99-ojo Lietuvos vyčių suvažiavimo dalyviai. Reginos Juškaitės Švobienės nuotr.


Seven Springs, PA vyko 99-asis Lietuvos vyčių suvažiavimas

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Metinis Lietuvos vyčių suvažiavimas-seimas vyko š. m. rugpjūčio 2–5 d. „Seven Springs Mountain Resort”, Seven Springs, PA. Seimą globojo Lietuvos vyčių 152-a kuopa, veikianti Eastern Long Island, New York.

Suvažiavimo pradžios dieną, ketvirtadienį, šv. Mišias už Lietuvos vyčius aukojo Lietuvos vyčių organizacijos dvasios vadas, garbės narys dr. prelatas Juozas Anderlonis, garbės narys muzikas Faustas Strolia. Giesmes vedė garbės narė Ann Marie Kassel, liturginius skaitinius skaitė Stipendijų komiteto pirmininkė Rita Zakarka-Johnson.

Pirmas posėdis

Oficialus suvažiavimo atidarymas, vykęs viešbučio salėje, pradėtas malda. Sugiedoti JAV, Lietuvos ir vyčių himnai.
Prezidiumą sudarė: pirmininkė Elena Nakrošienė (90 kuopa, Kearny, NJ), kopirmininkai Barbara Miller ir garbės narys John Mankus (abu iš 72 kuopos, Binghamton, NY). Sekretoriavo garbės narė Pranciška Petkuvienė (96 kuopa, Dayton, OH) ir Tom Miller (72 kuopa, Binghamton, NY). Seimo eigos patarėjas – Walter Svekla (3 kuopa, Philadelphia, PA); išrinkti tvarkdariai (Sargeant at arms) atstovavo keturioms apygardoms: Debbie Miller (72 kuopa, Binghamton, NY), Diana Sveila (112 kuopa, Marquette Park, IL), John Sakal (152 kuopa, E. Long Island, NY) ir Kyle O’Brien (96 kuopa, Dayton, OH). Rezoliucijų komisiją sudarė: garbės narys Robert A. Martin, Jr. (16 kuopa, Chicago, IL); Aukų/sveikinimų komitetą – Phyllis Gendreau (17 kuopa, South Boston, MA) ir Deborah Martin-Rudmin (16 kuopa, Chicago, IL). Mandatų komitetą sudarė: June Grenier (6 kuopa, Hartford, CT), Georgianna Macke (157 kuopa, Lemont, IL), Ed Barkowski (136 kuopa, Hudson-Mohawk, NY) ir Cathy Nakrosis (90 kuopa, Kearny, NJ).

152-osios kuopos pirmininkė Julia Schroder, pasveikinusi visus suvažiavimo dalyvius, palinkėjo sėkmingo suvažiavimo. Seimą žodžiu sveikino Genevieve Maluska, Čikagos lietuvių moterų klubo pirmininkė. Buvo perskaitytas sveikinimas, gautas nuo Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelato Edmundo J. Putrimo. Buvo gauta 12 raštiškų sveikinimų.

Išsamų pranešimą apie praėjusių metų organizacijos veiklą perskaitė centro valdybos pirmininkė Bernice Aviža. Iždininkė Debbie Martin-Rudmin pristatė 2012–2013 m. organizacijos iždą.

Po pietų vyko arbatos gėrimas ir malonus bendravimas salėje. Vakare suvažiavimo dalyvių laukė pramoginis pažintinis vakaras ir tradicinių pikniko valgių ragavimas bei bendras dainavimas, kuriam vadovavo šio suvažiavimo koordinatorė Julia Schroder.


Regina Juškaitė-Švobienė (v.) sveikina garbės narius muz. Faustą ir Teresę Strolias jų vedybų 50 metų sukakties proga.
 
Antroji diena

Penktadienį šv. Mišios buvo aukojamos už mirusius Lietuvos vyčius ir rėmėjus, kurie praeitais metais apleido šį pasaulį, ir už tuos vyčius, kurie dėl sveikatos ar kitų priežasčių negalėjo dalyvauti šiame suvažiavime. Mišias koncelebravo prel. Anderlonis, prel. Petras Šiurys, prel. Juozas Šiurys ir kun. Edward Schmidt. Vargonavo muz. Faustas Strolia, giedojo Ann Marie Kassel. Skaitinius skaitė centro valdybos pirmininkės pirmoji pavaduotoja Barbara Miller.

Po maldos posėdį pradėjo centro valdybos pirmininkės antras pavaduotojos atstovas Andrew Berczelly, perskaitęs pranešimą apie organizacijos narystę. Nors šiais laikais kartais sunku yra pritraukti naujų narių, Lietuvos vyčiai gali didžiuotis, kad per paskutiniuosius metus į jų gretas įstojo 52 nauji nariai. Šiuo metu Lietuvos vyčiams priklauso arti 1,600 narių iš 5 apygardų/rajonų ir 45 kuopų. Džiugu, kad šiemet neužsidarė nė viena kuopa, tiesa, 3 kuopos susijungė. Kuopos buvo apdovanotos dovanėlėmis ir žymenimis. Berczelly pranešė, kad bus sudarytas specialus komitetas, kuris, naudodamas naujausias technologijas, bandys pritraukti naujų, jaunesnių vyčių, šios organizacijos ateitį.Dvasiškiai prieš šv. Mišias (iš k.): prel. Petras Šiurys, prel. Juozas Šiurys, dr. prel. Juozas Anderlonis ir kun. Edward Schmidt, SJ.


Lietuvos vyčių parama įvairiems projektams

Lietuvos vyčių fondo pirmininkė Irene Ožalis perskaitė pranešimą apie jos vadovaujamo padalinio praėjusių metų veiklą. Buvo pakeistas vienas iš pagrindinių šio padalinio statutų: anksčiau fondas, skirstydamas lėšas, galėjo naudoti tik palūkanas, šiuo metu įvairioms vyčių programoms ir paramai pinigus galima bus paimti iš organizacijos banko sąskaitos.

Šiemet bus aukojama kur kas mažiau – nuspręsta per Lietuvos vyčių 100-mečio suvažiavimą daugiau aukų skirti įvairiems projektams. 2012–2013 m. bus paaukota šioms organizacijoms ir projektams: Lithuanian Children Relief (Lietuvos vaikų globai) – 3,000 dol.; Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos specialiam projektui prisidedant prie Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paminklo pastatymo Šv. Kazimiero kapinėse minint Lietuvos vyčių šimtmečio jubiliejų – 3,000 dol.; žurnalui „Vytis” – 2,000 dol.; American Professional Patnership for Lithuanian Education (A.P.P.L.E.) – 1,000 dol.; jaunųjų vyčių suvažiavimo stipendijoms – po 100 dol. kiekvienam dalyviui; Orphan Care Kalėdų dovanėlėms – 1,000 dol.; nuspręsta 500 dol. skirti paremti vieną našlaitį vieneriems metams per organizaciją „Saulutę”; Baltijos jėzuitų plėtros projektui – 500 dol. Iš viso bus paaukota 11,900 dol.

Ožalis paskelbė rašinio konkurso laimėtojus: 1-a vieta (300 dol.) teko Carol Ann Luschas (144 kuopa, Frackville, PA), 2-tra (200 dol.) – Andreja Deksnis (158 kuopa, Lakeshore, IN), 3-čia (100 dol.) – Susan Gudaitis (6 kuopa, Hartford, CT).

Narių pakėlimas

Centro valdybos ritualų komiteto pirmininkė Georgiana Macke paskelbė 4-to laipsnio kandidatus: Ramoną Gonski (27 kuopa, Norwood, MA), Beverly Bennett (46 kuopa Forest City/Scraton, PA), Peter Balčių (141 kuopa, Bridgeport, CT) ir Helen Simanis (141 kuopa, Brigdeport, CT). Dėl sveikatos ir kitų priežasčių šie kandidatai šių metų suvažiavime nedalyvavo. Trys kandidatai, kurie nedalyvavo praeitų metų suvažiavime, bus pakelti į ketvirtąjį laipsnį per suvažiavimo užbaigimo šv. Mišias. Tai Janeen Perutis, Debbie Martin-Rudmin ir Kenneth Rudmin (visi iš Čikagos 16-tos kuopos). Kiti kandidatai bus pakelti į ketvirtąjį laipsnį artimiausiu laiku kito visuotinio narių suvažiavimo metu.

Garbės narystės komiteto pirmininkė, garbės narė Rita Sussko pranešė, kad šiais metais šį pasaulį apleido trys garbės nariai: Elsie Kosmisky, Nellie Bayoras-Romanas ir prelatas Ignas Urbonas. Taip pat pranešta, kad Elena Nakrosis, 90 kuopos narė, buvusi šios organizacijos centro valdybos pirmininkė, o dabar centro valdybos sekretorė, taps garbės nare. Per Lietuvos vyčių 100-mečio suvažiavimą garbės narystė nebus suteikiama.

Pažintis su jėzuitais ir jų veikla

Kun. Edward Schmidt, SJ papasakojo apie Baltijos jėzuitų plėtrą Lietuvoje, apie Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijas. Po pranešimo jis ir Baltijos jėzuitų plėtros programos vadovė Daina Paulauskienė atsakė į klausimus.

Suvažiavimo metu surengtoje įdomioje parodoje „Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų” galėjome susipažinti su jėzuitų istorijos atspindžiais Lietuvos bažnyčios mene, su Vilniaus jėzuitų universiteto fundatoriais ir mecenatais, giliau pažinti jėzuitų veiklą Lietuvoje 1940 m.– 1990 m., Jėzuitų provincijos atkūrimą, Jėzuitų centrų Lietuvoje veiklą ir t. t.


Lietuvos vyčių centro valdybos pirmininkė, garbės narė Bernice Aviža įteikė seselei Ignei Marijošiūtei knygą apie Lietuvos vyčių istoriją.

Pasiruošimas 100-mečio suvažiavimui

Lietuvos vyčių šimtmečio komiteto kopirmininkai – garbės narys Robert A. Martin, Jr. ir Phyllis Gendreau (17 kuopa, S. Boston, MA) – papasakojo apie jų vadovaujamo komiteto veiklą. Šimtmečio komitete dalyvauja po du atstovus iš visų penkių apygardų. Lietuvos vyčių 100-mečio jubiliejinis suvažiavimas vyks 2013 m. liepos 25–28 d. Quincy, MA. Naujosios Anglijos rajonas buvo išrinktas todėl, kad 1913 m. Lietuvos vyčių organizacija buvo įsteigta Lawrence, MA. Suvažiavimas vyks viešbutyje „Boston Marriott Quincy”. Registracijos kaina – 300 dol. (bus galima sumokėti per keturis kartus po 75 dol.). Dalyviai ir delegatai, kurie atvyks anksčiau, dalyvaus ekskursijoje „Duck tour”. Kaina asmeniui – 50 dol. Seimo atidarymo šv. Mišios bus aukojamos Nukryžiuotojo Jėzaus seserų kongregacijos vienuolyno koplyčioje. Visi garbės nariai bus pagerbti ketvirtadienį, liepos mėn. 25 d., pietų metu. O vakare lietuvių klube vyks lietuviška gegužinė-piknikas po stogu. Penktadienį, liepos 26 d., kultūros vakarą koordinuos dainininkė ir 1 kuopos narė Marytė Bizinkauskaitė. Bus koncertas, dalyvaus „Sambūrio” šokių grupė. Šeštadienio, liepos 27 d., vakare vyks iškilmingas pokylis (black tie optional). Šimtmečio suvažiavimo uždarymo šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, liepos 28 d., Šv. Petro bažnyčioje, South Boston. Po Mišių vyks atsisveikinimo priešpiečiai. Pageidaujantiems numatyta ruošti ekskursiją sekmadienio vakarą, ar pirmadienį, aplankyti Samuel Adams alaus daryklą. Vyks šimtmečio šūkio konkursas.

Bus ruošiama speciali 100-mečio programos atminimo knyga, kurią redaguos Mary Agnes Mikalauskas, 96-tos kuopos, Dayton, OH, narė. Pageidaujama, kad kiekviena kuopa ir apygarda atsiųstų savo kuopos ir apygardos istoriją ir įdomių nuotraukų. Paprašyta, kad 2013 m. kiekviena kuopa bei apygarda kaip nors pažymėtų ir atšvęstų šią garbingą organizacijos sukaktį.

TĘSINYS