LF ,,Liepsna 2011” – jau narių rankose


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugpjūčio mėn. viduryje Lietuvių Fondo (LF) narius pasiekė nauja ,,Liepsnos” laida. Iš ten sužinome, kad lietuvių išeivijos veiklai bei lietuvių kilmės studentams paremti 2011 metais LF skyrė 408,455 dol. Iki šiol paramai ir stipendijoms jau paskirstyta 370,200 dol. Liko nepaskirstyta 38,255 dol.
Paskirtos 52 stipendijos lietuvių kilmės studentams. Pirmenybė buvo teikiama gyvenantiems JAV. Savo žodyje Pelno skirstymo komiteto pirmininkas Vytas Narutis rašo, kad šių stipendijų suma siekė 60,418 dol. ,,Tai įgyvendinti įgalino įvairių stipendijų fondai, įkurti LF apimtyje”, kurių turėta 52, jie visi išvardyti ,,Liepsnoje”. 2010–2011 metais buvo įsteigti dar 8 specialūs fondai. Beje, tie specialūs fondai neapsiriboja vien tik stipendijų teikimu, bet remia ir daug kitų projektų. 2011 m. specialių fondų parama projektams pagal steigėjų nurodymus siekė 87,978 dol. Įdomūs šių fondų palūkanų skaičiai. Daugelis jų skyrė keletą šimtų dolerių, bet keletas fondų išties dosniai parėmė savo projektus. Didžiausia suma – 59,944 dol. – gauta iš dviejų J. Alphonso Šarausko fondų. Antroje vietoje yra du Juozo Ručio fondai su 30,047 dol. palūkanų. Trečioje vietoje matome Juozo Ručio fondą su 8,784 dol. palūkanų. Nors bendra palūkanų suma buvo ,,tik” 4,943 dol., ji buvo sukelta iš net aštuonių Prelato Juozo Prunskio fondų. Taigi įvairovės netrūksta.

Pateikiama informacija apie stipendijų gavėjus. Atidžiau peržiūrėjus duotus duomenis, galima surasti papildomų žinių. Iš 52 stipendininkų 33 – merginos. 31 stipendiją gavęs studijuos JAV universitetuose. Išskyrus tris, pasirinkusius University of Illinois at Chicago, visi kiti bus pasklidę po visą Ameriką. 21 studijuos kitose šalyse. ,,Kitų šalių” grupėje pirmauja Didžioji Britanija, kur studijuos 10 stipendininkų. Sudėjus visus stipendininkus, populiariausia studijų sritis yra humanitariniai mokslai – juos studijuos 24. Antroje vietoje yra griežtieji mokslai su 13 studentų. Ekonomiką/teisę pasirinko 10. Likusieji 5 studentai (visos merginos) gilinsis į sveikatos mokslus. Nors mano žodyne gimnazistai dar nėra studentai, tačiau trys LF stipendininkai ,,studijuos” Vasario 16-osios gimnazijoje.

Įvairiems projektams buvo paskirta 281,208 dol. Didžiausia šios sumos dalis – 112,758 dol. – atiteko lietuvių bendruomenės švietimui. Vien tik lituanistinėms mokykloms skirta 80,000 dol. Parama jaunimui bei lituanistiniam švietimui tebėra LF svarbiausias uždavinys. Ypatingas dėmesys skirtas 2012 m. vyksiančiai Lietuvių tautinių šokių šventei Boston, MA. Taip pat skirta parama Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvų išlaikymui, Lietuvių išeivijos studentų stažuotėms Lietuvoje bei labdarai. Neužmirštas ir ,,Draugas”, gavęs 12,000 dol.

Sekant ,,Liepsnoje” pateiktą pelno paskirstymo pagal grupes diagramą, 31 proc. skirtas švietimo veiklai, 21 proc. – stipendijoms, 19 proc. – kultūrinei veiklai, 13 proc. – jaunimo veiklai, 10 proc. – visuomeninei veiklai ir 6 proc. – žiniasklaidai. Pagal pelno prašančias organizacijas, 41 proc. atiteko JAV LB, 27 proc. – kitoms JAV organizacijoms, 22 proc. – stipendijoms, 4 proc. – Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, 3 proc. – Lietuvos organizacijoms ir 2 proc. – kitoms išeivijos organizacijoms už JAV ribų.

Daug prašymų patenkinta, stengiantis išlaikyti jau egzistuojančias struktūras, statinius. Paminėsiu keletą jų. Dainavos stovyklos ,,infrastruktūros tobulinio darbams” skirta 8,000 dol., Rako stovyklos remontams (du projektai) – viso 5,000 dol., Pasaulio lietuvių centro išlaikymui – 12,000 dol., Jaunimo centro ,,egzistavimo pratęsimui” – 7,000 dol. ir kt.

Kitais metais bus švenčiamas LF 50 metų jubiliejus, kuriam jau parinktas šūkis – ,,Švęskime ir būkime kartu!” Jau žinoma ir šventinio pokylio data – balandžio 14 d. ir vieta – ,,The Hyatt Lodge”, Oak Brook, IL. Daugiau informacijos apie LF ir būsimus renginius galima rasti www.lithuanianfoundation.org svetainėje.

Dėmesio vertas LF kreipimasis į visus, išspausdintas ,,Liepsnoje”: ,,Tapkime neatsiejama lietuvybės dalele ir vienykime savo pastangas vardan Lietuvių Fondo ilgo gyvavimo prasminguose darbuose!” Nuo LF įsteigimo pradžios 1962 m. LF, remdamas įvairius projektus, paskyrė per 16 mln. dol. lietuvybės išlaikymui. Toliau primenama, kad mes visi turime dirbti kartu, kad tai, ką turime šiandien, neišnyktų. ,,Mes turime daryti viską, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai galėtų didžiuotis savo prigimtimi, lietuviška kalba ir kultūra.”

Jubiliejaus proga skelbiamas konkursas, kuriame kviečiami dalyvauti vaikai, jaunimas ir meno kolektyvai. Norint dalyvauti, reikia pateikti LF 50-mečiui skirtą kūrinį tema ,,Lietuva, aš turiu Tave!” Kūriniai gali būti įvairių žanrų: literatūriniai (eilėraštis, esė, straipsnis), muzikiniai (kompozicija, daina), vaizduojamieji (piešinys, skulptūra, fotografija, videografija) ir kt. Galima kurti lietuvių arba anglų kalba. Skatinkime savo jaunuosius talentus kuo gausiau šiame konkurse dalyvauti.

2002 m. Dainavoje vyko JAV LB Krašto valdybos rengta Darbo konferencija, kurią dosniai parėmė LF Konferencijos tikslas – sukviesti įvairių bangų ir kartų jaunimą bendram lietuvybės darbui.  Konferencijoje dalyvavo ir ketvirtos kartos Amerikos lietuvė Jane Cox iš Philadelphia, ten dalyvavusiems suteikusi vilties kibirkštėlę dėl lietuvybės rytojaus. Ką tik mano aptartoje ,,Liepsnoje” ta pati Jane, nauja LF stipendininkė, prisistato kaip kilusi iš šeimos, kurioje niekas nekalbėjo lietuviškai. Ji lietuvių kalbos išmoko Vinco Krėvės lituanistinėje mokykloje. ,,Dabar man lietuvių kalba yra viena iš brangiausių turtų mano gyvenime. Neįsivaizduoju, koks būtų mano gyvenimas be jos. Esu amžinai dėkinga tiems, kurie padėjo man ją išmokti”, rašo ji. Didžiuojuosi su Jane Dainavoje susipažinęs, linkiu jai sėkmės naujose studijose. Ji tikisi pasišvęsti lietuvių švietimui ir bendrai veiklai Amerikoje bei Lietuvoje. Ar ne nuostabius darbus atlieka Lietuvių Fondas?!