Ateitininkų savaitės jaunimas rado gražių vietų Kennebunkport.  Sophia Dzikaitės nuotr.


Ateitininkai rinkosi į kultūrinę savaitę Maine


DALIA DZIKIENĖ
ELIGIJUS SUŽIEDELIS

Nuo neatmenamų laikų – yra žilagalvių, kurie mano, kad jau bent penkiasdešimt metų – sendraugiai ateitininkai renkasi  Kennebunkport, Maine, tėvų pranciškonų vasarvietėje atitrūkti nuo kasdienybės, pabendrauti ir išgirsti puikių koncertų. Šiais metais savaitė vyko rugpjūčio 3–10 d.

Kennebunkport viliojo kurorto pramogomis

Kennebunkport – kurortinė vieta. Čia vilioja smėlėtas Atlanto pajūris, nors reikia stiprios valios gaivintis lediniame vandenyje, kurį retkarčiais po audros kiek apšildo atklydusi Golfo srovė. Apylinkėje yra daugybė įdomių vietų, kurias lengva aplankyti troleibusu. Jo maršrute yra ir pranciškonų Šv. Antano vienuolynas. Trumpesnės ekskursijos laivu nuplukdo netoli 41-ojo JAV Prezidento George H. W. Bush rezidencijos ir ruoniais užgultų salelių. Išplaukus už horizonto galima pasidžiaugti jūros didžiūnais – banginiais. Pranciškonų sodyboje miela pasivaikščioti miško takeliais, susikaupti prie Lurdo šventovės, prie Vytauto Kašubos ir Jono Muloko suprojektuotos kryžiaus kelių koplytėlės, ar Kennebunk upės pakrantėje prie pirmosios Amerikos indėnų šventosios Kateri Tekakwitha statulos.

Kasdien buvo aukojamos šv. Mišios

Jau šeštadienį, rugpjūčio 3 d., saulutei gražiai šviečiant, rinkosi vasarotojai iš Amerikos rytinio pakraščio, nuo Floridos iki Maino, įsidrąsino ir keletas iš Ohio. Vieni lėktuvais skrido, dauguma automobiliais važiavo, o dar kiti atkeliavo autobusu iš New Yorko. Tuoj atsinaujino pažintys, susipažinta su pirmą kartą atvykusiais. Savaitės organizacinę grupę sudarė Monika Sabalienė ir Dalia Dzikienė, patarėjai Paulius Sabalis ir Eligijus Sužiedėlis.

Savaitės dvasios vadas T. Aurelijus Gricius, OFM, kas rytą aukojo šv. Mišias. Jo prasmingos Evangelijos žodžio pastabos neliko neišgirstos. Sekėme skaitinius, kartu meldėmės ir giedojome iš šiai savaitei paruošto mišiolėlio-giesmynėlio. Prisiminėme šeimų mirusiuosius, paminėtas prieš penkerius metus Anapus išėjęs darbštus šios savaitės organizatorius Alfonsas Dzikas. Paskutinės savaitės šv. Mišios buvo skirtos šią vasarą iškeliavusioms į amžinybę moterims, kurios visos metų metais savaip praturtino šią savaitę. Prisiminta Birutė Bernotienė, jaunojo pianisto Dariaus Shuberto močiutė, savaitėje koncertavusio tenoro Antano Meilaus motina Teresė, ir Izabelė Žmuidzinienė, aktorė, dailaus žodžio skaitytoja.   

Kasdien, po šv. Mišių, pasistiprinus skaniais šeimininkės Aldonos Kaziukėnienės ir jos talkininkių paruoštais pusryčiais, skirstėmės pagal pomėgius atskiriems užsiėmimams. Nors paprastai per savaitę virtuvės darbuotojai dirba su išeiginėmis, šią savaitę vakarienė buvo ruošiama kasdien, o po koncertų dar buvome lepinami vaišėmis – sumuštiniais, vaisiais, tortais ir vynu.

Žiūrėjo filmą ir vedė radijo laidą

Sekmadienio vakarą, rugpjūčio 4 d., susipažinome su Vidmantu Valiušaičiu, žurnalistu, redaktoriumi, politikos ir kultūros apžvalgininku, vienu iš dokumentinio filmo „Sielų daktaras” kūrėjų, kuris šiuo metu darbuojasi Putnamo ALKA archyvuose. „Sielų daktaro” filme iš arčiau susipažįstame su prieš penkerius metus mirusiu, buvusiu Ateitininkų Federacijos vadu, gydytoju dr. Petru Kisieliumi. Vidurio vakaruose, ypač Čikagoje, dr. P. Kisielius buvo daug labiau pažįstamas ir jo didelis įnašas į išeivijos gyvenimą yra daug geriau žinomas.

Pirmadienio vakaro programą radijo laidos pobūdžiu vedė Saulius Dzikas, pagrindinis Connecticut „Tėvynės garsų” radijo programos pranešėjas. Dr. Tomas Girnius, naujasis Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas, kvietė klausytojus labiau naudotis šiuolaikinėmis technologijos priemonėmis stiprinant tarpusavius ryšius, plečiant veiklą ne vien tarp ateitininkų. Antroje laidos dalyje Monika Vygantaitė-Sabalienė ir Kristina Vygantaitė papasakojo apie Vygantų šeimos įsimintiną kelionę į Lietuvą. Šeimos pastangomis  močiutės dailininkės Reginos Matuzonytės-Ingelevičienės kūrybinis palikimasi pervežtas į Lietuvą ir yra eksponuojamas parodose Kaune ir Vilniuje. Šiuolaikinių technologijų pagalba kūrinius stebėjome ekrane ir „dalyvavome” Lietuvoje parodų atidarymo iškilmėse.
 
Bendravimas ilgina gyvenimą
 
Antradienio vakarą, dr. Aldona Lingertaitienė kalbėjo tema „Šventumas – atsivertimo jėga”. Dr. A. Lingertaitienė vadovauja Bostono arkivyskupijos seminarijoje pasauliečiams skirtai magistro studijų programai. Prelegentė įdomiai svarstė, kaip suprasti šventumą, o  klausytojai buvo maloniai nustebinti, kad šventumas nebūtinai reikalauja tobulumo. Kiek vėliau T. Aurelijaus Griciaus palydėti, ėjome apšviestu takeliu su žvakėmis rankose prie Lurdo šventovės, kalbėdami rožinį, mąstydami apie savo kelią į šventumą.  Prie Lurdo pas tėvus pranciškonus besisvečiuojantis kun. Gediminas Kijauskas, SJ, kvietė šio vakaro žibintus perkelti į kasdieninį gyvenimą, nešant kitiems Kristaus atsinaujinimo šviesą.

Ketvirtadienį dr. Elona Vaišnienė kėlė klausimą, kuris iš ateitininkų principų gerina sveikatą ir ilgina gyvenimą. Dr. E.Vaišnienės išvada – bendravimas arba visuomeniškumas yra tarsi ta gija, kuri riša visus ateitininkų principus. Remdamasi įvairiais tyrimų rezultatais ir  pavyzdžiais, dr. E. Vaišnienė „įrodė”, kad bendravimas ir geri darbai turi nepaprastai daug įtakos sveikai galvai, o sveika galva paveikia sveiką kūną.

Sportavo, smaguriavo vėžiais, dainavo prie laužo

Kasmet daugėja šeimų su savo jaunaisiais mažyliais, tad jau kelinti metai jaunimui susipažinti ir pabendrauti rengiama sporto popietė. Fizioterapeuto Alekso Lileikos vadovaujami jaunuoliai ir jaunesni tėvai rikiavosi į du būrelius. Paaugliai globojo ir mokino mažuosius, kaip taikyti į sviedinį, ar neatsilikti estafetėse. Vakare jau minėtoje radijo laidoje buvo pranešta, kam pasisekė surinkti daugiausiai taškų ir kam teko pereinamasis apdovanojimas.

Monikos ir Pauliaus Sabalių dėka pernai buvo atgaivinta ir šiemet pratęsta vėžių (vėžiai arba omarai populiariausia Maine valstijos jūros gėrybė – red.) vakarienės tradicija. Valgomajame, apsijuosę prijuostėmis, vasarotojai lukšteno ir gardžiavosi vėžiais bei Aldonos Kaziukėnienės komandos paruoštais priedais.

Rodos taip seniai, dar būdami moksleiviais, dainuodavome dainas prie laužo, ruošdavome vaidinimus. Laimos Lileikienės-Shea rūpesčiu buvo sukurtas laužas ir padainuota.
 
Sielą gaivino muzika

Trys vakarai buvo skirti muzikai. Savaitės atidarymas ir pirmasis koncertas vyko šeštadienio vakare, rugpjūčio 3 d. Neseniai atnaujintoje didžiojoje salėje stovyklautojai rinkosi pasiklausyti pianistės dr. Frances Kavaliauskaitės-Covalesky. New Jersey gyvenanti dr. F. Kavaliauskaitė-Covalesky ruošia pianino rečitalius, dėsto muzikos kursus kolegijoje ir gretimo miestelio mokyklose. Koncerte atlikti Ravel, Menotti, Chopin, Milhaud ir Čiurlionio kūriniai.

Jau ketvirti metai klausomi jaunų pianistų – šešiolikmečio Kristopo Staknio ir penkiolikmečio Dariaus Shuberto, kuriuos pristatė L. Lileikienė-Shea. Kasmet pastebima profesionali jaunuolių pažanga, o Darius klausytojus nustebino vieną  kūrinį atlikęs saksofonu. Kristopas šiais metais baigė muzikos ir menų gimnaziją ir ruošiasi toliau gilinti muzikos žinias.

Visą savaitę saulutė šypsojosi, kviesdama pabuvoti gražioje gamtoje. Paskutinė diena, penktadienis, išaušo apsiniaukęs, o dangus pravirko, kad atostogos jau baigiasi. Kai kas iš po skėčių dar apžiūrinėjo miestelį, kiti susibūrė po stogu šios vasaros paskutiniems pasišnekučiavimams ir pabendravimams. Vakare rinkomės į salę šios savaitės baigtuvių koncertui pasiklausyti solisčių Danutės Mileikienės ir Marytės Bizinkauskaitės, akompanuojant dr. F. Kavaliauskaitei-Covalesky.

Į šią rytinio pakraščio, su tėvų pranciškonų parama, kasmet rengiamą ateitininkų dvasios savaitę kviečiami ne vien ateitininkai. Kitų, 2014 m., ateitininkų kultūrinė savaitė vyks rugpjūčio 2–9 d.


Baigiamasis koncertas: Frances Covalesky, Danutė Mileikienė, Marytė Bizinkauskaitė, Abigail Mileikaitė.


Sporto diena – vaikų lenktynės, vadovauja Aleksas Lileika. Sauliaus Dziko nuotr.


Takelis veda į Kretingos, Baltijos, Palangos svečių namus.     B. Hudak nuotr.