Kolumbo vyčius 1882 m. įkūrė airių kunigas Michael J. McGivney.

Kaip gerai pažįstame Kolumbo vyčius?

 ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prieš beveik aštuonerius metus įstojau į organizaciją Kolumbo vyčiai (KV), turinčią 1,8 mln. narių. Daviau sau metus laiko su šia organizacija susipažinti ir nuspręsti, ar joje liksiu. Organizcijos kuopos rengia mėnesinius susirinkimus, narių mažai lankomus. Protiškai atsilikusiems paremti kasmet pardavinėjame ,,Tootsie Rolls” saldainius. Taip pat skatiname ir remiame kitus vertingus labdaros užmojus. Metinis nario mokestis yra 36 JAV dol. Už tai gauname mėnesinį žurnalą ,,Columbia” bei įvairius žiniaraščius.

KV, šįmet švenčiančius 130 metų sukaktį, New Haven mieste, CT, 1882 m. įkūrė 29 metų amžiaus airių kunigas Michael J. McGivney. Tais laikais naujai atvykę imigrantai nebuvo įsileidžiami į darbo unijas, jiems nebuvo atviros ir paramos programų durys. Tad KV buvo įsteigti siekiant gelbėti savuosius nuo nelaimių ir skurdo. Tai katalikiška vyrų organizacija, siekusi teikti finansinę pagalbą savo nariams, padėti sergantiems ir invalidams, skatinti socialinį ir intelektualinį narių bendravimą ir vykdyti bei vadovauti auklėjamai, labdaros, religinei, socialinei ir patriotinei veiklai.

,,Lietuvių enciklopedijos” žiniomis, Čikagoje lietuvių profesionalų būrelis buvo įkūręs vieną KV lietuvių skyrių, bet grynai lietuviškas skyrius neišsilaikė – į jį pradėta priimti ir kitų tautybių narius. Gal ir gerai, nes lietuviai turėjo ir tebeturi savo Lietuvos vyčius, lietuvių išeivijoje įrėžusius garbingą veiklos vagą.

KV vadovaujasi keturiais pagrindiniais principais: meile, vienybe, brolybe ir patriotiškumu. KV taip pat turi keturis narystės laipsnius, atitinkančius čia aukščiau išvardintiems principams. Nariai, pasiekę trečiąjį laipsnį, laikomi pilnateisiais nariais. Ketvirtas laipsnis atitinka garbės laipsnį trečiojo laipsnio vyčiams. Tik turintys ketvirto laipsnio rangą Kolumbo vyčiai iškilmingomis progomis gali dėvėti viduramžių laikus primenančią įspūdingą uniformą.

Popiežiui Pijui XII sutikus, KV lėšomis buvo numikrofilmuoti Vatikano bibliotekos archyviniai dokumentai bei senienos ir atiduoti jėzuitų St. Louis University globai. KV įkūrė istorijos katedrą Catholic University. 1950-ojo dešimtmečio pabaigoje ši organizacija paaukojo milijoną dolerių naujai statomos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos varpinei Washington, DC. Šventinimo iškilmėse dalyvavo 1,000 Kolumbo vyčių garbės sargyba.

Vien 2011 m. KV paskyrė per 158 mln. dol. grynais ir 70 mln. savanoriško darbo valandų labdarai. KV remia specialias olimpines žaidynes asmenims su negalia. Per metus paaukojama per 270,000 litrų kraujo. 1981 m. KV įsteigė ,,Vicarius Christy” fondą, kuriuo naudojasi popiežiai savo asmeninės labdaros projektams. Bažnyčios jubiliejinių metų proga KV skyrė daug lėšų Šv. Petro bazilikos Vatikane atnaujinimui. Haiti žemės drebėjimo aukoms KV nupirko 1,000 vežimėlių, skirtų invalidams. Tos nelaimės paliestiems vaikams paskyrė milijoną dolerių. KV gyvybės draudimo programos, vertinamos aukščiausiai, bendra suma siekia per 80 mlrd. dol.

KV aktyviai dalyvavo skleidžiant Antrojo Vatikano suvažiavimo nutarimus visuomenėje. KV taip pat pasisakė už tuo pačiu metu kilusias pastangas plėsti pilietines teises Amerikoje. KV aktyviai dalyvauja apaštalavime, skleisdami Katalikų Bažnyčios mokslą ir meilę. 1954 m. KV pastangomis JAV Kongrese buvo priimtas papildymas, pagal kurį, prisiekiant Amerikos vėliavai, pridėti du žodeliai – ,,Under God.” Šios vyčių pastangos susilaukė padėkos laiško iš tuometinio JAV prezidento Dwight D. Eisenhower. KV aktyviai remia Gyvybės kultūros sąjūdį bei tradicinę vyro ir moters santuoką.

KV turėjo grumtis su persekiotojais iš šalies. Tarp jų buvo ,,Ku Klux Klan” organizacija JAV. Meksikoje vyko aršus pasipriešinimas terorui, kai valdžia uždraudė tikėjimo laisvę ir žudė tikinčiuosius. Pasipriešinimo metu nužudyta daug KV narių. Įtempta padėtis atslūgo tik 1937 m. Tais metais Meksikos Kolumbo vyčiai rengė demonstracijas prieš pasaulinį komunizmą.

KV spausdino ir platino popiežiaus Pijaus XII encikliką ,,Dividi Redemptoris”, kurioje buvo smerkiamas komunizmas. 2000 m. popiežius Jonas Paulius šventaisiais paskelbė 25 Meksikos kankinius, tarp jų – šeši Kolumbo vyčiai.

KV yra įsteigęs savo skyrius ne tik įvairiuose kraštuose, bet ir JAV universitetuose. Pats pirmasis skyrius įsteigas University of Notre Dame 1910 m. Po to buvo įkurti skyriai St. Louis University ir Benedictine kolegijoje. Dabar KV savo skyrius turi 244 aukštosiose mokyklose visame pasaulyje.

KV didžiuojasi savo gretose turėję JAV prez. John F. Kennedy ir Ted Kennedy. 1959 m. Fidel Castro pasiuntė žmogų jam atstovauti pokylyje švenčiant KV steigimo 50-metį Kuboje. Kolumbo vyčiais taip pat buvo Al Smith, Sargent Shriver, Alan Keys, Samuel Alito, Jeb Bush ir kt. 1992 m. ši organizacija motinėlei Teresai įteikė žymenį ,,Gaudium et Spes”. 1997 m. Hartford, CT, arkivyskupija pradėjo oficialią bylą dėl kun. Michael McGivney kanonizacijos.

Popiežius Benediktas XVI savo pirmoje enciklikoje ,,Deus Caritas Est” pabrėžė, kad krikščionys turi turėti ,,matančią širdį”. Kitais žodžiais tariant, jie turi matyti, kur reikia meilės ir ten padėti. Prie tų pastangų prisideda ir Kolumbo vyčiai, besistengiantys kurti ir skleisti meilės kultūrą.


J.R. Kuprys nuotr.