Kai neapykanta sudrumsčia mintis
(Atsakymas R. Ražauskienei)

ALGIMANTAS GEČYS

Nepatogu prisipažinti, kad sulaukęs dienraščio ,,Draugas” pirma peržvelgiu, kas rašoma skyrelyje ,,Laiškai, nuomonės ir komentarai”. Manau, jog tai neornamentuotas ,,tautos balsas”, leidžiantis pajusti, kaip skaitytojai priima pasaulio įvykius, spaudos bendradarbių analizes, vienu ar kitu klausimu vertina Lietuvos valdžios bei užsienio lietuvių organizacijų vadovybių pastangas.

Nejaukiai pasijutau perskaitęs š. m. rugpjūčio 5 d. ,,Drauge” išspausdintą Rožės Ražauskienės ,,komentarą” ,,Lietuvių Bendruomenė Amerikoje”. Straipsnio fraziologija, kalbanti apie ,,nediplomuotus” patriotus angliakasius, diplomuotų ,,antrabangių pasimetimą”, jų ,,purviną istoriją”, ,,palaidotą LB gerą vardą”, tariamus LB planus susidoroti su BALF’u ir t.t. man priminė praeityje Chicagoje leisto dienraščio ,,Naujienos” stilių. Pagalvojau, kaip autorei turi būti sunku turėti savyje sukaupus tiek daug pagiežos ir neapykantos JAV Lietuvių Bendruomenei. Kaip gaila, kad metų tėkmė, Anapilin iškeliavusių lietuviškos veiklos darbuotojų šviesūs pavyzdžiai, Lietuvos atkurta valstybinė nepriklausomybė neatnešė autorei vidinės ramybės, noro suprasti, kad gali būti kitaip, negu ji mąstančių.

1968 metais, užsienio lietuviams švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo penkiasdešimtmečio sukaktį, Broniaus Nainio vadovaujama JAV LB Krašto valdyba ryžosi suaktyvinti JAV LB vykdomą Lietuvos laisvinimo srities veiklą. JAV užsiauginus gražų būrį jaunų visuomenės veikėjų, manyta, jog palikti didžiulę, JAV lietuvius apjungiančią instituciją už laisvinimo veiklos ribų yra nusikaltimas prieš svetimųjų okupacijos niokojamą tautą. JAV LB Krašto valdybos sprendimą neilgai trukus patvirtino ir JAV LB taryba, Philadelphia vykusioje sesijoje įsteigdama JAV LB Visuomeninių reikalų tarybą. Apie 1974–1975 metus keliose JAV vietovėse (Cicero, Marquette Park, Indiana valstijoje) atsirado JAV LB įsijungimui į Lietuvos laisvinimo veiklą nepritariantys vienetai, apsijungę po įkurtos ir Illinois valstijoje inkorporuotos ,,Reorganizuotos JAV LB” (RLB) vėliava. RLB užnugaryje buvo ,,Naujienų” dienraščio vyriausias redaktorius ir ALT’o sekretorius dr. Pijus Grigaitis. RLB vadovybėje atsirado kelių nepriklausomoje Lietuvoje veikusių politinių srovių atstovai. Pastebėtina, kad ,,Draugo” vadovybė besąlygiškai rėmė JAV LB priimtą sprendimą darbuotis ,,Lietuvos laisvinimo veikloje”.
 
Didesnės veiklos nerodanti, tačiau daugiau kaip dešimtmetį Illinois valstijos dokumentuose buvusi inkorporuota RLB, sudarė nepatogumų naujai į kitas darbo sritis įsijungiančiai JAV LB. Reikėjo tartis, griauti konkrečią bendruomeninę veiklą stabdančias kliūtis. 1986 metų gruodį, taigi prieš beveik 23 metus, to meto JAV LB vadovybė (Vytautas Volertas, Algis Rugienius ir Algimantas Gečys) ir JAV RLB vadovybė (dr. Vladas Šimaitis, kun. kan. Vaclovas Zakarauskas ir dr. Vytautas Dargis) pasirašė susitarimą, atšaukiantį JAV teisme užvestas bylas, įsipareigojo naujų bylų nepradėti, finansinių ieškinių nekelti. Konfliktuojančios pusės sutarė pokalbių keliu ieškoti ,,... vienais LB organizaciniais pagrindais apjungti abiejų šalių veiklą. Einant prie šio tikslo (...) vadovai nepuldinėja žodžiais ar spaudoje antros pusės. Tačiau į neatsakomingų asmenų išsišokimus nekreipiama dėmesio. (...) Kol siekiama vieno kelio, tačiau JAV LB ir JAV RLB dar tenka atskirai dirbti (...) Viliamės, kad šis susitarimas pakels išeivijos nuotaikas, teiks skaidresnių vilčių ateičiai, didins pasitikėjimą sava visuomene ir ryškins, kad smulkmenos nemaišo kelių, kai stengiamės padėti okupuotai Lietuvai, išmintingai vertindami savo uždavinius.”

R. Ražauskienės straipsnį laikau tai, ką susitarime pavadinome ,,neatsakingų asmenų išsišokimu”. Praėjus daugiau kaip dvidešimtmečiui nuo susitarimo pasirašymo, galime pasidžiaugti, kad turime nepriklausomą Lietuvos valstybę, Pasaulio LB, veikiančią 41-oje užsienio valstybėje, vieną visus apjungiančią JAV LB. Neatsakingai elgčiausi neigiamai kalbėdamas apie RLB. Šiandien RLB neegzistuojant ir nė vienam iš susitarimą pasirašiusių RLB pareigūnų nesant gyvam, tinka lotyniška patarlė ,,Apie mirusius arba gerai, arba nieko”. Manau, jog RLB steigėjų būta patriotų lietuvių, psichologiškai nepajėgusių srovinius interesus tinkamai derinti su konkrečiai Pasaulio LB institucijai VLIK’o parašytos ,,Lietuvių Chartos” principais.

R. Ražauskienės straipsnio ,,deimančiukas” – patarimas Lietuvos prezidentei D. Grybauskaitei: ,, JAV LB valdžiai duoti didelį papeikimą už savo tiesioginio darbo apleidimą, už tiek daug lietuviškų parapijų praradimą”. Ką gi, R. Ražauskienei LB yra visų blogybių įsikūnijimas. Ji nematanti, kad JAV labai trūksta lietuvių kunigų, kad buvusiuose lietuvių telkiniuose šiandien gyvena kitataučiai, kad tik trečdalis JAV tikinčiųjų sekmadieniais lanko bažnyčią. Ji nežino, jog sovietinė okupacija yra stipriai paveikusi Lietuvos šeimose vykdytą tikėjimo tiesų bei tradicijų diegimą, kad bažnyčių uždarymai bei sujungimai nėra vien tik lietuvių ar kitų tautinių grupių problema. Philadelphia miesto pašonėje esanti Camden vyskupija (New Jersey valstijoje) iki 2010 metų pabaigos iš dabartiniu metu veikiančių 126 amerikiečių parapijų paliks tik 68. Taigi, nesišvaistykime nepagrįstais priekaištais, neatnaujinkime laiko užgydytų visuomeninių nesutarimų žaizdų. Mūsų per mažai, kad savitarpy naujai skaldytumėmės. Kiekvienas esame reikalingas savai parapijai, savam lietuvių centrui, savoms organizacijoms, mus visus apjungiančiai Lietuvių Bendruomenei.