JAV LB Atlanta apylinkės žmonės su Lietuvos Respublikos garbės konsule Atlanta mieste Roma Kličiene (antra iš k.), kunigu Gintaru Joniku (ketvirtas iš k.), Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, apylinkės pirmininke Silvija Aniuliene (šešta iš k.) šių metų Atvelykio šv. Mišiose.

Atlanta LB apylinkė ruošiasi JAV LB Tarybos sesijai


SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Rugsėjo 28–30 dienomis į Atlanta, GA, kur vyks JAV LB XX Tarybos pirmoji sesija, rinksis Lietuvių Bendruomenės Tarybos nariai, apygardų ir apylinkių pirmininkai, kitų organizacijų atstovai, garbės svečiai.

Kad sesija pasisektų, dirba Atlanta LB apylinkės pirmininkė Silvija Aniulienė ir jos vadovaujama valdyba: Virginija Šileikytė, Valdas Kairys, Justinas Bartkevičius, Giedrius Stankevičius, Asta Phillips ir LR garbės konsulė Atlanta Roma Kličienė.

Kaip sekasi ruošti sesiją, telefonu pakalbinau vieną iš aktyvių Atlanta LB apylinkės valdybos narių, atsakingų už organizacinius renginius – Astą Phillips. Pasak Astos, į JAV atvykusios prieš 17 metų, Atlanta padangėje su vyru Clyde gyvenančios jau aštunti metai, iki rugpjūčio 22 dienos buvo užsiregistravę ir susimokėję 33 sesijos dalyviai. Asta ir jos vyras – abu yra nuoširdūs apylinkės rėmėjai ir pagalbininkai. Ši šeima itin daug jėgų ir laiko įdeda ruošdama JAV LB XX Tarybos sesiją.

JAV LB Tarybos dienotvarkę ruošia Tarybos prezidiumas, vadovaujamas Juozo Polikaičio. Sesijos metu turėsime garbingus svečius: iš Lietuvos užsienio reikalų ministrą Audronį Ažubalį, LR ambasadorių JAV ir Meksikai Žygimantą Pavilionį, LR generalinį konsulą iš New York Valdemarą Sarapiną, Lietuvių Fondo Tarybos pirmininką Marių Kasniūną ir kitus. Tarybos sesiją dalyvius savo atvykimu žada pagerbti ir Atlanta miesto vadovai.

Atlanta LB apylinkės valdyba pasiūlys puikią meninę programą XX Tarybos sesijos dalyviams ir jos svečiams. Koncertuos liaudiškos muzikos kapela „Biru Bar” iš Indianapolis (vadovas Otonas Balčiūnas), mums gerai pažįstama dainininkė ir dainų autorė, žurnalistė Audronė Simanonytė.

Šeštadienį tuoj po sesijos darbų viešbutyje bus aukojamos šv. Mišios, kurias atnašaus klebonas Gintaras Jonikas iš Detroit. Šeštadienio vakarienės metu sesijos dalyviai išgirs nuostabius akordeono muzikos garsus – populiarias melodijas atliks studentas iš Ukrainos Andrew Skalkovich.

Kaip Asta Phillips pastebi, neapsieisime ir be vaišių – visi turės progos paskanauti amerikiečių šefo gaminto lietuviško maisto, taip pat ir pietietiškos (angl. Southern) virtuvės patiekalų.
Atlanta lietuviai ruošia staigmeną – sesijos metu galima bus pamatyti vietinių lietuvių menininkų darbų parodą, vyks tylusis aukcionas, kurio metu surinktos lėšos bus perduotos šeštadieninei lituanistinei mokyklėlei ,,Saulė”.

Tad Atlanta LB apylinkės valdyba primena, kad jau pats laikas užsiregistruoti, ji labai laukia Jūsų atvykstant į XX Tarybos sesiją!

Kilus klausimams skambinkite tel. 404-797-2677 arba rašykite atlantoslietuviai@gmail.com