasi linksmavakaryje ir kt. O kiek daug džiaugsmo ir pasididžiavimo žiūrovams sukėlė visi šokėjai – nuo mažiausiųjų ligi didžiausiųjų – tautiniais drabužiais apsirengę, su šypsenomis veiduose, šokio sūkuryje!

Programos metu žodis buvo suteiktas „Neringos” lietuviškai kalbančiųjų stovyklos koordinatorei dr. Aldonai Lingertaitienei ir „Neringos” administratorėms: Dainorai Kupčinskaitei, naujajai stovyklos direktorei Reginai KulbyteiMarino bei Vargdienių seserų vienuolijos vyriausiajai vadovei ses. Ignei Marijošiūtei. Visos jos pasidžiaugė, jog stovykla yra gyva iki šios dienos, dėkojo Ruošos komitetui už galimybę šiais metais vėl švęsti lietuvių susiartinimo šventę čia – Putname.

Dr. Lingertaitienė programą pabaigė optimistiška gaida: „Mes stengėmės, kad ‘Neringos’ stovykla būtų katalikiška, įdomi, linksma ir skleidžianti lietuvišką dvasią bei lietuvybės siekius. Esame dėkingi visiems stovyklautojams ir jų tėveliams už galimybę būti kartu, draugauti, tobulėti ir džiaugtis Dievo malonėmis.”

Programos pabaigoje stovyklautojai ir vadovai, išsirikiavę į tradicinę rikiuotę, suskandavę namelių šūkius bei pabaigos šūkį „Visa ‘Neringa’ – čia!”, pasiruošė paskutiniajai giesmei „Sveika, Marija, motina Dievo”, kurią, beje, atsistoję giedojo visi programos žiūrovai.

Pro iškeltą „Neringos” audinį, kurį gija prie gijos išaudė visa stovykla (austi mokė Audra AlksninytėHolden), šventinės programos dalyviai patraukė link Vėliavų aikštės.

* * *

put

Kol „Neringos” stovyklautojai leido atsisveikinimo vėliavas ir draugiškai linkėjo sugrįžti stovyklon kitais metais, aikštėje vyko didžiųjų dovanų traukimas. Šiais metais galima buvo laimėti kelionę į Lietuvą – ilgamečių rėmėjų Šimkų apdraudos bendrovės (Hartford, CT) dovana; pinigines dovanas – 500 dol., paaukotą Bostono Kredito unijos „Taupa” ir Sofijos Šakalienės paaukotą 100 dol. laimikį; taip pat Juozo ir Elzbietos Liudžių dovaną – visoje Amerikoje išgarsėjusį raguolį.

,,Kur du stos… – visados (…) daugiau padarys / viens pradės, kits padės… – draug toliau varys” – seną lietuvių dainuojamąjį posakį pacitavo ses. Bernadeta. Kaip smagu, jog apie 130 talkininkų ir savanorių susibūrė kaip bitės prie avilio ir leido mums pasidžiaugti kasmetine vasaros švente. Dėkojame tiems, kurie mus maitino, tvarkė mašinų aikšteles, rūpinosi tvarka ir švara.

Šiais metais sulaukėme šiek tiek mažiau lankytojų nei pernai. Tačiau svarbiausia, jog tie, kurie lankėsi, liko patenkinti ir linksmi. O juk sutikome svečių ir iš tolimesnių miestų: Čikagos, Los Angeles ir kt. Gal reikėtų patiems šį renginį daugiau reklamuoti savo valstijų bendruomenėse, nelaukiant organizatorių reklaminių skraidučių. Ne vienas prisiminė, kaip į šią vasaros šventę buvo važiuojama autobusais iš New York, Cleveland bei kitų miestų. Gal verta būtų atgaivinti šį į šventę keliavimo būdą?

Ypatingai norisi padėkoti Putnamo vienuolyno seserims, Ruošos komitetui, ypač Norkų, Veršelių, Kupčinskų, Narkevičių šeimoms bei gausiam būriui talkininkų. Dėkojame ir visiems, atvykusiems į šią šventę – pabendravome, pasidžiaugėme vieni kitais, praturtėjome dvasiškai, paminėjome Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejų. Beje, jūs savo atvykimu bei aukomis paremėte seseris bei „Neringos” stovyklą, nes šiais metais dalis šventės pajamų bus skiriama ir stovyklavietei atnaujinti.

Tikimės, jog Ruošos komitetas suras jėgų tęsti šios šventės tradiciją ir kitais metais. Kviečiame ir jus dalyvauti! Gyvuokime!

put