Daugiau pagarbos kitam!

STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Perskaičiusi Broniaus Nainio straipsnio antraštę „Po šešių savaičių tėvynėje” (2009 m. liepos 24 d.), iš džiaugsmo kone rankas pradėjau trinti, tikėdamasi malonių, įdomių naujienų ar įspūdžių iš Lietuvos. Kur tau!

Pradėsiu nuo to, kaip jis vienu neapgalvotu žodžiu sukėlė tarp moterų tokį piktą šurmulį, tarsi būtų įsmeigęs pagalį į bičių avilį! Nainys rašo: „O ar ne naujo ‘gelbėtojo’ ieškodami žaibo greičiu tik per vieną ratą į prezidento kėdę įsodino ir Lietuvoje pirmą moterį – merginą Dalią Grybauskaitę?” Ai, ai, žmogeli mielas, ar ne per daug paties pasakyta?! Pirmiausia, mūsų gerbiama prezidentė yra ne mergina, o moteris. Moteriškosios giminės atstovės per 30 metų nebevadinamos merginomis. Tą net patvirtino jau XIX a. prancūzų rašytojas – romanistas Honore de Balzac. Iškeldamas moterį savo romane „Trisdešimties metų moteris”, jis įdomiai aprašė moters grožį, subrendimą, gilią galvoseną ir kita esant pačiame aukščiausiame zenite.

Na, o mūsų trejetas šaunių poečių Juodvalkė, Saulaitė ir Zalatorė net savanoriškai pakeitė pavardžių galūnes, kad nebūtų aišku, ar jos, anot Nainio, merginos, ar ne. Šitų kūrybingų rašytojų sumanymas, praktika parodė, gal ir yra labai vertingas.

B. Nainys turėtų atminti, kad jis užkabino ne kokią eilinę pilietę, bet pačią LR prezidentę. Ir jei jis nenori (ar nepageidauja, nes atsiduoda jo nelinkimas jos pusėn) jai suteikti reikiamą pagarbą, vis viena privalo pagarbiai atsiliepti apie savo tėvynės vadovę! Juk mes gerbiame ne patį asmenį, bet jo užimamas labai svarbias pareigas! Kitaip sakant, Nainys nevykusiai, nepagarbiai atsiliepė ne apie D. Grybauskaitę, bet gerbiamą LR prezidentę. Kiekvienas žmogus turi gerbti kitą žmogų!

Jau dabar mūsų Prezidentė verta pagarbos. Ne tik už tai, jog perpus nukirpo savo algą arba pamilusi savąją liaudį bando pagerinti jos būklę. Bet kad stengiasi visur kreipti žvilgsnį, kur mato klaidas, Lietuvą traukti iš įvairių jos bėdų, kiek ji pajėgia. Štai ir to paties „Draugo” pirmame puslapyje po antrašte „Bankai skaičiuoja didžiulius nuostolius” ir žemiau pridėta R. Šarkino nuotrauka rašoma: „Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas po susitikimo su šalies prezidente pareiškė, kad sutinka sumažinti savo atlyginimą.” Aha, kaip strėlė šovė į galvą pageidaujama mintis, reiškia, kad prezidentė jį paveikė ar bent paskatino. Neapsirikta! Tolėliau skaitome: „Šarkinas po susitikimo su šalies prezidente pareiškė, kad jo atlyginimas yra per didelis ir jis sutinka jį sumažinti. (...) prezidentė centrinio banko vadovą perspėjo dėl grėsmės banko įvaizdžiui.” Va, ir išlindo yla iš maišo! O straipsnio pabaigoje – „R. Šarkinas tvirtino, kad prezidentės išsakytos pastabos yra teisingos.” Bravo! Kodėl viso to Nainys nenori nei matyti, nei girdėti?

Neatlyžo Nainys nei rašinio gale, nešykščiai berdamas glėbį priekaištų prezidentei. Pavadinęs ją „papuošalu” (o gandai mus pasiekė, jog ji rengiasi kukliai, neprabangiai) užsienio svečiams žavėti, skraido po pasaulį, vieną vakarą pietauja su Japonijos imperatoriumi Tokyo, kitą – su Ispanijos karalium Madride, trečią – pasiplepėti apie steigiamą iškiliųjų moterų klubą su Suomijos prezidente Helsinkyje. Gal galų gale D. Grybauskaitė supras, ką ji, kaip Lietuvos prezidentė, turi daryti?” – oratoriškai po pamokymo nusprendė orakulas. Mes turėtumėme tik didžiuotis savo prezidente, pripažinta, įvertinta, pagerbta bei apdovanota visoje Europoje, vieningai ją remdami, padėdami jai tempiant sunkų (paveldėtą!) sunkmečio vežimą, o ne kaišiot pagalius į ratus, net ją pačią murkdant, kaip tai daro Nainys, Lietuvos pilietis.

Palietęs Lietuvos ekonominį gyvenimą, „praėjusiais metais pradėjusį riedėti žemyn ir Lietuvoje tautiečių dėl to kaltinamą valdžią”, Nainys, „patikslina”, kad kaltinamos „visos trys valdžios: Prezidentas, Seimas ir Vyriausybė”. Suvertęs visą bėdą į vieną krūvą, nė puse lūpų neprasitarė apie dabartinę vis dar besiplečiančią krizę visame pasaulyje. Atrodo, it visiškai negirdėjo, kas tą krizę sukėlė! Ne kas kitas, kaip JAV – jų „gudročių” bankininkų šykštumas. Ir pasklido po visą pasaulį tarsi maras... Griūva JAV – jų galingos bendrovės, užsidaro kai kurie stambūs bankai, iš darbo paleidžiami tūkstančiai darbininkų (ką čia ir beminėti – visa tai visi žino iš spaudos), net daugelis mūsiškių čia gerokai nukentėjo. Štai tau ir Amerikos „nuopelnai” – visose srityse ji pradininkė – vadovė. Va, kaip, pavyzdžiui, toji neužmirštamoji JAV depresija (1929–1933) pasiekė ir Lietuvą, mums, vaikams, tada girdint apie „krizę”. Ar amerikiečiai tuomet kaltino savo valdžią arba dabar „keikia” Obama, Bush, Kongresą ar Senatą? Ne!

Aiman! Aukščiausią viršūnę pasiekė Nainys be krislelio atsakomybės teigdamas: „Toks pat ‘gelbėtojas’ buvo ir valstybę visais atžvilgiais nualinęs ir į krizę (sic?!) įgrūdęs prezidentas Valdas Adamkus”! Nesąmonė! Jeronimas Tamkutonis rašė, kad prez. V. Adamkus Lietuvai nepadarė nei gero, nei blogo. Kai kurie kiti buvo visiškai priešingos nuomonės. Protingai pusiausvyrą surado Donatas Januta, išmintingai suvesdamas vieno „politiko” ir kito nepolitiko (Algimanto Gurecko) samprotavimus į vientisą, teisingą tašką. Nesu V. Adamkų nei šlovinanti, nei plakanti pilietė, tiktai žvelgianti tiesos akimis. O V. Adamkus daug gero padarė, jau vien plačiai išgarsindamas bei pristatydamas Lietuvą visiems kraštams; mokėdamas daug svetimų kalbų, atstovaudamas Lietuvai visame pasaulyje, apsišvietęs pasauliniu mastu, nemeluotai itin stengėsi pakelti savo mylimų tautiečių moralę, orumą bei savigarbą ir daug daugiau. Užtat visai užtarnautai kasmet buvo išrenkamas dėkingos tautos populiariausia asmenybe! Tikriausiai Nainys suvokia, kad prez. V. Adamkus buvo Konstitucijos pusiau surištomis rankomis. Tai padarė jį it „popieriniu prezidentu”, sekant vaikystėje Lietuvoje girdėtą kai kuriems vyrams skiriamą „epitetą” – popierinis liūtas!

B. Nainys, dirbdamas JAV LB, dažnai sukeldavo nesantaiką, dabar jis savo „hobby” pasirinko vanoti LR garbingus prezidentus. Laikas atprast nuo prasto įpročio, gerb. Nainy, ir pamesti savo mėgiamą užsiėmimą. Pagerbkite savo žilą galvą, – pradėkite gerbti savo artimą! Sėkmės!