babonas

Laimingos kelionės gerai įsikurti tėvynėje
kun. Alfonsui Babonui linki prelatas Jonas Staškevičius (kairėje).

 Antano Strakšio nuotrauka

Kunigo Alfonso Babono 
išleistuvės-atsisveikinimas su Šv. Antano parapija


REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

„Leiskit į Tėvynę,
Leiskit pas savus,
Ten pradžiugs krūtinė,
Atgaivins jausmus...

Čia jausmai man žūva
Kalinė širdis,
Leiskit į Tėvynę,
Akys ten nušvis...”

Sekmadienį, rugpjūčio 16 d., Šv. Antano parapijos patalpose parapijiečiai ir draugai atsisveikino su kleb. kun. Alfonsu Babonu, baigusiu savo ilgametę, 31 metų tarnystę parapijiečiams. Diena pasitaikė karšta, mums visiems ji buvo tiek liūdna, tiek džiugi.

Iškilmingas atsisveikinimo šv. Mišias koncelebravo kun. Alfonsas Babonas ir prelatas Jonas Staškevičius, atvykęs iš Missisauga, Kanada. Skaitinius skaitė Antanas Osteika. Ta proga specialiai atvyko muz. Stasys Sližys, kuris šioje parapijoje vargonavo net 26 metus, ir jo vadovaujamas choras.

Po šv. Mišių gausūs šios šventės dalyviai sugužėjo į šventiškai papuoštą parapijos salę su gerbiamu kunigu atsisveikinti. Atsisveikinimą-išleistuves ir pagerbimą suruošė Šv. Antano parapija. Salę puošė Mykolo Abariaus specialiai šiai progai padarytas plakatas su užrašu: „Didžiai gerbiamas kunige Alfonsai, linkime laimingos kelionės ir sėkmingai įsikurti Tėvynėje.”  Stalai buvo papuošti lietuviškomis juostomis ir trispalviais žiedais. Prie kiekvieno dalyvio vietos buvo padėta speciali maldos kortelė su kun. Babono nuotrauka vienoje pusėje ir šv. Antano, mūsų parapijos dangiško globėjo, atvaizdu – kitoje. Tai kun. Babono dovana visiems svečiams. Šiai žymiai šventei buvo išspausdintos programėlės su kun. Babono nuotrauka. Atsisveikinti su kunigu ir jį pagerbti susirinko beveik 150 dalyvių iš Detroit, jo apylinkių ir Kanados.

Prieš pradedant programą, Regina Juškaitė-Švobienė prisegė kunigui gvazdiką. Programą vedė Lietuvos Respublikos Detroit garbės konsulas ir buvęs ilgametis Šv. Antano parapijos tarybos pirmininkas Algis Zaparackas. Atsisveikinimas vyko dviem kalbomis – lietuviškai ir angliškai, todėl susirinkę lietuviai ir dalyvaujantys nelietuviai svečiai, atvykę atsisveikinti su kun. Alfonsu Babonu, galėjo suprasti sveikinimus bei programos eigą. Pakėlę šampano taures visi sugiedojo „Valio, valio”. Po to A. Zaparackas pristatė garbės svečius: solenizantą kun. Alfonsą Baboną, prelatą Joną Staškevičių, kun. Babono bendrakursį, muz. Stasį Sližį, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadą Mykolą Abarių, savo žmoną, Jolantą  Zaparackienę, Val S. Bauza lietuvių laidojimo namų direktorę.

 Šioje šventėje buvo pagerbtas a. a. kun. Ričardas Repšys, buvęs Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos administratorius, kuris š. m. liepos 27 d. iš Detroit arkivyskupijos gavo laišką, pranešantį, jog jis nuo š. m. rugsėjo 1 d., skiriamas Šv. Antano parapijos administratoriumi. Deja, antradienį, liepos 28 d., kun. Ričardas Repšys, mėgindamas išgelbėti savo 13-os metų sūnėną, nuskendo. Ant garbės stalo buvo padėta a. a. kun. R. Repšio nuotrauka, geltona rožė, perrišta juodu kaspinu ir trys žvakutės.
A. Zaparackas pranešė, kad į šią šventę atvyko Anthony Litarski, Detroit arkivyskupijos atstovas ir pristatė dabartinę parapijos tarybą: Antaną Strakšį, Algį ir Patricią Kaunelius ir Reginą JuškaitęŠvobienę.
Vakaro vedėjas nušvietė jubiliato vingiuotą gyvenimo kelią ir jo pastoracijos darbus. Kun. A. Babonas gimė Lietuvoje, Raseinių mieste 1927 m. rugsėjo 6 d. Augo ir mokėsi Rasei­niuose.

Kunigu įšventintas 1962 m. gruodžio 22 d., Romoje, Laterano bazilikoje. Įstojo į Šv. Kazimiero Lietuvių Pontifikalinę kolegiją. Ją baigė 1963 metais, įgydamas licenciato laips­nį iš teologijos ir filosofijos. Primicijas atnašavo Miunchene, Vokietijoje. Pakviestas Allentown (Pennsylvania) vyskupo kun. A. Babonas atvyko į JAV. Toje vyskupijoje tuo metu buvo 12 lietuviškų parapijų. Daugumą jų įsteigė pirmieji lietuviai imigrantai – angliakasiai. Vyskupas kun. A. Baboną paskyrė į Šv. Jėzaus Širdies parapiją New Philadelphia, vėliau perkėlė į Easton ir pagaliau į Minersville. Susidariusių aplinkybių verčiamas, kun. A. Babonas turėjo palikti Pennsylvania.

Kurį laiką gyveno pas tėvus New York. Šv. Mišias aukodavo lietuviškose parapijose. Dievo Apvaizdos kleb. kun. M. Kundrat, tuo metu ieškojo kunigo, gerai mokančio lietuvių kalbą. Jo pakviestas kun. A. Babonas atvyko į Detroit ir buvo paskirtas Dievo Apvaizdos parapijos vikaru. 1968 m. Michigan valstijos kelių departamentas nupirko parapijos žemę su bažnyčios pastatais ir toje vietoje nutiesė greitkelį. Pastačius bažnyčią ir kultūros centrą Southfield, MI, kun. M. Kundrat buvo iškeltas į kitą parapiją, o kun. A. Babonas liko laikinu administratoriumi. Po keleto mėnesių, atvykus naujam kunigui, kun. A. Babonas buvo perkeltas į Royal Oak St. Mary’s parapiją, po poros metų – į Northville, Our Lady of Victory parapiją. 1979 m. jis gavo paskyrimą būti Šv. Antano parapijos administratoriumi, vėliau paskirtas klebonu.

2007 m. kun. Babonas atšventė savo 80ąjį gimtadienį ir 45 metų kunigystės sukaktį. Jis gražiai sugyveno su parapijiečiais, palaikė religines ir tautines tradicijas, puoselėjo visuomeninę veiklą. Kun. Alf. Babonas buvo BALF’o 76-to skyriaus pirmininku iki pat skyriaus uždarymo, Lietuvos šaulių išeivijoje vyr. kapelionas, „Švyturio” jūrų šaulių kuopos kapelionas, Lietuvos Vyčių 102 kuopos, Šv. Antano altoriaus draugijos ir Dainavos jaunimo stovyklos dvasios vadas ir daugelio kitų vietinių organizacijų rėmėjas. Taip pat kun. Babonas keletą metų buvo Šv. Kazimiero parapijos Windsor, Ontario, Canada, administratoriumi. Ši parapija buvo uždaryta š. m. liepos 26 d.

Kun. A. Babono atsisveikinimo-išleistuvių proga ,,mūsų” Regina perskaitė gautus sveikinimus, kurių buvo gausybė.

Prelatas Edmundas Putrimas pavadavo prelatą Joną Staškevičių, kad pastarasis galėtų atvykti į bendrakursio kun. A. Babono išleistuves, norėdamas pagerbti mūsų kun. A. Baboną pasveikino telefonu per garsiakalbį. Prelatas E. Putrimas padėkojo kun. Babonui už jo ilgametį tarnavimą Šv. Antano parapijai ir jo pasiaukojimą savo parapijiečiams, linkėjo jam gero poilsio ir sėkmingai sugrįžti namo į Lietuvą.

Prel. Jonas Staškevičius pasveikino savo ilgametį draugą ir bendrakursį kun. Alfonsą Baboną ir papasakojo apie jų per 40 metų trunkančią draugystę.

LB Michigan apygardos vardu jubiliatą sveikino Liūda Rugienienė, buvusios lietuvių Šv. Kazimiero parapijos Windsor, Kanada, vardu sveikino Romas Dunčia ir padėkojo už jo ilgametę tarnybą parapijai. Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vardu jubiliatą ir Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos kapelioną pasveikino vadas Mykolas Abarius, įteikdamas kun. A. Babonui Lietuvos šaulių sąjungos vado plk. Juozo Širvinsko sveikinimus. M. Abarius įteikė kun. Babonui 90 metų Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo jubiliejui skirtą proginę monetą.

Rengėjų ir visų dalyvių vardu Regina Juškaitė-Švobienė įteikė klebonui išleistuvių dovanas – įrėmintą Šv. Antano bažnyčios nuotrauką ir kun. Alfonso Babono nuotrauką, darytą šv. Mišių metu prie šv. Antano pagrindinio altoriaus, knygas „Bažnyčia Lietuvoje”, „Žemaičių liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika” ir piniginę dovaną – šioje šventėje gautą pelną.

Kun. Alfonsui Babonui, Lietuvos Vyčių 102 kuopos sielovados vadui, už jo nuopelnus Lietuvos Vyčių organizacijai, Lietuvos Vyčių garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė išleistuvių proga įteikė 4-ojo laipsnio medalį ir žymenį.

Pasisotinus, programos vedėjas Algis Zaparackas pakvietė muz. Stasį Sližį vesti bendrą dainavimą.

Nuotaika buvo pakili ir visi dalyviai dainavo kupini entuziazmo ir geros nuotaikos. Regina Juškaitė-Švobienė, parapijiečių ir draugų vardu įteikė muz. St. Sližiui simbolinę dovaną – knygą „Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo Baroko iki Klasicizmo”, išreikšdama padėką už jo dalyvavimą šioje šventėje ir ilgametę vargonavimo tarnystę – 26 metus Šv. Antano parapijoje. Kiekvienam choristui buvo įteikta neseniai daryta choro ir kun. A. Babono nuotrauka.

Kun. A. Babonas savo kalboje pareiškė padėką atvykusiems jį pagerbti ir su juo atsisveikinti bei šios atsisveikinimo puotos rengimo komitetui: Mykolui Abariui, Patricia ir Algiui Kauneliams, muz. Stasiui Sližiui ir jo sudarytam chorui, Antanui Strakšiui, Pranciškai Televičienei, Šv. Antano parapijos tarybai, Stasiui Šadeikai, Juliegha Norusevičiūtei ir išleistuvių organizatorei „mūsų” Reginai.

Kodėl kun. Babonas taip ilgai tarnavo Šv. Antano parapijoje? Gal dėl to, kad parapijiečiai neieškojo sau tobulo klebono. Kun. A. Babonas buvo visiems geras toks, koks jis buvo. Dar ir dėl to, kad vieni kitus pamėgome ir nenorėjome skirtis, gyvenome lyg viena šeima. Už visa tai kun. Babonas yra dėkingas Dievui ir visiems jo buvusiems parapijiečiams.

Savo kalbą jis baigė šv. Pauliaus apaštalo žodžiais: „Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį ana (kuri ateis) diena, atiduos man Viešpats, teisingasis teisėjas...” „Tai ne pesimizmas, bet tikrenybė, nes kasdien keliaujame link to savo tikslo Nukelta į 11 psl. Atkelta iš 4 psl. atsiimti mums priklausomo vainiko. Nepraraskime vilties, nes įsipareigojimas Kristui mus ragina tęsti savo kunigystę, nepaisant savo amžiaus iki pabaigos, ar tai būtų patogu, ar ne. Tikėkime ir toliau, dalinkitės šios parapijos gyvenimu, o kai jos nebebus – kad ilgai čia praleistą laiką prisimintumėte ir dėl nieko nesigailėtumėte”, – kalbėjo kun. A. Babonas.

Pabaigos žodį tarė dabartinis parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys. Jis pranešė apie Šv. Antano parapijos padėtį, sakydamas, kad nuo rugsėjo 1 d., naujas Apvaizdos lietuvių parapijos Southfield, MI ir Detroit Šv. Antano parapijos administratorius kun. Gintaras Jonikas nustatys sekmadienio šv. Mišių laiką.

Esame visi be galo dėkingi mūsų klebonui Alfonsui Babonui už jo pareigingumą, pasišventimą mūsų parapijai už 31 metų darbą mūsų parapijos ir daugelio organizacijų sielovados srityje.

Linkime mielam klebonui kun.  A. Babonui ištvermės, tyro džiaugsmo ir dar daug daug gražių, šviesių, sveikatingų ir ilgiausių gyvenimo metų Lietuvoje. Nepaprastai džiaugiamės, kad pagaliau kun. galės ramiai ilsėtis ir praleisti dienas jo naujuose namuose ant Nemuno kranto, apsuptas gražios gamtos, kartu su broliu ir broliene Rimu ir Monika Babonais. Meldžiame Dievulio duoti Jam daug sveikatos ir stiprybės. Telaimina Jus Dievas, kunige Alfonsai Babonai, ir gero vėjo!